Badanie przeprowadzono w ramach realizacji projektu „Równość w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”. Diagnoza określająca specyfikę średnich firm oraz czynniki wpływające na wdrażanie działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w tych przedsiębiorstwach przebiegała dwuetapowo.

Pierwszy etap objął analizę desk research, drugi – badanie empiryczne, którego wyniki zostały przedstawione w niniejszym raporcie.

Realizacja badania empirycznego miała na celu uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

PYTANIE GŁÓWNE:

  • W jaki sposób zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest rozumiana i realizowana w średnich firmach?

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE:

  • Jak jest postrzegane awansowanie kobiet na stanowiska kierownicze i czy jest łączone z korzyściami dla firmy?
  • Jakie działania równościowe na rzecz zwiększenia uczestnictwa kobiet w podejmowaniu decyzji ekonomicznych są wdrażane, a jakie mogą być wdrożone w przyszłości?
  • Jakie bariery napotykają średnie firmy we wdrażaniu działań równościowych związanych z awansem kobiet na stanowiska kierownicze?
  • Jakie są potrzeby średnich firm w zakresie wdrażania rozwiązań równościowych i jakie narzędzia mogłyby być im w szczególności przydatne?