Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość.

Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość.

Rok pierwszego wydania: 2009

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: jakościowe

Rodzaj badania: monitoring

Link do publikacji: Link do publikacji

Publikacja zawiera podsumowanie czteromiesięcznych badań empirycznych opartych na monitorowaniu ogłoszeń o pracę publikowanych w największych krajowych dziennikach oraz w wybranych specjalistycznych portalach internetowych. Przyczyną, dla której Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zdecydowało się podjąć wysiłek zbadania skali zjawiska dyskryminacji na etapie rekrutacji, była zwiększająca się liczba zgłaszanych nam tego typu problemów przez osoby poszukujące pracy. Nie bez znaczenia pozostała także seria artykułów prasowych poruszających ten temat w ostatnim czasie.

Zespół prawników i prawniczek, a także wolontariuszek Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego szczegółowo przeanalizował ogromną liczbę 60727 ogłoszeń o pracę, badając, czy są one sformułowane w sposób nienaruszający zasady równości i nieprowadzący do żadnej formy dyskryminacji. Wyniki badań okazały się być niepokojące. Z odpowiedzi pracodawców, które uzyskaliśmy, wynika, że świadomość przepisów antydyskryminacyjnych jest wciąż zbyt niska, a zasada równego traktowania nie wydaje się być traktowana poważnie.

 

Publikacja zawiera także bardzo cenny rozdział poświęcony analizie przepisów antydyskryminacyjnych i orzecznictwa sądów polskich w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu autorstwa Katarzyny Gonery – Sędzi Sądu Najwyższego orzekającej w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Z lektury rozdziału wynika, że najczęstszymi przesłankami dyskryminacyjnymi powoływanymi przed polskimi sądami pracy są płeć, wiek i niepełnosprawność (choroba). Niezmiernie rzadkie są przypadki spraw dotyczących np. orientacji seksualnej, religii, przekonań politycznych czy pochodzenia etnicznego.

Jednym z celów publikacji było także przedstawienie zakresu unormowań prawnych w obszarze zakazu formułowania dyskryminacyjnych ogłoszeń o pracę, jak również zbadanie praktycznej działalności organów państwa zobligowanych do aktywnego przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku. Rozdział autorstwa Sylwii Spurek – prawniczki specjalizującej się m.in. w zagadnieniach dotyczących równości płci - ukazuje skalę zaniedbań i bierności podmiotów publicznych odpowiedzialnych za monitorowanie i egzekwowanie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Publikacja zawiera także rekomendacje wskazujące konkretne rozwiązania pozwalające na skuteczniejsze wdrażanie i egzekwowanie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
(Karolina Kędziora, Krzysztof Śmiszek, Monika Zima: ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Monitoring zasady równego traktowania w ogłoszeniach o pracę. Cel, metodologia, wyniki badań i ich analiza

Sylwia Spurek
Dyskryminacja w ogłoszeniach o pracę. Ustawowy zakaz oraz zadania organów państwa

Katarzyna Gonera
Analiza przepisów antydyskryminacyjnych i orzecznictwa sądów  polskich w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu

Rekomendacje

Do pobrania