• ponad połowa pracowników/czek obawia się powiadomić zwierzchników lub osoby wyznaczone do tych spraw w firmie. Kieruje nimi głównie lęk przed utratą pracy, zwiększone prześladowania i nękanie, pogorszenia relacji ze współpracownikami. Te obawy spowodowane są m.in. niskim zaufaniem do procedur w tym zakresie funkcjonujących w firmie, brakiem możliwości ujawnienia sprawy w sposób anonimowy, czy też zajmowaniem kluczowych stanowisk przez sprawców mobbingu;
 • prawie 1/3 osób prześladowanych w sposób ciągły nie jest w stanie rozpoznać zjawiska mobbingu.

Źródło: Szykany w miejscu pracy, CBOS 2014

W LATACH 2009 – 2014:


 • Około 5 % respondentów/ek jest ofiarą notorycznego prześladowania w miejscu pracy; kolejne 15% (wg. CBOS 17%) pracuje w środowisku pracy noszącym znamiona mobbingu, a więc do sporadycznego doświadczania różnego rodzaju szykan;
 • Wyniki badania wskazują na istotne różnice statystycznie (p<0,05) między płciami – kobiety są częstszym obiektem mobbingu niż mężczyźni; dotyczy to zwłaszcza izolowania od pozostałych członków grupy, usuwania z zespołu oraz zastraszania;
 • mobbing obserwowany jest równie często w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach;
 • 75 proc. respondentów twierdzi, że w ich organizacjach nie podjęto żadnych kroków mających na celu zapobieganie temu zjawisku lub o nich nie słyszało;

NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE ZACHOWANIA MOBBINGOWE:

Źródło: Szykany w miejscu pracy, CBOS 2014


INNE ZACHOWANIA MOBBINGOWE:


 • W 2009 r. do sądu wpływało po ok. 500 spraw o roszczenia za mobbing i tyle samo za dyskryminację;
 • W 2014 r. spraw z zakresu dyskryminacji było już 1100, a z mobbingu ok. 700;
 • W 2015 r. spraw o mobbing było już 1200 w ciągu pierwszych 9 miesięcy;
 • Do połowy 2016 r. spłynęło ich ponad 1000.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • W 2016 r. średni czas trwania postępowania o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu wynosi 299 dni dla spraw zgłoszonych przez kobiety i 154 dni w przypadku mężczyzn;
 • W sprawach o mobbing z tytułu art. 943 § 3 k.p., czyli zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia pracownika w wyniku mobbingu) postępowanie trwa średnio 442 dni dla kobiet i 369 dni dla mężczyzn;
 • Z tytułu art. 943 § 4 k.p., dotyczącego odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę z pracodawcą w związku ze stosowanym przez niego mobbingiem, sprawy trwają odpowiednio 492 dni dla kobiet i 277 dni dla mężczyzn.

Źródło: Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości