Szkolnictwo zawodowe   i rynek pracy dla kobiet   z wykształceniem   zasadniczym zawodowym

Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym

Rok pierwszego wydania: 2015

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Link do raportu

Celem poznawczym podjętych badań było określenie czynników wpływających na wybór przez dziewczęta zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) i kierunków kształcenia, ocena jakości kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych w kontekście rynku pracy oraz opis sytuacji kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy.
Materiał empiryczny raportu stanowią dane statystyczne i wyniki badań własnych.
Analiza danych statystycznych obejmowała:

  • statystyki GUS dotyczące oświaty i wychowania;
  • statystyki Związku Rzemiosła Polskiego, Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej dotyczące egzaminów czeladniczych absolwentów nauki zawodu za rok 2014 .

Badanie własne zostało zrealizowane w okresie 8–20 maja 2015 metodą zogniskowanych mini wywiadów grupowych (FGI) i indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Po 2 wywiady grupowe przeprowadzono w Kielcach, Olsztynie i Siedlcach: w jednym brały udział kobiety pracujące, w drugim poszukujące pracy. Indywidualne wywiady pogłębione z kobietami pracującymi w tzw. męskich zawodach zrealizowano w Kielcach, Olsztynie, Siedlcach i dodatkowo w Warszawie. Łącznie w badaniu zrealizowano 6 wywiadów grupowych i 6 indywidualnych z kobietami w wieku 20–34 lata z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Badanie przeprowadził instytut Millward Brown S.A.
(Metodologia badania)


SPIS TREŚCI

Metodologia badania

Co dalej po gimnazjum? Wybory młodzieży i ich zróżnicowania

Motywacje dziewcząt do wyboru zasadniczej szkoły zawodowej

Dziewczęta i chłopcy w zasadniczych szkołach zawodowych – segregacja zawodowa

Motywacje dziewcząt do wyboru kierunku kształcenia

Czy zasadnicze szkoły zawodowe dobrze przygotowują do pracy w zawodzie? Ocena kobiet

Rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym

Pierwsza praca

Rynek pracy dla kobiet i mężczyzn

Migracje zarobkowe

Społeczny odbiór wykształcenia zasadniczego zawodowego i kultura pracy

Godzenie ról – macierzyństwo i praca kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym

Kobiety w „męskich” zawodach – edukacja i rynek pracy

Czy zawodówka to dobry wybór?

Podsumowanie i wnioski

Zalecenia

Do pobrania