Zgodnie z art. 183b § 3 Kodeksu pracy nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans pracownic/pracowników wyróżniających się ze względu na płeć, wiek, (nie)pełnosprawność, orientację seksualną, religię, wyznanie, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, przynależność związkową, czas trwania umowy lub wymiar czasu pracy poprzez zmniejszenie na korzyść tych osób faktycznych nierówności.
Kodeks pracy w art. 183b §2-4 wskazuje sytuacje, w których pomimo iż pracodawca nierówno traktuje pracowników, nie dochodzi do zakazanej prawem dyskryminacji. W szczególności warto wspomnieć o zagadnieniu rzeczywistych i decydujących wymagań zawodowych oraz działaniach wyrównawczych.

To jedyna dozwolona forma nierównego traktowania.

Nie stanowi ona naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Działania podejmowane mogą być przez określony czas  i zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników/pracownic będących w gorszej sytuacji ze względu na jedną lub kilka cech prawnie chronionych, jak np. płeć niepełnosprawność, narodowość itd. Należy jednak pamiętać o zachowaniu zasady proporcjonalności.

Przykładowo: w sytuacji, gdy chcemy zwiększyć obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwie, w którym stwierdzono dysproporcje w porównaniu z mężczyznami, awansujemy z założenia kobiety, ale oczywiście tylko wtedy, gdy posiadają kwalifikacje i doświadczenie potrzebne do objęcia nowej funkcji. Wybór do awansu kobiety o niższych kwalifikacjach niż kandydat-mężczyzna, jest działaniem niedopuszczalnym i nie może być usprawiedliwione realizacją celu wyrównywania szans kobiet na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwie. Nie chodzi jednak o jakiekolwiek kwalifikacje, lecz jedynie o takie, które są niezbędne na danym stanowisku. Przykładowo, sam fakt wykształcenia wyższego nie może być kryterium, jeżeli mężczyzna skończył polonistykę, a ma objąć stanowisko kierownicze w firmie świadczącej usługi przewozowe.