Kurs „Moja firma – miejsce równych szans” to praktyczna wiedza, rozwiązania oraz dobre praktyki w zakresie równego traktowania i tworzenia miejsca pracy przyjaznego wszystkim zatrudnionym osobom.

Szczególny nacisk położony został na kwestię równości płci, czyli tworzenia miejsca pracy, które jest wolne od stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć oraz daje równe szanse rozwoju zawodowego kobietom i mężczyznom.

Kurs zawiera także ankietę, dzięki której ocenisz swoją firmę przez pryzmat standardów równościowych i sprawdzisz czy faktycznie jest przyjaznym miejscem pracy dla kobiet i mężczyzn. Ankieta wskaże kwestie, które wymagają modyfikacji, a materiały i informacje zawarte w kursie pokażą Ci jak to zrobić.

Kurs podzielony jest na cztery główne części, z których:

  • pierwsza: prezentuje konkretne korzyści wynikające z równościowego zarządzania, tworzenia przyjaznego miejsca pracy i uwzględniania rzeczywistych potrzeb kobiet i mężczyzn związanych z miejscem pracy i/lub korzystaniem z oferowanych usług i produktów,
  • druga: pokazuje jak istotna jest kwestia świadomości pewnych zachowań i mechanizmów, które pozwolą uniknąć wprowadzania stereotypowych rozwiązań i regulacji, na rzecz tych odpowiadających na rzeczywiste potrzeby pracowników i pracownic,
  • trzecia: przekazuje informacje na temat uregulowań prawnych, wyjaśnienia i definicje oraz rozwiązania i sposoby zapobiegania zjawiskom negatywnym jak m.in. mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne, dyskryminacja ze względu na płeć,
  • czwarta: proponuje praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania, regulacji prawnych i marketingowych, uwzględniające perspektywę równości szans kobiet i mężczyzn.

KURS ZOSTANIE OPUBLIKOWANY W LUTYM 2018