Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. System aktywizacji zawodowej kobiet

Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. System aktywizacji zawodowej kobiet "Kobieta pracująca…"

Autor/-ka: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp.z o.o.

Rok pierwszego wydania: 2006

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Publikacja wydana została w ramach projekt: System aktywizacji zawodowej kobiet „Kobieta pracująca…” zrealizowany przez następujące instytucje: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (koordynator), Demokratyczna Unia Kobiet – Gdańsk, Niezależna Inicjatywa Kobiet - NIKe, Małopolski Związek Pracodawców, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych.

 

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O EUROPEJSKIM FUNDUSZU SPOŁECZNYM I SEKTOROWYM PROGRAMIE OPERACYJNYM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

WSTĘP

I. SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ

1. KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY – PODSTAWOWE TENDENCJE
2. PRAWNY KONTEKST ISTNIEJĄCYCH DYSPROPORCJI NA RYNKU PRACY
3. PRACA ZAWODOWA KOBIET

  • Zjawisko segregacji zawodowej kobiet i mężczyzn
  • Godzenie obowiązków zawodowych i osobistych
  • Przedsiębiorczość kobiet

4. BARIERY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH KOBIET

II. SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W ŚWIETLE BADAŃ PROJEKTU SYSTEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET „KOBIETA PRACUJĄCA...”

1. RYNEK PRACY I DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNEGO STATUSU KOBIET I MĘŻCZYZN
2. DYSKRYMINACJA KOBIET NA RYNKU PRACY
3. PRACA ZAWODOWA KOBIET

  • Wymiary zróżnicowania sytuacji pracy
  • Segregacja zawodowa kobiet
  • Urlop macierzyński i wychowawczy
  • Praca jako wartość w życiu kobiet

4. BEZROBOCIE KOBIET

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADAŃ

III. WYTYCZNE DO AKCJI INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ PROJEKTU

1. PROMOWANIE RÓWNOŚCI SZANS W ZAWODACH TRADYCYJNIE UZNAWANYCH ZA KOBIECE LUB MĘSKIE

  • Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce
  • System aktywizacji zawodowej kobiet „Kobieta pracująca...”

2. PROMOWANIE IDEI WYKORZYSTYWANIA INDYWIDUALNYCH ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW
3. PROMOWANIE RÓWNOŚCI SZANS W ZAKRESIE WYNAGRADZANIA; PROMOWANIE KOBIET NA STANOWISKA KIEROWNICZE; PROMOWANIE KOBIECEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
4. PROMOWANIE PARTNERSKIEGO MODELU, WŁĄCZAJĄCEGO MĘŻCZYZN NA RÓWNI Z KOBIETAMI W REALIZACJĘ OBOWIĄZKÓW RODZICIELSKICH I DOMOWYCH; EDUKOWANIE W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI DZIELENIA OPIEKI NAD DZIEĆMI, JAKIE DAJE PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH; PROMOWANIE ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA
5. UPOWSZECHNIENIE KORZYSTANIA USŁUG OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NAD DZIEĆMI I OSOBAMI ZALEŻNYMI
6. INFORMOWANIE O INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

WNIOSKI

LITERATURA

Do pobrania