Nierówne traktowanie, dyskryminacja może wynikać również z błędnego przypisania pracownicy/pracownikowi cechy prawnie chronionej (jak np. orientacji seksualnej, niepełnosprawności, religii, przekonań politycznych, narodowości). Wystarczy, że jest ona uważana za osobę należącą do tej grupy lub w jakikolwiek sposób z nią kojarzona i z tego powodu traktowana jest w nierówny sposób. Regulacje antydyskryminacyjne powinny być stosowane również w odniesieniu do tych pracowników, którym błędnie przypisuje się jedną lub kilka cech prawnie chronionych. Tego rodzaju dyskryminację nazywamy dyskryminacją przez asumpcję i często dotyczy cech, które nie są widoczne, czyli np. wyznawana religia, przekonania polityczne czy orientacja seksualna. Postępowanie w sprawie złamania zasady równego traktowania w zatrudnieniu umotywowane błędnym przypisaniem pracownikowi właściwości chronionej na gruncie kodeksu nie będzie różniło się niczym od procedury dochodzenia naruszonych dyskryminacją praw pracownika, który w rzeczywistości nosi taką cechę.

Przykład:
Osoba, identyfikująca się jako heteroseksualna, bierze udział w paradzie równości i zaczyna być szykanowana ze względu na orientację seksualną, błędnie jej przypisaną.