DYSPROPORCJA MIĘDZY ZAROBKAMI  KOBIET I MĘŻCZYZN  Z WYKSZTAŁCENIEM  ZASADNICZYM ZAWODOWYM

DYSPROPORCJA MIĘDZY ZAROBKAMI KOBIET I MĘŻCZYZN Z WYKSZTAŁCENIEM ZASADNICZYM ZAWODOWYM

Rok pierwszego wydania: 2015

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Link do raportu

Uwarunkowania kulturowe powodują, że zawody postrzegane jako tzw. męskie są z zasady wynagradzane wyżej niż zawody postrzegane jako tzw. kobiece.

Jeśli nawet kobiety wkraczają w sferę „męskiej pracy”, to i tak zarabiają mniej niż mężczyźni. Stosunkowo największą dysproporcję między zarobkami kobiet i mężczyzn obserwuje się w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. (…)

Celem opracowania jest analiza dysproporcji miedzy zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym w kontekście ich aktywności zawodowej oraz możliwości edukacyjnych. W analizie zostaną wykorzystane dane z kwartalnego badania aktywności zawodowej ludności Polski (dla lat 2010–2015) i wyniki badania wynagrodzeń prowadzonego przez GUS co dwa lata na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej osób (dla lat 2006, 2008, 2010 i 2012). Analiza różnic w wynagrodzeniach będzie uzupełniona wnioskami z wyników badania Sedlak & Sedlak z 2014 r., realizowanego metodą ankiety internetowej na dużej, choć niereprezentatywnej próbie społeczeństwa polskiego, w którym źródłem informacji o uzyskiwanych dochodach są sami respondenci. Wyniki badań ilościowych zostaną wzbogacone i zilustrowane opiniami pracujących i niepracujących kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym, pochodzącymi z badań jakościowych (indywidualnych i grupowych wywiadów) przeprowadzonych w kilku wybranych miastach Polski w maju 2015 r.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I. Aktywność ekonomiczna kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym

1.1. Wskaźniki aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia w latach 2010–2015

1.2. Pracujący według poziomu wykształcenia, wieku, sektora i formy zatrudnienia

1.3. Pracujący na własny rachunek

1.4. Bierność zawodowa kobiet i mężczyzn

1.5. Przyczyny wysokiej bierności zawodowej kobiet

 

Część II. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym

2.1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (na podstawie danych GUS dla lat 2006, 2008, 2010 i 2012)

2.2. Wynagrodzenia godzinowe (na podstawie danych GUS dla lat 2006, 2008, 2010 i 2012)

2.3. Dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn w wybranych zawodach

(na podstawie danych GUS za 2012)

2.4. Mediana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (na podstawie badania „Sedlak & Sedlak” 2014)

 

Podsumowanie i wnioski

Zalecenia

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Do pobrania