O roli kobiet w rodzinie

O roli kobiet w rodzinie

Autor/-ka: Centrum Badania Opinii Społecznej

Rok pierwszego wydania: 2013

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: komunikat z badań

Rodzaj danych: ilościowe

Rodzaj badania: statystyczne

Link do publikacji: Link do raportu

W polskim społeczeństwie rolę kobiety zwykło się uważać za szczególną. Chociaż każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, w ujęciu zbiorczym wyjątkowość kobiet wynika z funkcji pełnionych przez nie w rodzinie – zarówno tych danych z natury, biologicznych, jak i nabytych, wyuczonych w procesie socjalizacji. W obiegowej opinii Polka to dusza domu – wzorowa matka („matka Polka”) i gospodyni. W niniejszym komunikacie próbujemy skonfrontować ten stereotyp z rzeczywistością – przybliżamy sytuację życiową dzisiejszych Polek, ukazujemy preferowane i realizowane modele rodziny oraz opisujemy podział obowiązków w typowym polskim domu.
(fragment)