Wyniki wyszukiwań

Mapa potrzeb godzenia życia zawodowego i rodzinnego w policji

Niniejszy raport jest elementem analizy potrzeb w ujęciu narzędzi związanych z godzeniem życia rodzinnego i zawodowego w policji opracowanej w ramach programu pilotażowego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji. Będzie ona służyć opracowaniu założeń modelu pracy w Policji, uwzględniającego możliwość godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Raport składa się z…
Badanie jakościowe gospodarstw domowych w ramach projektu systemowego:

Badanie jakościowe gospodarstw domowych w ramach projektu systemowego:

Podstawowym celem niniejszego projektu badawczego, obok dokładnej diagnozy w zakresie godzenia ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn, jest określenie możliwości oraz potencjalnych barier w zakresie upowszechnienia w Polsce modelu partnerskiego charakteryzującego się zrównoważonym podziałem prac domowych i uczestnictwem w opiece nad dziećmi obu partnerów. Wyniki badania obok swych funkcji…
Atrakcyjny pracodawca, czyli kto?

Atrakcyjny pracodawca, czyli kto?

Termin employer branding jest stosunkowo młody. Został wprowadzony w 2001 roku przez jedną z amerykańskich firmy doradczych. Employer branding można określić jako długoterminowe działania, podejmowane przez firmę, organizację czy instytucję, mających na celu budowę jej wizerunku, jako atrakcyjnego i poŜądanego miejsca pracy - zarówno wśród potencjalnych jak i obecnych pracowników.…
TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

Badanie przeprowadzono jako wstępny etap projektu „Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 6.4 (Zadanie 2.1 Badania Moduł I). Celem badania było odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:  Jak dalece tematyka godzenia życia zawodowego i rodzinnego (GŻZR) jest obecna w przygotowaniu zawodowym doradców zawodowych i HR?…
Kobiety na rynku pracy

Kobiety na rynku pracy

Statystycznie kobiety są lepiej wykształcone, mają też wysokie kompetencje. Jednak pomimo wielu pozytywnych sygnałów, w kwestii równej pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Równocześnie z wejściem na drogę zawodową, kobiety często rozpoczynają życie rodzinne, co miewa negatywny wpływ na ich karierę. Niestety otoczenie zawodowe…
Badanie ilościowe i jakościowe pracodawców i pracobiorców w ramach projektu systemowego:

Badanie ilościowe i jakościowe pracodawców i pracobiorców w ramach projektu systemowego:

Głównym celem niniejszego badania była analiza preferencji i barier ze strony pracodawców i pracobiorców, pozwalająca na określenie warunków koniecznych wdrożenia na szeroką skalę i standaryzacji mechanizmów godzenia ról rodzinnych i zawodowych pracowników na poziomie przedsiębiorstwa. Mechanizmy te zostały zidentyfikowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie rozpoznania dobrych praktyk…
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości kobiet w Polsce dla stworzenia rekomendacji dotyczących form wsparcia i ograniczania barier, stojących na drodze zwiększania ich aktywności zawodowej poprzez pracę na własny rachunek. Cele szczegółowe to: • rozpoznanie aktualnych uwarunkowań kształtowania się i rozwoju postaw przedsiębiorczych wśród kobiet w Polsce;…
Kobieta pracująca

Kobieta pracująca

Dane GUS z 2011 roku potwierdzają, iż poziom aktywności ekonomicznej ludności Polski różni się w zależności od płci. Wśród osób w wieku produkcyjnym odsetek zatrudnionych mężczyzn wyniósł w 2011 roku 63,9%, a kobiet – 56,3%. Wskaźnik bezrobocia mężczyzn w wieku produkcyjnym kształtował się w 2011 roku na poziomie 12,7%, a…

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci

Do Koalicji KARAT stale docierały informacje i materiały świadczące o złej sytuacji⁶ pracowników sklepów wielkopowierzchniowych⁷. Chcąc zweryfi kować posiadane dane, uaktualnić je, przedstawić sytuację w różnych sieciach super- i hipermarketów (międzynarodowych i polskich) i sprawdzić, czy istnieje zależność między poziomem ochrony praw pracowniczych a generalnie dobrą sytuacją pracowników na rynku…
O roli kobiet w rodzinie

O roli kobiet w rodzinie

W polskim społeczeństwie rolę kobiety zwykło się uważać za szczególną. Chociaż każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, w ujęciu zbiorczym wyjątkowość kobiet wynika z funkcji pełnionych przez nie w rodzinie – zarówno tych danych z natury, biologicznych, jak i nabytych, wyuczonych w procesie socjalizacji. W obiegowej opinii Polka to dusza domu…
CZAS PRACY, RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ GODZENIE PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM

CZAS PRACY, RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ GODZENIE PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM

Polityka sprzyjająca godzeniu życia zawodowego z prywatnym zyskała w ostatnich latach na wadze w wielu Państwach Członkowskich UE jako jedno z narzędzi służących zapewnieniu równości kobiet i mężczyzn oraz odpowiedź na wyzwania natury gospodarczej i demograficznej. EKZZ i związki stowarzyszone od wielu lat podejmowali kroki na rzecz wdrażania polityki zapewniającej kobietom i mężczyznom możliwość łączenia dobrej…

Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego

To podręcznik szkoleniowy, zbiór nowych narzędzi oraz wartościowe źródło informacji o tym, jak wspierać pracowników w godzeniu życia zawodowego i osobistego. Podręcznik ten powstał z myślą o wszystkich osobach, które pracują z rodzicami i chcą ich wspierać w skutecznym procesie samorealizacji, uwzględniając zarazem różnorodność ról i sytuacji życiowych. To także…
Report on progress on equality between women and men in 2010. The gender balance in business leadership

Report on progress on equality between women and men in 2010. The gender balance in business leadership

Ósmy raport na temat równości szans kobiet i mężczyzn opisuje postępy w działaniach w tym zakresie w Unii Europejskiej w 2010 roku. Ostatni rok był znaczący, głównie z powodu wzmożenia prac Komisji Europejskiej na rzecz równości płci. Niniejszy raport jest pierwszym rocznym raportem stworzonym po wdrożeniu Europejskiej Strategii 2020 (nowej…

Model edukacyjny pracy w policji uwzględniający możliwość godzenia życia rodzinnego i zawodowego

SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI 1.1 Wspólnotowe akty prawne 1.2 Obowiązujące ustawodawstwo polskie 1.3 Polityka równości płci w Policji ROZDZIAŁ II. WARUNKI I SPECYFIKA PEŁNIENIA SŁUŻBY W POLICJI 2.1 Stosunek służbowy funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji 2.2 Przebieg służby 2.3 Psychologiczne aspekty służby 2.4 Kondycja zawodowa oraz finansowa…

DYREKTYWA RADY 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r.

Dyrektywa w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią(dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)
Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. System aktywizacji zawodowej kobiet

Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. System aktywizacji zawodowej kobiet "Kobieta pracująca…"

Publikacja wydana została w ramach projekt: System aktywizacji zawodowej kobiet „Kobieta pracująca…” zrealizowany przez następujące instytucje: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (koordynator), Demokratyczna Unia Kobiet – Gdańsk, Niezależna Inicjatywa Kobiet - NIKe, Małopolski Związek Pracodawców, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych.   SPIS TREŚCI INFORMACJE O EUROPEJSKIM FUNDUSZU…
ROLA KOBIET W INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYSOKICH TECHNOLOGII.

ROLA KOBIET W INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYSOKICH TECHNOLOGII.

Badanie jakościowe pozwoliło na zidentyfikowanie czynników decydujących o roli kobiet i karierze zawodowej w przedsiębiorstwach wysokich technologii. Z punktu widzenia kobiety i przebiegu jej kariery czynniki te, wskazywane przez respondentów podczas obydwu etapów badania można podzielić na dwie grupy: jednostkowe oraz czynniki zewnętrzne. Do czynników jednostkowych należy zaliczyć te, które…
Równouprawnienie płci?

Równouprawnienie płci?

Ogólnie rzecz biorąc, mimo zauważalnego wzrostu świadomości społecznej i uwrażliwienia na problem nierówności płci, istotne są znaczące różnice w postrzeganiu kwestii dyskryminacji kobiet przez same kobiety i przez mężczyzn. Mimo popierania idei równouprawnienia na poziomie deklaratywnym, wielu mężczyzn wciąż nie dostrzega symptomów braku równouprawnienia w praktyce, zwłaszcza w sferze zawodowej.…
Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet

Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet

Publikacja stanowi wynik współpracy o charakterze transgranicznym dwóch partnerów ze strony Polski – Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku oraz ze strony Białorusi – Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie, wspólnie realizujących projekt pt. „Współpraca naukowa Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Uniwersytetu Grodzieńskiego w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego – wyrównywanie szans kobiet…
Równowaga praca - życie - rodzina

Równowaga praca - życie - rodzina

Niniejsza publikacja powstała jako element podejmowanych działań w projekcie Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina</b> realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w partnerstwie z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Publikacja została podzielona na siedem części. W Części pierwszej…
Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca‐życie-rodzina

Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca‐życie-rodzina

Publikacja powstała jako element podejmowanych działań w projekcie Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w partnerstwie z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Praca ta jest rezultatem dyskutowanych w środowisku naukowców i praktyków…
Manual for gender mainstreaming - employment, social inclusion and social protection policies

Manual for gender mainstreaming - employment, social inclusion and social protection policies

Równość płci jest podstawowym prawem, wspólną wartością Unii Europejskiej i niezbędnym warunkiem osiągnięcia unijnych celów rozwoju, zatrudnienie i spójność społeczna. W "Mapie drogowej na rzecz równości kobiet i mężczyzn" przyjętej na lata 2006-2010, Komisja Europejska podkreśla potrzebę równej niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn. Sama Komisja dziala na rzecz wzmocnienia zasady…
Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce

Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce

Obowiązki rodzinne stają się balastem w życiu zawodowym kobiet, zaś intensywny rozwój kariery zawodowej wyraźnie koliduje z życiem prywatnym i obowiązkami wynikającymi z posiadania rodziny. Kobieta jest mniej cenionym pracownikiem, bowiem pracodawca nie może liczyć na ciągłość jej pracy i wysokie zaangażowanie w firmie, co powoduje, że kobiety otrzymują niższe…
Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców.

Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców.

Poradnik powstał jako element podejmowanych działań w projekcie Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w partnerstwie z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Próby godzenia przez kobietę obowiązków zawodowych i rodzinnych…
Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomiędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sferą regulacyjną systemu zabezpieczenia społecznego, usług społecznych, edukacji oraz rynku pracy, z uwzględnieniem kulturowych uwarunkowań uczestnictwa kobiet w tych…
Podręcznik włączania problematyki równości płci do głównego nurtu polityki

Podręcznik włączania problematyki równości płci do głównego nurtu polityki

Promowanie równości płci znajduje się w centrum zainteresowań europejskiej polityki społeczno-ekonomicznej. Mimo odnotowanego postępu na przełomie ostatnich lat wciąż w kilku dziedzinach mamy do czynienia z nierównościami pomiędzy kobietami i mężczyznami. Stopa zatrudnienia kobiet jest mniejsza od stopy zatrudnienia mężczyzn (57,2% wobec 71,6% w 2006 r.), kobiety w dalszym ciągu…

Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami - Karta Kobiet (Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna)

Deklaracja Komisji Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2010 r. dla upamiętnienia 15 rocznicy przyjęcia deklaracji i platformy działania na Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet w Pekinie oraz 30 rocznicy Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Równa niezależność ekonomiczna 2. Równa…
Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca. Przewodnik dla firm

Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca. Przewodnik dla firm

Głównym celem Przewodnika jest wsparcie firm i ich działów personalnych w dążeniu do osiągnięcia równowagi płci w strukturach decyzyjnych. Cele szczegółowe to: dostarczenie wiedzy i merytorycznych argumentów niezbędnych do przekonania zarządu/zespołu do podejmowania działań równościowych; wskazanie na praktyczne aspekty wprowadzania działań równościowych: od czego zacząć, jakie możliwe działania można podjąć, jak robią to inne…
Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej. Poradnik dla psychologów, doradców zawodowych i personalnych.

Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej. Poradnik dla psychologów, doradców zawodowych i personalnych.

Wsparcie doradcze, odpowiadające na nowe wyzwania rynku pracy, istotnie wykracza poza obszar tradycyjnego poradnictwa zawodowego orientującego się na aktywizacji zawodowej bezrobotnych czy reorientacji zawodowej osób zagroŜonych bezrobociem. Nowe wartości na rynku pracy oraz związane z nimi problemy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, wykonywaniem samej pracy czy wreszcie funkcjonowaniem rodziny…
Zadowolony niewolnik idzie do pracy. Postawy wobec aktywności zawodowej kobiet w Polsce.

Zadowolony niewolnik idzie do pracy. Postawy wobec aktywności zawodowej kobiet w Polsce.

SPIS TREŚCI Rozdział I. Czy pozytywny stosunek do pracy zawodowej kobiet świadczy o nowoczesności? Przeciwko mistycyzmowi kobiety - Betty Friedan Mistycyzm kobiety - na przykład De Tocqueville Głos samych kobiet - za aktywizacją Trzy znaki zapytania Rozdział II. Praca zawodowa i obowiązki rodzinne Aktywność zawodowa Segregacja do stanowisk kierowniczych Zarobki…
Szkolenia pracodawców z zakresu elastycznych form pracy. Poradnik dla instytucji szkoleniowych.

Szkolenia pracodawców z zakresu elastycznych form pracy. Poradnik dla instytucji szkoleniowych.

Wypracowane w Poradniku rozwiązania adresowane są przede wszystkim do osób opiekujących się osobami zależnymi, m.in. małymi dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku. Mogą być stosowane również przez wszystkich pracowników zainteresowanych stosowaniem elastycznych form pracy. Tradycyjne postrzeganie ról kobiety i mężczyzny w rodzinie powoduje, że ciężar obowiązków domowych spoczywa przede…

Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia.

W warunkach współczesnej gospodarki mamy do czynienia z rosnącymi trudnościami w łączeniu życia osobistego, zwłaszcza rodzinnego, z życiem zawodowym. Od pracowników oczekuje się coraz częściej ciągłego zdobywania nowych umiejętności, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zaangażowania i dyspozycyjności. Nic więc dziwnego, że osoby przerywające pracę z powodu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego mają ogromne…
Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?

Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?

Publikacja zawiera zbiór ekspertyz, których przedmiotem jest analiza uwarunkowań i możliwości prowadzenia w Polsce polityki flexicurity. Jest to koncepcja poszukiwania równowagi między elastycznością rynku pracy, zwiększającą konkurencyjność przedsiębiorstw i całej gospodarki a bezpieczeństwem socjalnym osób zatrudnionych i bezrobotnych. Polityka flexicurity znajduje odzwierciedlenie w dokumentach Unii Europejskiej (m.in. w "Strategii Lizbońskiej"),…
Podręcznik trenerski - Zarządzanie Firmą Równych Szans

Podręcznik trenerski - Zarządzanie Firmą Równych Szans

Włączenie kwestii różnorodności do polityki firmy wymaga uznania różnic kulturowych i indywidualnych, istniejących pomiędzy pracownikami, oraz przyjęcia, że owe różnice w miejscu pracy wpływają na wartości, postawy oraz strategie zachowania kobiet i mężczyzn. Zarządzanie różnorodnością polega na tym, że organizacja docenia różne walory, jakie ludzie wnoszą do swej pracy, a…
MAKING WORK PAY debates from a gender perspective. A comparative review of some recent policy reforms in thirty European countries.

MAKING WORK PAY debates from a gender perspective. A comparative review of some recent policy reforms in thirty European countries.

Raport zawiera przegląd ostatnio przeprowadzonych w 25 krajach UE reform na poziomie krajowym oraz debat politycznych w odniesieniu do polityki "opłacalności pracy" z uwzględnieniem perspektywy równościowej. W raporcie zawarte są również informacje z trzech krajów EOG, Islandii, Norwegii i Lichtenstein'u, oraz dwóch krajów kandydujących, Bułgarii i Rumunii. SPIS TREŚCI Summary…
The gender pay gap in Europe from a legal perspective

The gender pay gap in Europe from a legal perspective

Unia Europejska od samego początku uznała za priorytetowe dążenie do zrównania płac kobiet i mężczyzn. Jednakże pomimo wszelkich wysiłków by osiągnąć ten cel, statystyki pokazują, że różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn są nadal na poziomie średnio 17.6% w 26 krajach członkowskich w 2008 roku. Dzięki unijnemu prawodawstwu dotyczącemu równych…
Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracowników.

Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracowników.

Poradnik został przygotowany jako jedno z dwóch podobnych opracowań (jedno dla pracodawców; drugie dla pracowników) związanych z realizacją projektu IW EQUAL <i>Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina</i>, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obserwacje z ostatnich lat wskazują, że wiele polskich rodzin napotyka na poważne trudności w łączeniu ról rodzinnych z pracowniczymi,…
Nieodpłatna praca kobiet - różowa strefa gospodarki

Nieodpłatna praca kobiet - różowa strefa gospodarki

Fala męskich spóźnień i nieobecności w pracy. Budowa żłobków i przedszkoli jako najważniejszy rządowy priorytet. Lawinowy wzrost wezwań pogotowia ratunkowego przez osoby starsze. Oblężenie szpitali przez osoby z niepełnosprawnościami, które wymagają codziennej opieki. Boom na rynku usług opiekuńczych i związanych ze świadczeniem obowiązków domowych. Ograniczenie liczby godzin spędzanych przez mężczyzn…
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

W publikacji została ukazana wielość uwarunkowań, w których działają polskie przedsiębiorstwa, w tym także firmy prowadzone przez kobiety – począwszy od kwestii politycznoprawnych i ekonomicznych, poprzez czynniki technologiczne i infrastrukturalne, kończąc na aspektach kulturowych. Ponadto, w książce można odnaleźć analizę sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. Wartość tej analizy…
Struktury wynagradzania pracowników

Struktury wynagradzania pracowników

Głównym celem książki Struktury wynagradzania pracowników jest przedstawienie, w prosty i zrozumiały sposób, zarówno podstaw, jak i zaawansowanej problematyki wynagradzania. Autorka omawia klasyczne i innowacyjne sposoby kształtowania systemów wynagradzania, kategorie i funkcje płac oraz metody przeciwdziałania dyskryminacji w wynagradzaniu. Na podstawie najnowszej literatury, studiów własnych i długoletnich badań empirycznych dokonuje…