Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2016)

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2016)

Autor/-ka: Główny Urząd Statystyczny

Rok pierwszego wydania: 2016

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: statystyki

Rodzaj danych: ilościowe

Rodzaj badania: statystyczne

Link do publikacji: Link do raportu

Płeć jest jedną z kluczowy cech stosowanych w analizie rynku pracy. Kobiety często pracują w innych zawodach i branżach niż mężczyźni, mają inne wynagrodzenie i czas pracy. Zróżnicowanie to jest uwarunkowane także innymi cechami, takimi jak wykształcenie, zaangażowanie w życie rodzinne czy nawet oczekiwania życiowe.

Jedną z istotnych przyczyn tych różnic są uwarunkowania historyczne. Po­czątkowo tylko mężczyźni pracowali, a kobiety wchodziły na rynek pracy stop­niowo. Dopiero rozwój gospodarki po II wojnie światowej spowodował zwięk­szenie aktywności zawodowej kobiet. Odbywał się on stopniowo, jednak re­gularnie. Pokazują to dane odnośnie udziału kobiet w liczbie zatrudnionych w Polsce – w 1950 roku wyniósł on ok. 31%, na początku lat 70-tych przekroczył 40%, a 2014 roku zbliżył się do 49%.

Do pobrania