RÓWNE TRAKTOWANIE

Termin ten odnosi się do prawnej ochrony osób pracujących, gwarantując, że wszystkie pracownice i pracownicy mają te same prawa i są w taki sam sposób traktowani niezależnie od ich płci, pochodzenia, stopnia sprawności, wieku, orientacji i innych cech prawnie chronionych.
W świetle obowiązujących przepisów prawa krajowego, obowiązek równego traktowania został uregulowany w szeregu ustaw szczególnych, które doprecyzowują ochronę przed dyskryminacją w miejscu pracy. Poniżej lista aktów prawa, które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do rynku pracy: