Molestowanie seksualne jest formą dyskryminacji bardzo podobną do molestowania. Jest to każde niepożądane zachowanie, z tym że o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (art. 183a § 6 Kodeksu pracy).

Na zachowanie to mogą się składać elementy:

  • fizyczne (np. dotykanie o charakterze seksualnym jak przytulanie, poklepywanie, obejmowanie, podszczypywanie)
  • werbalne (np. maile o tematyce seksualnej, obelgi, uwagi, żarty, insynuacje z erotycznym podtekstem, mówienie szeptem, komentarze na temat ubioru, wyglądu, wieku, stanu cywilnego)
  • pozawerbalne (np. gesty, wymowna cisza, umieszczanie we wspólnej przestrzeni kalendarzy, plakatów, zdjęć przedstawiających akty kobiece lub męskie).
UWAGA!

Pracownica/pracownik powinna/powinien wyrazić sprzeciw wobec niepożądanego zachowania. Nie wystarczy subiektywne poczucie naruszenia godności. Sprzeciw ten może być wyrażony wprost, poprzez jasny komunika „Proszę tego nie robić”, „Nie życzę sobie”, złożenie skargi na piśmie lub ustnie do przełożonego. Sprzeciwem będzie też każda inna forma sprzeciwu, również ta nie wyrażona wprost, czytelna dla otoczenia np. płacz, trzymanie się na uboczu, unikanie kontaktu z konkretną osobą.

UWAGA!

Zaleca się, aby pracodawca realizując swój ustawowy obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji (art. 94 pkt 2b), przeciwdziałając molestowaniu seksualnemu jako formie dyskryminacji ze względu na płeć, wprowadził w przedsiębiorstwie procedurę skargową, na podstawie której każda osoba zatrudniona, może zasygnalizować naruszenie (więcej nt. procedury patrz ekran nr 15). Zalecane są również dodatkowe działania, jak np. anonimowa ankieta, celem pozyskania informacji, które ze względu na ich delikatny charakter mogą nie zostać zasygnalizowane w sposób jawny. Anonimowe zgłoszenia molestowania seksualnego, mimo tego że nie powinny inicjować postępowania wyjaśniającego, mogą stać się podstawą np. do zorganizowania szkolenia uwrażliwiającego na problem dla kadry zarządzającej.