Kwota płci - to określony procentowo udział reprezentantek i reprezentantów każdej z płci, jaki ma jej przypaść w obsadzie stanowisk lub dostępie do zasobów w danej firmie. Kwota ma na celu skorygowanie istniejącej nierównowagi przede wszystkim na stanowiskach decyzyjnych lub w dostępie do rynku pracy oraz szkoleń.

Kwoty zapewniają kobietom miejsca w radach nadzorczych i/lub zarządach firm w określonej proporcji do mężczyzn (30-50%). W przypadku, gdy ta proporcja wynosi 50/50, mówimy o parytecie.

Norwegia była pierwszym krajem na świecie, który w 2003 ustawowo wprowadził 40% kwoty dla kobiet w zarządach spółek prywatnych notowanych na giełdzie. Przed nią prawny obowiązek stosowania kwot dotyczył jedynie spółek Skarbu Państwa w trzech krajach (w Izraelu- 1993; Płd. Afryce  -1996 oraz w Danii -2000). Za przykładem Norwegii ustawy kwotowe wprowadziła Hiszpania (2007), Islandia (2010), Francja (2010), Belgia (2011), Malezja (2011), Włochy (2011) oraz Holandia (2011).

W 2011 roku Komisja Europejska, po przeprowadzeniu konsultacji z prezesami dużych spółek europejskich firm, ogłosiła program dobrowolnych zmian w składzie zarządów firm mający na celu zwiększenie udziału kobiet „Women on the Board Pledge for Europe”.  W ramach programu tylko 24 spółki europejskie podpisały zobowiązanie do zwiększania udziału kobiet do 2015 do 30%.

Ponieważ nie osiągnięto widocznego postępu, Komisja Europejska przygotowała projekt regulacji prawnych w formie Dyrektywy (zgodnie z zapowiedzią Komisarz Viviane Reding), którą Parlament Europejski przyjął w 2013 roku. Zobowiązywała ona państwa członkowskie  do podjęcia działań w celu zapewnienia minimum 40-procentowego udziały płci niedostatecznie reprezentowanej we władzach spółek giełdowych do 2020 roku. Regulacja dotyczyła spółek zatrudniających powyżej 250 pracowników i mających powyżej 50 mln euro dochodów.  Sankcje za niedostosowanie się do tych wymogów miały zależeć od decyzji poszczególnych krajów (przykładowe kary to grzywny, wykluczenie firm z przetargów publicznych). Ostatecznie projekt Dyrektywy został odrzucony przez kraje członkowskie w grudniu 2014 roku.

Jednym z ważnych argumentów za wprowadzeniem ustawy kwotowej jest niskie tempo zwiększania udziału kobiet w zarządach, w ostatnich latach jedynie 0.6% rocznie. Według szacunków Komisji Europejskiej, bez kwot, osiągnięcie wzrostu udziału kobiet w zarządach spółek europejskich do poziomu 40% wymagałoby ponad 40 - 50 lat. Kwoty płci oraz parytety w biznesie to skuteczny mechanizm wyrównywania dysproporcji udziału kobiet i mężczyzn w zarządach firm.

Źródło:
https://rownosc.info/dictionary/
https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/obalamy_mity_na_temat_kwot_dla_kobiet_w_biznesie