Kobieta pracująca

Kobieta pracująca

Autor/-ka: Centrum Badania Opinii Społecznej

Rok pierwszego wydania: 2013

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: komunikat z badań

Rodzaj danych: ilościowe

Rodzaj badania: statystyczne

Link do publikacji: Link do raportu

Dane GUS z 2011 roku potwierdzają, iż poziom aktywności ekonomicznej ludności Polski różni się w zależności od płci. Wśród osób w wieku produkcyjnym odsetek zatrudnionych mężczyzn wyniósł w 2011 roku 63,9%, a kobiet – 56,3%. Wskaźnik bezrobocia mężczyzn w wieku produkcyjnym kształtował się w 2011 roku na poziomie 12,7%, a kobiet – 13,8%. Płeć nadal dość znacząco różnicuje też dochody uzyskiwane z pracy. Podczas gdy w przypadku kobiet przeciętne wynagrodzenie brutto (według GUS) za październik 2010 roku wyniosło 3256 zł, w przypadku mężczyzn było to 3832 zł, przy czym – dla przykładu – przeciętny miesięczny dochód brutto kobiet będących przedstawicielkami władz publicznych, urzędników wyższego szczebla i kierowników wyniósł 6068 zł, natomiast mężczyzn zatrudnionych na tych samych stanowiskach – średnio 8403 zł.
(fragment)