ISTOTNE I DETERMINUJĄCE WYMAGANIA ZAWODOWE

Istotne i determinujące wymagania zawodowe zaliczają się do tzw. wyjątków od zakazu dyskryminacji. Pozwalają uznać, że odmienne traktowanie ze względu na cechy prawnie chronione (płeć, wiek, pochodzenie etniczne/narodowe itp.)nie stanowi dyskryminacji, jeżeli, ze względu na rodzaj działalności zawodowej lub warunki jej wykonywania, dane cechy są istotnym i determinującym wymogiem zawodowym. Cel musi być prawnie uzasadniony, a wymóg proporcjonalny.
W praktyce oznacza to, że w każdym przypadku należy skrupulatnie przeanalizować legalność wymogu, a wyjątek od zasady równego traktowania nie może przerodzić się w regułę. Należy wziąć pod uwagę charakter i cel danego zajęcia oraz określić czynniki usprawiedliwiające nierówne traktowanie np. specyficzne wymaganie co do posiadania określonej cechy osobowościowej niezbędnej do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków zawodowych, czy też dysponowanie konkretnymi umiejętnościami. Przykładowo: może to być rola w filmie (np. kobieca lub męska, czy też osoba w określonym wieku), praca z kobietami doświadczającymi przemocy (w tym przemocy seksualnej), gdzie w pracy terapeutycznej niewskazana jest obecność mężczyzn.
Wprawie krajowym przepis ten określa Kodeks pracy. Wg. przepisu art. 183b § 2 pkt 1 Kodeksu pracy, nie będzie naruszona zasada równego traktowania jeżeli dojdzie do niezatrudnienia pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1 (np. płeć, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność) jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi.