Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce

Autor/-ka: Główny Urząd Statystyczny

Rok pierwszego wydania: 2016

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe

Rodzaj badania: statystyczne

Link do publikacji: Link do raportu

"Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według zawodów za 2014 rok. Badanie jest realizowane
z częstotliwością dwuletnią na formularzu Z-12, ma charakter reprezentacyjny i obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Dane dotyczą osób pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych, które przepracowały cały miesiąc październik 2014 roku.
Wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (Gender Pay Gap – GPG) wyliczany jest na podstawie przeciętnych stawek godzinowych wynagrodzeń ogółem brutto za czas opłacony (dla kobiet i mężczyzn zatrudnionych w grupach sekcji PKD 2007 od B do S z wyłączeniem O; tylko w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) zgodnie z metodologią Eurostatu.
Ewentualne różnice pomiędzy zaprezentowanymi wskaźnikami GPG a przeciętnymi stawkami godzinowymi wynagrodzeń wynikają z opisanych powyżej wykluczeń przy wyliczaniu wskaźnika GPG oraz wykorzystywanych do uogólniania mnożników w dwóch różnych postaciach (mnożnik krajowy na potrzeby wyliczenia przeciętnych wynagrodzeń brutto oraz przeciętnych stawek godzinowych wynagrodzeń brutto, mnożnik europejski na potrzeby wyliczenia wskaźnika GPG zgodnie z wymogami Eurostatu).
(Uwagi metodologiczne)

Do pobrania