ZACHĘCANIE DO DYSKRYMINACJI / POLECENIE DYSKRYMINACJI

W świetle art. 183a § 5 Kodeksu pracy przejawem dyskryminowania jest także działanie polegające na zachęcaniu lub nakazywaniu osobie usytuowanej niżej w hierarchii pracowniczej do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Działaniem zabronionym jest sam akt wydania polecenia, czy też zachęcania do określonych zachowań, niezależnie od tego, czy zachowanie to miało miejsce.

WAŻNE!
Co do zasady, w sytuacji, gdy osoba zatrudniona odmawia wykonania polecenia przełożonego może to mieć dla niej niekorzystne konsekwencje, począwszy od kary porządkowej, aż do wypowiedzenia umowy o pracę bądź zwolnienia w trybie natychmiastowym włącznie. Niemniej jednak, osoba zatrudniona może odmówić wykonania polecenia niezgodnego z prawem. W takich sytuacjach ma nie tylko prawo, lecz obowiązek odmowy wykonania bezprawnego polecenia.