Wyniki wyszukiwań

Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia

Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia

Na raport składają się trzy główne części. W pierwszej kolejności przedstawiono szeroki kontekst metodologiczny równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Część ta zakończona jest prezentacją zróżnicowania w oszacowaniach skali nierówności w zależności od metody i zakresu zmiennych kontrolnych, co pozwala czytelnikowi zbudować intuicję na temat pozostałych prezentowanych w raporcie…

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

"Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej „Rzecznikiem”, stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania."
Różnorodność w firmach - dobre praktyki w miejscu pracy

Różnorodność w firmach - dobre praktyki w miejscu pracy

Coraz większa liczba firm europejskich wdraża strategie dotyczące różnorodności i równości, nie tylko z przyczyn etycznych i prawnych, ale także z powodu korzyści biznesowych, jakie można przez to uzyskać. Do najważniejszych korzyści należy udoskonalenie rekrutacji, dostęp do szerszego kręgu wysoko wykwalifikowanych pracowników, poprawa wizerunku firmy i jej reputacji, większa innowacyjność…
Equality at work: the continuing challenge

Equality at work: the continuing challenge

Tłem dla trzeciego Raportu dotyczącego dyskryminacji stał się ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny i finansowy, który w oczywisty sposób przekształcił się w poważny kryzys w sferze zatrudnienia. Celem tego Raportu było przedstawienie dynamicznego obrazu trendów z ubiegłych czterech lat, osiągnięć i rekomendacji na przyszłość dla Międzynarodowej Organizacji Pracy i jej agend. Raport…
Equality at work: Tackling the challenges. REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL

Equality at work: Tackling the challenges. REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL

Drugi Raport (Global Report) dotyczący dyskryminacji powstały pod auspicjami  Międzynarodowej Organizacji Pracy bada najbardziej palące problemy w szczególności kwestię modeli dyskryminacji na rynku pracy i istniejących w tym obszarze nierówności wraz z próbami ich politycznego zaadresowania i rozwiązania. W Raporcie zwraca się uwagę na konieczność wzmocnienia prawodawstwa antydyskryminacyjnego jak również…
Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość.

Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość.

Publikacja zawiera podsumowanie czteromiesięcznych badań empirycznych opartych na monitorowaniu ogłoszeń o pracę publikowanych w największych krajowych dziennikach oraz w wybranych specjalistycznych portalach internetowych. Przyczyną, dla której Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zdecydowało się podjąć wysiłek zbadania skali zjawiska dyskryminacji na etapie rekrutacji, była zwiększająca się liczba zgłaszanych nam tego typu problemów…
TIME FOR EQUALITY AT WORK. Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

TIME FOR EQUALITY AT WORK. Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

Time for equality at work to czwarty Raport (Global Report), który powstał pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przedstawiono w nim badania nad różnymi formami dyskryminacji w miejscu pracy zidentyfikowanymi i uznanymi za konieczne do zwalczenia zarówno międzynarodowo jak i w poszczególnych krajach. Eliminacja dyskryminacji jest kluczowa niezależnie od cech jednostkowych,…
RÓWNOUPRAWNIENIE KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W PRAKTYCE. Ekonomiczne i społeczne uzasadnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

RÓWNOUPRAWNIENIE KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W PRAKTYCE. Ekonomiczne i społeczne uzasadnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Powszechnie twierdzi się, że prawo dotyczące równego traktowania pracowników ze względu na płeć jest dobre, jedynie praktyka jest zła – „pracodawcy nie przestrzegają obowiązujących przepisów”, „praktyka nie ma nic wspólnego z teorią”. Z drugiej strony, podnosi się, że przepisy prawa pracy są zbyt restrykcyjne, a obowiązki pracodawców tak rozbudowane, że…
Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w stosunkach pracy - mobbing w środowisku pracy

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w stosunkach pracy - mobbing w środowisku pracy

Obowiązek równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia, wynikający z przepisów konstytucyjnych (art. 33) oraz ogólnych zasad prawa pracy (art. 112 i 113 k.p.), został skonkretyzowany w przepisach zawartych w rozdziale IIa, dodanym do działu pierwszego kodeksu pracy ustawą z dnia 24 sierpnia 2001r. o zmianie ustawy – Kodeks…

DECYZJA RADY z dnia 20 grudnia 2000 r. ustanawiająca program odnoszący się do wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równości płci (2001–2005)

Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą prawa Wspólnoty i dyrektywy oraz inne akty przyjęte w zgodzie z nią, odgrywają główną rolęw poprawianiu sytuacji kobiet.(...)
Równe traktowanie mężczyzn i kobiet

Równe traktowanie mężczyzn i kobiet

RÓWNE WYNAGRADZANIE KOBIET I MĘŻCZYZN Każde Państwo Członkowskie zapewni zastosowanie zasady równego wynagradzania pracowników kobiet i mężczyzn za pracę równą lub za pracę równej wartości. (...) System wartościowania pracy w założeniu powinien zatem zmierzyć wartość samej pracy, a nie pracownika.(...) Komisja Europejska podkreśla także, że system wyceny stanowisk nie przekłada…
Równouprawnienie płci?

Równouprawnienie płci?

Ogólnie rzecz biorąc, mimo zauważalnego wzrostu świadomości społecznej i uwrażliwienia na problem nierówności płci, istotne są znaczące różnice w postrzeganiu kwestii dyskryminacji kobiet przez same kobiety i przez mężczyzn. Mimo popierania idei równouprawnienia na poziomie deklaratywnym, wielu mężczyzn wciąż nie dostrzega symptomów braku równouprawnienia w praktyce, zwłaszcza w sferze zawodowej.…

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r

Artykuł 32 Konstytucji stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Jednocześnie w Artykule 13 zakazuje się istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swych…

Dyrektywa 2010/41/UE w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG

-Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, w sektorze publicznym lub prywatnym, np. w związku z zakładaniem, wyposażaniem lub rozszerzaniem działalności firmy lub w związku z rozpoczynaniem lub rozszerzaniem jakiejkolwiek innej formy działalności na własny rachunek; -Działania wyrównawcze – np. środki służące propagowaniu inicjatywy przedsiębiorczości kobiet; -Dla małżonków i partnerów życiowych…

Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010

Niniejszy plan działań wyszczególnia sześć priorytetowych obszarów działań na rzecz równości płci na lata 2006-2010, a mianowicie: równą niezależność ekonomiczną kobiet i mężczyzn; pogodzenie życia prywatnego i zawodowego; równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji; wykorzenianie wszelkich form przemocy uwarunkowanej płcią;eliminowanie stereotypów związanych z płcią; propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz…
Compilation of caselaw on the equality of treatment between women and men and on non-discrimination in the European Union (third edition)

Compilation of caselaw on the equality of treatment between women and men and on non-discrimination in the European Union (third edition)

Publikacja prezentuje orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości od 1971 roku w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, jak również niedyskryminowania. W każdym przypadku przedstawione jest tło, kwestie przedstawione Trybunałowi oraz wyrok końcowy. Pierwsza część publikacji dotyczy równego traktowania kobiet i mężczyzn. Druga prezentuje orzecznictwa w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. SPIS TREŚCI Chronological…
Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji

Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji

Wielu mieszkańców Unii Europejskiej spotyka się z dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek i płeć. Znaczna część tych osób nie wie jednak o obowiązującym ustawodawstwie, które zapewnia ochronę przed tego typu przejawami. W niniejszym raporcie skupiono się na dyskryminacji ze względu…
Związki zawodowe a przeciwdziałanie dyskryminacji. Podręcznik dobrych praktyk.

Związki zawodowe a przeciwdziałanie dyskryminacji. Podręcznik dobrych praktyk.

Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu to jedno z poważnych wyzwań, które stoją przed polskimi związkami zawodowymi. Jeszcze do niedawna polscy pracownicy nie dysponowali odpowiednimi instrumentami prawnymi do obrony swoich praw i do skutecznego przeciwstawiania się nierównemu traktowaniu. Także związki zawodowe nie były w tej sferze odpowiednio aktywne, z uwagi na brak…
Równość praw kobiet i mężczyzn. Ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy. Teksty i komentarze.

Równość praw kobiet i mężczyzn. Ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy. Teksty i komentarze.

Problem równości kobiet i mężczyzn musi być postrzegany w perspektywie politycznej, społecznej i gospodarczej. Z punktu widzenia politycznego udział kobiet w procesach decyzyjnych w życiu publicznym jest wymogiem demokracji. Brak partycypacji kobiet nie jest wynikiem przeszkód natury prawnej lecz w dużej mierze społeczno-gospodarczych i kulturowych barier. Wymiar społeczno-gospodarczy jest niezwykle…
PODWÓJNE STANDARDY, ZMIENNE STANDARDY CZY BRAK STANDARDÓW? EKSPERYMENTALNE BADANIE MECHANIZMÓW OCENY W PROCESIE REKRUTACJI DO PRACY

PODWÓJNE STANDARDY, ZMIENNE STANDARDY CZY BRAK STANDARDÓW? EKSPERYMENTALNE BADANIE MECHANIZMÓW OCENY W PROCESIE REKRUTACJI DO PRACY

Przeprowadzony przez badaczy Instytutu Spraw Publicznych eksperyment miał na celu sprawdzenie, w jakim stopniu w procesie rekrutacji do pracy ma znaczenie: (1) cudzoziemski status i pochodzenie etniczne osoby aplikującej o pracę i osoby oceniającej jej kompetencje, (2) rodzaj standardów zastosowanych podczas oceny aplikantów i aplikantek. W trakcie eksperymentu jego uczestnicy…

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 103. Państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności przez:1) inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w tym dotyczących dostępu do środków finansowych pochodzących z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych;1a)…
Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie

Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie

Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Dyskryminacja nie odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której kobiety są dyskryminowane przez mężczyzn albo mężczyźni przez kobiety, ale ma miejsce także wówczas, kiedy, stosując…
Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu

Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu

Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu to zjawiska, które zostały wyraźnie zdeiniowane w polskim prawie pracy dopiero kilka lat temu. Głównym motorem zmian legislacyjnych w tym kierunku były dążenia Polski do członkostwa w strukturach Unii Europejskiej, gdzie zasada równości, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym równe wynagrodzenie za jednakową pracę lub…

ZALECENIE RADY z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji
(96/694/WE)

"Rada przyjęła szereg instrumentów prawodawczych oraz zobowiązań politycznych w dziedzinie równego traktowania irównych możliwoœci dla mężczyzn i kobiet;głowy państw oraz rządy, na spotkaniu z Radą Europejską w Essen, Cannes oraz Madrycie, podkreœliły, że walka zbezrobociem oraz zapewnienie równych szans dla kobiet i mężczyzn są głównymi zadaniami Unii Europejskiej i państwczłonkowskich;uwaga…
Firma Równych Szans. Przewodnik dobrych praktyk.

Firma Równych Szans. Przewodnik dobrych praktyk.

Mamy nadzieję, że przewodnik jako praktyczne narzędzie wypełni istniejącą lukę i dostarczy pracodawcom wiedzy i pomysłów w sferze wdrażania równości szans w miejscu pracy. Przewodnik składa się z części wprowadzającej i zbioru dobrych praktyk. W części wprowadzającej zawarto teksty na temat podstaw prawnych polityki równego traktowania kobiet i mężczyzn, równości…
Rada Europy - Równość praw kobiet i mężczyzn w wybranych dokumentach

Rada Europy - Równość praw kobiet i mężczyzn w wybranych dokumentach

Pomimo, iż równość pomiędzy mężczyznami i kobietami od jakiegoś już czasu jest w Europie traktowana priorytetowo, postępy w tej dziedzinie są nadal dość powolne. Nawet jeżeli kobiety posiadają takie same prawa jak mężczyźni, nie mają one takiego samego dostępu do możliwości oferowanych mężczyznom, zaś egzekwowanie przez nie swoich praw jest…
Catalysts for change?  Equality bodies according to Directive 2000/43/EC : existence, independence and effectiveness

Catalysts for change? Equality bodies according to Directive 2000/43/EC : existence, independence and effectiveness

W preambule do Dyrektywy Rady 2000/43/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne jest zapis, że: 'Ochrona przed dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe i etniczne zostałaby wzmocniona, gdyby w każdym Państwie Członkowskim istniał jeden lub kilka organów, których zadaniem byłoby analizowanie tych…
Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy

Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy

Mobbing i przemoc pojawiają się w toku całego ludzkiego życia: od wieku przedszkolnego po senioralny. Można je odnaleźć we wszystkich szczegółowo opisanych w tej książce kontekstach: domowym (rodzina, relacje intymne), instytucjonalnym (szkoła, dom dziecka, zakład karny), w cyberprzestrzeni. Mają one poważne konsekwencje psychiczne i fizyczne dla osób w nie uwikłanych,…

Poradnik procesowy

W sytuacji, kiedy w ramach wykonywania pracy dochodzi do dyskryminacji, pracownicy mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Jest to możliwe zarówno w sytuacji kiedy jest się nadal zatrudnionym/ą u dyskryminującego pracodawcy, jak i po zakończeniu zatrudnienia. W tej części zaprezentowana zostanie krok po kroku droga sądowa roszczeń antydyskryminacyjnych w postępowaniu…
Podręcznik trenerski - Zarządzanie Firmą Równych Szans

Podręcznik trenerski - Zarządzanie Firmą Równych Szans

Włączenie kwestii różnorodności do polityki firmy wymaga uznania różnic kulturowych i indywidualnych, istniejących pomiędzy pracownikami, oraz przyjęcia, że owe różnice w miejscu pracy wpływają na wartości, postawy oraz strategie zachowania kobiet i mężczyzn. Zarządzanie różnorodnością polega na tym, że organizacja docenia różne walory, jakie ludzie wnoszą do swej pracy, a…
AKTORZY ŻYCIA PUBLICZNEGO. Płeć jako czynnik różnicujący.

AKTORZY ŻYCIA PUBLICZNEGO. Płeć jako czynnik różnicujący.

Książka zawiera zbiór jedenastu tekstów współczesnych badaczy amerykańskich i europejskich na temat wpływu płci (gender) na uczestnictwo w życiu publicznym. Anne Phillips pisze o relacji między przestrzenią publiczną i życiem prywatnym. Su Maddock rozważa problem dyskryminacji. Mats Alvesson i Yvonne Due Billing piszą o kobietach i zarządzaniu. Pippa Norris analizuje…
Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów

Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów

Zachodzące w ostatnich czasach przemiany społeczne i gospodarcze stwarzały sprzyjającą atmosferę i dawały dobrą argumentację, uzasadniającą konieczność większego uczestnictwa kobiet w zarządzaniu. Można by zatem oczekiwać, że ich sytuacja ulegać będzie znacznej poprawie. Statystyki i wyniki licznych badań potwierdzają jednak, że kobiety w nierównym stopniu uczestniczą w zarządzaniu i podejmowaniu…
Gdańska Inicjatywa Budżetowania pod kątem płci

Gdańska Inicjatywa Budżetowania pod kątem płci

Płeć stanowi podstawową kategorię społeczną. Rodzimy się, żyjemy i umieramy jako osoby określonej płci. Jej rodzaj determinuje relacje społeczne, które są szczególnie widoczne w stereotypach płci. Zawarte w nich społeczne przekazy mówią o obowiązkach oraz tradycyjnych formach zachowania się. Jako kobiety i mężczyźni, mamy różne potrzeby i problemy, i przez…