To postawy i stosunek do innych grup społecznych nacechowane negatywnie, uświadamiane lub nie, bo najczęściej kształtują się w procesie socjalizacji w danej grupie. Oznacza to, ze często przejmujemy tradycyjne poglądy, ocenę i stosunek do innych grup od społeczności, w której wzrastamy i żyjemy, podobnie jak stereotypy. Uprzedzenia powodują, że np. z założenia jesteśmy nastawieni wrogo do innych grup lub mamy o nich pogardliwą opinię, co może stanowić podstawę dyskryminacji, jeśli negatywne nastawienie warunkować będzie podjęte działania (np. wykluczenie osób należących do danej grupy tylko na podstawie jednej z jej cech jak płeć, pochodzenie itp.).  Uprzedzenia stanowią element tzw. łańcucha dyskryminacji.