Wyniki wyszukiwań

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy (tzw. ustawa kwotowa) (Dz.U. 2011 nr 34 poz. 172)

- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
More women in senior positions. Key to economic stability and growth

More women in senior positions. Key to economic stability and growth

W dalszym ciągu kobiety nie są wystarczająco reprezentowane na wysokich stanowiskach w wielu obszarach i sektorach, pomimo że stanowią prawie połowę siły roboczej, a więcej niż połowa ma wykształcenie uniwersyteckie. Raport ten bada obecna sytuację i trendy w zakresie udziału kobiet w procesach decyzyjnych w Europie. Nacisk położony jest na…
Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów

Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów

Zachodzące w ostatnich czasach przemiany społeczne i gospodarcze stwarzały sprzyjającą atmosferę i dawały dobrą argumentację, uzasadniającą konieczność większego uczestnictwa kobiet w zarządzaniu. Można by zatem oczekiwać, że ich sytuacja ulegać będzie znacznej poprawie. Statystyki i wyniki licznych badań potwierdzają jednak, że kobiety w nierównym stopniu uczestniczą w zarządzaniu i podejmowaniu…