Segregacja pozioma kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Rok pierwszego wydania: 2017

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: Opracowanie metodologiczne

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Link do publikacji

Niniejsze zestawienie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu przedstawienie segregacji poziomej ze względu na płeć na rynku pracy z uwzględnieniem różnic płacowych, zapotrzebowania na zawody, bezrobocia i wyborów

Edukacyjnych oraz zawodowych kobiet i mężczyzn. Analizą objętych zostało 9 wielkich grup zawodowych oraz 19 sekcji gospodarki PKD.

Do pobrania