Badanie ilościowe i jakościowe pracodawców i pracobiorców w ramach projektu systemowego:

Badanie ilościowe i jakościowe pracodawców i pracobiorców w ramach projektu systemowego:

Autor/-ka: PAG Uniconsult

Rok pierwszego wydania: 2009

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Link do raportu

Głównym celem niniejszego badania była analiza preferencji i barier ze strony pracodawców i pracobiorców, pozwalająca na określenie warunków koniecznych wdrożenia na szeroką skalę i standaryzacji mechanizmów godzenia ról rodzinnych i zawodowych pracowników na poziomie przedsiębiorstwa.

Mechanizmy te zostały zidentyfikowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie rozpoznania dobrych praktyk w Polsce i krajach UE. Szczegółowe cele badania koncentrowały się wokół:

[1] określenia oczekiwań pracobiorców i pracodawców związanych z modelami godzenia ról na poziomie miejsca pracy m.in. w podziale na formę zatrudnienia i stan rodzinny;

[2] określenie strategii budowania konkurencyjności na rynku pracy oraz w danym miejscu pracy m.in. w podziale na formę zatrudnienia i stan rodzinny;

[3] analiza wrażliwości adaptowalności poszczególnych mechanizmów godzenia ról;

[4] analiza modeli negocjacyjnych pracobiorców i pracodawców w zakresie mechanizmów godzenia ról;

[5] określenie oczekiwań dotyczących potrzeby (roli) instytucji rynku pracy (urzędów pracy, związków zawodowych, organizacji pracodawców) w zakresie mechanizmów godzenia ról;

[6] określenie znajomości problematyki równych szans w kontekście godzenia ról

rodzinnych i zawodowych obu płci na rynku pracy.

 

SPIS TREŚCI
1. Podsumowanie wyników badania
2. Metodologia badania
3. Główne cele badania oraz hipotezy badawcze
4. Testowane rozwiązania

CZĘŚĆ 1 RAPORTU: WYNIKI DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ I ANALIZ
5. Obecna sytuacja na rynku pracy – wyniki badania Desk Research
5.1. Rynek pracy w liczbach
5.1.1. Charakterystyka pracodawców.
5.1.2. Charakterystyka pracobiorców
5.2. Charakterystyka sytuacji w jakiej znalazł się rynek pracy w Polsce w momencie badania (rok 2009) – kryzys i jego skutki
5.3. Dostępne dane dotyczące stosunku pracodawców i pracobiorców do problematyki godzenia ról rodzinnych i zawodowych
kobiet i mężczyzn
5.3.1. Postawy pracodawców wobec elastycznych form zatrudnienia i rozwiązań pozwalających godzić życie zawodowe z
rodzinnym
5.3.2. Postawy pracowników wobec elastycznych form zatrudnienia i rozwiązań pozwalających godzić życie zawodowe z
rodzinnym
5.4. Obowiązujące rozwiązania prawne mające wpływ na sposób godzenia ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn
5.4.1. Elastyczne formy zatrudnienia
5.4.2. Elastyczne formy organizacji czasu pracy

CZĘŚĆ 2 RAPORTU: OBRAZ RYNKU PRACY W ŚWIETLE ZREALIZOWANEGO BADANIA
6. Problematyka równych szans kobiet i mężczyzn w kontekście godzenia ról rodzinnych i zawodowych obu płci na rynku pracy – świadomość oraz postawy
6.1. Społeczna definicja problematyki równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
6.2. Pożądany model definiowania problematyki równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
6.3. Faktyczne przejawy nierówności kobiet i mężczyzn na rynku pracy
7. Strategie budowania konkurencyjności na rynku pracy oraz w danym miejscu pracy- wyniki badań jakościowych
7.1. Mężczyźni i kobiety jako uzupełniający się pracownicy
7.2. Mężczyźni i kobiety jako rywale w pracy
8. Segmentacja pracodawców i pracobiorców ze względu na poglądy dotyczące godzenia ról rodzinnych i zawodowych
8.1. Segmentacja ze względu na poglądy dotyczące ról kobiecych i męskich- pracodawcy oraz pracownicy - porównanie
8.1.1. Segmentacja pracodawców ze względu na poglądy dotyczące rodziny – opis segmentów
8.1.2. Segmentacja pracowników ze względu na poglądy dotyczące rodziny – opis segmentów
8.2. Segmentacja ze względu na poglądy dotyczące mechanizmów ułatwiających godzenie ról rodzinnych i zawodowych
8.2.1. Segmentacja pracodawców ze względu na poglądy dotyczące mechanizmów ułatwiających godzenie ról rodzinnych i
zawodowych
8.2.2. Segmentacja pracowników ze względu na poglądy dotyczące instrumentów godzenia ról rodzinnych i zawodowych
8.3. Relacje poglądów dotyczących rodziny oraz poglądów dotyczących instrumentów ułatwiających godzenie ról rodzinnych i
zawodowych – pracodawcy i pracownicy
9. Rynek pracy , a płeć i rodzina- wyniki badań ilościowych
9.1. Cechy warunkujące sukces na rynku pracy w oczach pracodawców i pracowników – porównanie.
9.2. Płeć jako zmienna warunkująca postrzeganą wartość pracownika
9.3. Rodzina jako zmienna warunkujące postrzeganą wartość pracownika
9.4. Praca zawodowa – nadmierne wymagania ze strony pracodawców
10. Życie codzienne i praca zawodowa – strategie godzenia ról
10.1. Czynniki wpływające na decyzje w zakresie posiadania dzieci
10.2. Sposoby godzenia ról rodzinnych i zawodowych na poziomie pracy – kariera zawodowa mężczyzn i kobiet
10.3. Przyczyny ograniczające dzietność – wyniki badań ilościowych
11. Miejsce pracy jako płaszczyzna godzenia ról rodzinnych i zawodowych
11.1. Oczekiwania pracobiorców związane z modelami godzenia ról na poziomie miejsca pracy
11.2. Ocena obecnego miejsca pracy - perspektywa pracobiorców i pracodawców - porównanie
11.3. Obecna praktyka godzenia ról rodzinnych i zawodowych – perspektywa pracobiorców i pracodawców – porównanie
12. Oczekiwania pracobiorców oraz pracodawców dotyczące roli instytucji rynku pracy (urzędów pracy, związków zawodowych) w zakresie mechanizmów godzenia ról.
12.1. Rola związków zawodowych
12.2. Działalność i rola PUP

CZĘŚĆ 3 RAPORTU: OCENA TESTOWANYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH GODZENIA RÓL RODZINNYCH I ZAWODOWYCH
13. Analiza opinii dotyczących potencjalnych rozwiązań ułatwiających godzenie ról rodzinnych i zawodowych na poziomie miejsca pracy
13.1. Opinie na temat możliwych mechanizmów godzenia ról na podstawie wyników badań jakościowych
13.2. Różne formy umowy – wybór czy konieczność – wyniki badań ilościowych
13.3. Ocena testowanych rozwiązań godzenia ról rodzinnych i zawodowych – podsumowanie
13.4. Opnie na temat możliwych rozwiązań prawnych – wyniki badań ilościowych i jakościowych
13.4.1. Porównanie instrumentów i zróżnicowanie opinii według wybranych zmiennych – ilustracja graficzna
13.5. Ocena obecnych już w prawie polskim rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym
13.5.1. Porównanie instrumentów i zróżnicowanie opinii według wybranych zmiennych – ilustracja graficzna
13.6. Ocena rozwiązań ułatwiających opiekę nad dziećmi
13.6.1. Porównanie instrumentów i zróżnicowanie opinii według wybranych zmiennych – ilustracja graficzna
13.7. Ocena potencjalnych rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym
13.7.1. Porównanie instrumentów i zróżnicowanie opinii według wybranych zmiennych – ilustracja graficzna
13.8. Ocena instrumentów w segmentach wyróżnionych ze względu na poglądy na temat rodziny
13.8.1. Pracodawcy
13.8.2. Pracownicy

Do pobrania