Molestowanie seksualne

Molestowanie seksualne

Autor/-ka: Centrum Badania Opinii Społecznej

Rok pierwszego wydania: 2007

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: komunikat z badań

Rodzaj danych: ilościowe

Rodzaj badania: statystyczne

Link do publikacji: Link do publikacji

Ponad jedna piąta osób pracujących lub uczących się (22%) przyznaje, że w miejscu pracy lub na uczelni współpracownicy lub koledzy robią nieodpowiednie, naruszające godność uwagi o podtekście seksualnym, np. niestosownie żartują. Mężczyźni mówią o takich sytuacjach nieznacznie częściej niż kobiety.
Molestowanie fizyczne, czyli sytuacje, kiedy współpracownicy lub koledzy wykonują wobec innych niestosowne gesty, a ich zachowania mają podtekst seksualny (np. nadmierne zbliżenie, dotykanie, poklepywanie, obejmowanie), dostrzega 7% badanych pracujących lub pobierających naukę.
Nieco rzadziej wskazuje się sytuację, w której przełożony wykorzystuje swoją pozycję. Co dwudziesty piąty respondent (4%), odpowiadający na to pytanie, twierdzi, że w jego zakładzie przełożony lub wykładowca wykonuje wobec podwładnych niestosowne gesty, niewłaściwie się zachowuje. Kobiety wiedzą o takich sytuacjach częściej niż mężczyźni, być może dlatego, że łatwiej jest im się przed sobą nawzajem przyznać do zaistnienia takiego zdarzenia."
(fragment raportu)