Wyniki wyszukiwań

Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH.

Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH.

W sierpniu 2002 roku na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzono badanie na temat napotykanych przez polskie kobiety barier i ograniczeń w rozwoju ich karier – zjawiska określanego mianem „szklanego sufitu”. Badanie to na podstawie przygotowanego przez nas scenariusza zostało zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Przeprowadzono je metodą wywiadów pogłębionych…
Kobieta pracująca

Kobieta pracująca

Dane GUS z 2011 roku potwierdzają, iż poziom aktywności ekonomicznej ludności Polski różni się w zależności od płci. Wśród osób w wieku produkcyjnym odsetek zatrudnionych mężczyzn wyniósł w 2011 roku 63,9%, a kobiet – 56,3%. Wskaźnik bezrobocia mężczyzn w wieku produkcyjnym kształtował się w 2011 roku na poziomie 12,7%, a…
Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. System aktywizacji zawodowej kobiet

Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. System aktywizacji zawodowej kobiet "Kobieta pracująca…"

Publikacja wydana została w ramach projekt: System aktywizacji zawodowej kobiet „Kobieta pracująca…” zrealizowany przez następujące instytucje: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (koordynator), Demokratyczna Unia Kobiet – Gdańsk, Niezależna Inicjatywa Kobiet - NIKe, Małopolski Związek Pracodawców, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych.   SPIS TREŚCI INFORMACJE O EUROPEJSKIM FUNDUSZU…
Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet.

Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet.

W wielu krajach kobiety stanowią ponad połowę obywateli, a mimo to są one nielicznie reprezentowane we władzach i rzadko zajmują najwyższe stanowiska kierownicze i przywódcze. „Szkalny sufit” to niewidzialna bariera, która uniemożliwia kobiotom dotarcie do najwyższych szczebli kariery. Pojęcie to symbolizuje perspektywę awansu przy równoczesnej jego nieosiągalności. Książka omawia wyniki…
Równouprawnienie płci?

Równouprawnienie płci?

Ogólnie rzecz biorąc, mimo zauważalnego wzrostu świadomości społecznej i uwrażliwienia na problem nierówności płci, istotne są znaczące różnice w postrzeganiu kwestii dyskryminacji kobiet przez same kobiety i przez mężczyzn. Mimo popierania idei równouprawnienia na poziomie deklaratywnym, wielu mężczyzn wciąż nie dostrzega symptomów braku równouprawnienia w praktyce, zwłaszcza w sferze zawodowej.…
Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy

Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy

Książka stanowi jedno z nielicznych opracowań, które w sposób kompleksowy ujmuje pozycję kobiet na rynku, nie tylko w zakresie ich aktywności zawodowej, możliwości zatrudnienia, czy przedsiębiorczości ale również z uwzględnieniem problemów ich dyskryminacji z punktu widzenia zajmowanych stanowisk, osiąganego poziomu wynagrodzenia, możliwości awansu. Pozycja kobiet w ostatnich latach w Polsce…
Kobiety i władza

Kobiety i władza

Koniunkcja (i) w tytule tej książki ma dawać do myślenia: Jaka władza? Nad kim władza? Które kobiety mają władzę? Kiedy ją miały? Lepiej byłoby dać tytuł „Kobiety i brak władzy” albo „Kobiety i władza alkowy”, żeby się wpisać w mainstream wydawnictw kobiecych, które co rusz radośnie zawiadamiają swoje czytelniczki, że…
Decision-making. Exchange of good practices.

Decision-making. Exchange of good practices.

Równość szans kobiet mężczyzn jest główną zasadą Unii Europejskiej. Zbilansowany udział kobiet i mężczyzn w ważnych decyzjach politycznych i gospodarczych jest kluczowy w rozwoju prawdziwej demokracji i wpływa na wzrost gospodarczy. I chociaż w ostatniej dekadzie poczyniono duże postępy, to nadal zbyt mało kobiet zajmuje kluczowe, decyzyjne stanowiska, pomimo że…
Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Eurpejskiej i w Polsce.

Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Eurpejskiej i w Polsce.

Dyskryminacja ze względu na płeć na rynku pracy jest zdeterminowana instytucjonalnie: system ochrony kobiet wkomponowany jest bowiem w politykę społeczno-gospodarczą państwa, znaczenie mają również głęboko zakorzenione i upowszechniane w zachowaniach społecznych historycznie wykształcone stereotypy, określające podział ról w rodzinie, grupie, a także miejsce kobiety w życiu społecznym. Książka jest poświęcona…