Wyniki wyszukiwań

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w stosunkach pracy - mobbing w środowisku pracy

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w stosunkach pracy - mobbing w środowisku pracy

Obowiązek równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia, wynikający z przepisów konstytucyjnych (art. 33) oraz ogólnych zasad prawa pracy (art. 112 i 113 k.p.), został skonkretyzowany w przepisach zawartych w rozdziale IIa, dodanym do działu pierwszego kodeksu pracy ustawą z dnia 24 sierpnia 2001r. o zmianie ustawy – Kodeks…
Mobbing w polskim prawie pracy

Mobbing w polskim prawie pracy

Wprowadzenie W dniu 1.1.2004 r. pojawił się w Kodeksie pracy art. 943, zawierający przepisy dotyczące nieznanego dotąd polskiemu prawu pojęcia mobbingu. Przez trzy lata ich obowiązywania powstało na ten temat dużo opracowań i pojawiło się kilka orzeczeń Sądu Najwyższego. Niemniej jednak wiele pytań, które towarzyszyły kodeksowej definicji mobbingu od dnia…
Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu

Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu

Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu to zjawiska, które zostały wyraźnie zdeiniowane w polskim prawie pracy dopiero kilka lat temu. Głównym motorem zmian legislacyjnych w tym kierunku były dążenia Polski do członkostwa w strukturach Unii Europejskiej, gdzie zasada równości, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym równe wynagrodzenie za jednakową pracę lub…
Równość praw kobiet i mężczyzn. Ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy. Teksty i komentarze.

Równość praw kobiet i mężczyzn. Ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy. Teksty i komentarze.

Problem równości kobiet i mężczyzn musi być postrzegany w perspektywie politycznej, społecznej i gospodarczej. Z punktu widzenia politycznego udział kobiet w procesach decyzyjnych w życiu publicznym jest wymogiem demokracji. Brak partycypacji kobiet nie jest wynikiem przeszkód natury prawnej lecz w dużej mierze społeczno-gospodarczych i kulturowych barier. Wymiar społeczno-gospodarczy jest niezwykle…
Równowaga praca - życie - rodzina

Równowaga praca - życie - rodzina

Niniejsza publikacja powstała jako element podejmowanych działań w projekcie Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina</b> realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w partnerstwie z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Publikacja została podzielona na siedem części. W Części pierwszej…
Szkolenia pracodawców z zakresu elastycznych form pracy. Poradnik dla instytucji szkoleniowych.

Szkolenia pracodawców z zakresu elastycznych form pracy. Poradnik dla instytucji szkoleniowych.

Wypracowane w Poradniku rozwiązania adresowane są przede wszystkim do osób opiekujących się osobami zależnymi, m.in. małymi dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku. Mogą być stosowane również przez wszystkich pracowników zainteresowanych stosowaniem elastycznych form pracy. Tradycyjne postrzeganie ról kobiety i mężczyzny w rodzinie powoduje, że ciężar obowiązków domowych spoczywa przede…
Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji

Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji

Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stała się prawnie wiążąca. Ponadto w Traktacie z Lizbony przewidziano przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka. W tej sytuacji poszerzenie wiedzy na temat wspólnych zasad wypracowanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka jest nie tylko pożądane, ale wręcz…