Zacznijmy od tego, że mobbing nie jest formą dyskryminacji. Bardzo często te pojęcia są mylone, zatem warto wyjaśnić czym dokładne jest mobbing. Zgodnie z art. 943 § 2 mobbing ma miejsce wówczas, gdy działania lub zachowania dotyczące pracownicy/pracownika lub skierowane przeciwko im polegające na:

 1. uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu
 2. wywołujące zaniżoną ocenę przydatności zawodowej;
 3. powodujące lub mające na celu:
  • poniżenie lub ośmieszenie,
  • izolację lub eliminację z zespołu współpracowników.

Wszystkie powyższe trzy elementy muszą wystąpić.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 943 Orzeczenia [8]Praktyczne wyjaśnienia [3]Wzory pism i umów [1]§ 3 Kodeksu pracy). Kwota odszkodowania zależy od wielu czynników, jak np. koszty leczenia.

Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem zaistniałego mobbingu jako przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy (art. 943 Orzeczenia [8]Praktyczne wyjaśnienia [3]Wzory pism i umów [1]§ 4 i 5 Kodeksu pracy). W przeciwnym razie nie będzie podstaw do tego, aby  ubiegać się o odszkodowanie.

Przykładowe zachowania, mogące stanowić mobbing
 1. nieuzasadniona krytyka;
 2. upokarzające postępowanie dyscyplinarne;
 3. nieodpowiednie żarty;
 4. ignorowanie;
 5. terror telefoniczny (np. uporczywe telefony przełożonego po godzinach pracy, w sprawach, które obiektywnie nie są pilne);
 6. listy i e-maile zawierające zwroty powszechnie uważane za obraźliwe, obelżywe;
 7. wrogie spojrzenia;
 8. przymusowe pozostawanie po godzinach pracy (poza zleconymi przez pracodawcę nadgodzinami);
 9. nieustanne zastraszanie pracownika np. straszenie zwolnieniem z pracy;
 10. obiektywnie niemożliwe do realizacji nieprzekraczalne terminy wykonania pracy;
 11. przydzielanie zadań niezwiązanych z pracą np. zakupy spożywcze dla przełożonego, mycie samochodu, odbieranie garnituru/ kostiumu z pralni itp.;
 12. publiczne dyskredytowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji;
 13. publiczne i przejaskrawione komentowanie wyglądu pracownika bądź jego cech charakteru i stylu bycia;
 14. uporczywe koncentrowanie czynności kontrolnych na jednej osobie w zespole;
 15. przypisywanie danej osobie błędów popełnionych przez innych;
 16. stałe uniemożliwianie pracownikowi wyrażania jego opinii w sytuacji, kiedy inni pracownicy mogą ją wyrazić;
 17. rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o przebiegu pracy zawodowej osoby mobbingowanej;
 18. rozpowszechnianie plotek o życiu prywatnym.