Badanie jakościowe gospodarstw domowych w ramach projektu systemowego:

Badanie jakościowe gospodarstw domowych w ramach projektu systemowego:

Autor/-ka: PAG Uniconsult

Rok pierwszego wydania: 2009

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Link do raportu

Podstawowym celem niniejszego projektu badawczego, obok dokładnej diagnozy w zakresie godzenia ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn, jest określenie możliwości oraz potencjalnych barier w zakresie upowszechnienia w Polsce modelu partnerskiego charakteryzującego się zrównoważonym podziałem prac domowych i uczestnictwem w opiece nad dziećmi obu partnerów. Wyniki badania obok swych funkcji diagnostycznych mają mieć również zastosowanie w formułowaniu spójnego z rzeczywistością i nośnego przekazu społecznego mającego za zadanie upowszechnienie partnerskiego modelu rodziny.

SPIS TREŚCI

1. Podsumowanie wyników badania
2. Główne cele badania
3. Metodologia badania
4. Obecna sytuacja rodziny polskiej w kontekście godzenia ról rodzinnych i zawodowych – wyniki dotychczasowych badań i analiz
4.1. Sytuacja demograficzna w Polsce
4.2. Ogólna sytuacja na rynku pracy
4.2.1. Aktywność zawodowa populacji Polski
4.2.2. Sytuacja kobiet na rynku pracy
4.3. Rzeczywistość rodziny polskiej
4.4. Dostępne wsparcie dla małżeństw wychowujących dzieci
4.4.1. Instrumenty prawne
4.4.2. Wykorzystanie zorganizowanych form opieki nad dziećmi
4.5. Stosunek pracodawców do tematu godzenia ról rodzinnych i zawodowych i do rodziców w pracy
4.5.1. Postawy pracodawców wobec elastycznych form zatrudnienia i rozwiązań pozwalających godzić życie zawodowe z rodzinnym
4.5.2. Postawy pracodawców wobec pracowników posiadających małe dzieci

CZĘŚĆ 1 RAPORTU: GODZENIE RÓL RODZINNYCH I ZAWODOWYCH KOBIET I MĘŻCZYZN – PERSPEKTYWA GOSPODARSTW DOMOWYCH
5. Przedstawiciele gospodarstw domowych – wyniki badań
5.1. Charakterystyka respondentów biorących udział w badaniu
5.2. Świadomość problematyki równych szans w kontekście godzenia ról rodzinnych i zawodowych
5.3. Model partnerski vs. model typowy – postawy i opinie
5.4. Model typowy – korzyści i straty
5.5. Czynniki mające wpływ na kształtowanie się określonego modelu rodziny
5.6. Rola poszczególnych grup czynników w kształtowaniu się modelu partnerskiego.
5.7. Czynniki zewnętrzne – diagnoza i środki zaradcze
5.8. Czynnik kulturowy – diagnoza i środki zaradcze
5.9. Czynniki wewnętrzne – diagnoza i środki zaradcze
5.10. Praca zawodowa oraz praca w gospodarstwie domowym
5.11. Rodzicielstwo jako reduta tradycyjnego podziału ról
5.12. Wskazówki praktyczne wynikające z badań

CZĘŚĆ 2 RAPORTU: GODZENIE RÓL RODZINNYCH I ZAWODOWYCH KOBIET I MĘŻCZYZN – PERSPEKTYWA ŚRODOWISK OPINIOTWÓRCZYCH ORAZ ŚRODOWISK ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM PRACY
6. Godzenie ról rodzinnych i zawodowych – perspektywa przedstawicieli Episkopatu
6.1. Sposób postrzegania obecnej rzeczywistości rodziny polskiej
6.2. Sposób odnoszenia się do sytuacji podwójnego obciążenia kobiet
6.3. Idealny obraz rodziny w obecnych czasach.
6.4. Rodzicielstwo w związku partnerskim
7. Godzenie ról rodzinnych i zawodowych – perspektywa Kuratoriów Oświaty i wychowania
7.1. Stosunek do problematyki równych szans kobiet i mężczyzn
7.2. Obecna i potencjalna rola instytucji w kontekście równych szans kobiet i mężczyzn
7.3. Ocena podręczników i programów edukacyjnych pod kątem ich zgodności z perspektywą równości płci.
7.4. Modelowanie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn w szkole
7.5. Monitoring kwestii realizacji równości płci
7.6. Partnerski model rodziny oraz role rodzinne jako elementy programowe
7.7. Ocena Eksperymentu Skandynawskiego
8. Godzenie ról rodzinnych i zawodowych – perspektywa władz samorządowych
8.1. Obecna i potencjalna rola instytucji
8.2. Ocena obecnej sytuacji na obszarze podległym działaniu samorządu
8.3. Opinia i stosunek do alternatywnych form opieki
8.4. Idealna sieć usług w stosunku do potrzeb
9. Godzenie ról rodzinnych i zawodowych – perspektywa instytucji rynku pracy
9.1. Rola instytucji rynku pracy w kształtowaniu klimatu dla godzenia ról zawodowych i rodzinnych
9.2. Opinie o równości szans na rynku pracy
9.3. Inicjatywa partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju rynku pracy
9.4. Potencjalne działania pracodawców w sytuacjach odbiegających od normy
10. Godzenie ról rodzinnych i zawodowych – perspektywa środowiska dziennikarzy
10.1. Stosunek do problematyki równych szans kobiet i mężczyzn
10.2. Obecna i potencjalna rola instytucji/środowiska jakie reprezentuje respondent
10.3. Partnerski model rodziny – używane definicje oraz postrzegane szanse i bariery
10.4. Partnerski model rodziny – kierunki oddziaływania
11. Ocena rozwiązań z zakresu godzenia ról zawodowych i rodzinnych – opinie instytucji rynku pracy i przedsiębiorców
11.1. Diagnoza potrzeb społeczeństwa w zakresie godzenia ról zawodowych i rodzinnych
11.2. Ocena proponowanych rozwiązań z punktu widzenia lokalnego rynku pracy

Do pobrania