Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu.

Autor/-ka: Centrum Badania Opinii Społecznej

Rok pierwszego wydania: 2010

Zakres: regionalny

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

ISBN: 978-83-903171-8-2

Link do publikacji: Link do raportu

Zjawisko nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej jest jednym z głównych problemów współczesnego rynku pracy. Zjawisko dyskryminacji rozumiemy jako ograniczenie lub pozbawienie praw społecznych, ekonomicznych i politycznych pewnych grup lub większych zbiorowości danego społeczeństwa. Dyskryminacja może być związana z różnymi cechami jednostek bądź grup, także z płcią. Polega ona na nierównym traktowaniu kobiet i mężczyzn podobnie uzdolnionych, wykwalifikowanych i posiadających tę samą zdolność do pracy. Przejawami dyskryminacji na rynku pracy są trzy główne zjawiska: segregacja zawodowa, różnica w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz istotna różnica w poziomie bezrobocia, szczególnie długookresowego, wśród kobiet i mężczyzn.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Mirosława Grabowska, Barbara Badora, Michał Feliksiak
WPROWADZENIE

Jolanta Kalka
ROZDZIAŁ 1 ANALIZA ZJAWISKA DYSKRYMINACJI KOBIET MIESZKAJĄCYCH
W MIASTACH NA RYNKU PRACY
1.1. Wstęp
1.2. Kobiety na rynku pracy w miastach województwa mazowieckiego
1.3. Społeczna rola kobiet
1.3.1. Ocena konieczności opieki matki nad dzieckiem do trzeciego roku życia
1.3.2. Znaczenie pracy w życiu kobiet
1.3.2.1. Czynniki wpływające na skłonność do wycofania się z rynku pracy kobiet aktywnych zawodowo
1.3.2.2. Wartości najważniejsze w codziennym życiu
1.3.3. Znaczenie pracy w życiu mężczyzny z punktu widzenia kobiety
1.3.3.1. Model odwrócony
1.3.3.2. Zróżnicowania modelu postaw wobec pracy
1.3.4. Ocena korzyści i strat, które przynosi życiu rodzinnemu praca zawodowa kobiety
1.3.5. Zawód dla syna/córki
1.4. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy – przejawy, skala zjawiska, determinanty występowania
1.4.1. Czy kobiety czują się dyskryminowane?
1.4.2. Dyskryminacja w procesie rekrutacyjnym
1.4.3. Kobiety jako grupa szczególnie zagrożona utratą pracy
1.4.4. Szanse na awans i dostępność stanowisk kierowniczych dla kobiet
1.4.5. Doświadczana dyskryminacja – skala zjawiska i determinanty jej występowania
1.4.5.1. Dyskryminacja kobiet w procesie rekrutacyjnym
1.4.5.2. Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn za pracę na tym samym stanowisku
1.4.5.3. Dyskryminacja kobiet związana z macierzyństwem
1.4.5.4. Szanse na awans i dostępność stanowisk kierowniczych dla kobiet
1.4.5.5. Kobiety jako grupa szczególnie narażona na zwolnienia
1.4.5.6. Pozostałe przejawy dyskryminacji kobiet na rynku pracy
1.5. Podsumowanie

Małgorzata Omyła-Rudzka
ROZDZIAŁ 2 ANALIZA ZJAWISKA DYSKRYMINACJI KOBIET MIESZKAJĄCYCH NA WSIACH NA RYNKU PRACY
2.1. Wstęp
2.2. Kobiety zamieszkujące obszary wiejskie w województwie mazowieckim na rynku pracy
2.3. Społeczne role kobiet i mężczyzn
2.3.1. Ocena konieczności opieki matki nad dzieckiem do trzeciego roku życia
2.3.2. Znaczenie pracy w życiu kobiet
2.3.3. Ocena korzyści i strat, które przynosi życiu rodzinnemu praca zawodowa kobiety
2.3.4. Podział obowiązków domowych
2.3.5. Zawód dla syna i córki
2.4. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy – przejawy, skala zjawiska, determinanty występowania
2.4.1. Czy kobiety czują się dyskryminowane?
2.4.2. Nierówne traktowanie kobiet w procesie rekrutacyjnym – czy kobietom jest równie łatwo znaleźć pracę jak mężczyznom?
2.4.3. Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn za pracę na tym samym stanowisku
2.4.4. Kobiety jako grupa szczególnie narażona na utratę pracy
2.4.5. Szanse na awans i dostępność stanowisk kierowniczych dla kobiet
2.4.6. Pozostałe przejawy dyskryminacji kobiet na rynku pracy
2.4.7. Doświadczana dyskryminacja – skala zjawiska i determinanty jej występowania
2.5. Dostępność instytucjonalnej opieki nad dziećmi
2.6. Rozwiązania instytucjonalne zwiększające szanse kobiet na rynku pracy – opinie kobiet zamieszkujących obszary wiejskie
2.7. Podsumowanie
Barbara Badora

ROZDZIAŁ 3 ZJAWISKO SEGREGACJI ZAWODOWEJ KOBIET W POSZCZEGÓLNYCH PODREGIONACH
3.1. Wstęp
3.2. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet w podregionach na etapie zdobywania kwalifikacji zawodowych
3.2.1. Osiągnięty poziom wykształcenia
3.2.2. Zawód wyuczony
3.2.2.1. Kierunki ukończonych studiów wyższych
3.2.2.2. Zawody wyuczone kobiet bez wyższego wykształcenia
3.2.3. Powody wyboru ostatniej szkoły, do której uczęszczały mieszkanki województwa mazowieckiego
3.3. Segregacja zawodowa kobiet na rynku pracy w poszczególnych podregionach województwa mazowieckiego
3.3.1. Segregacja horyzontalna w podregionach województwa mazowieckiego
3.3.1.1. Zawody, w których zatrudniane są kobiety
3.3.1.2. Branże zatrudniające kobiety
3.3.1.3. Oferty pracy niedostępne dla kobiet
3.3.2. Segregacja wertykalna w podregionach województwa mazowieckiego
3.3.2.1. Dostęp kobiet do stanowisk kierowniczych
3.3.2.2. Jakiej płci są przełożeni pracujących kobiet
3.3.2.3. Szanse kobiet na awans zawodowy
3.4. Płeć a predyspozycje zawodowe w opinii mieszkanek poszczególnych podregionów
3.4.1. Preferowany zawód dla dziecka w zależności od jego płci
3.4.2. Zawody „męskie” i „kobiece”
3.4.3. Czy kobieta sprawdzi się na wysokim stanowisku kierowniczym?
3.5. Podsumowanie
Agnieszka Cybulska

ROZDZIAŁ 4 PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY BEZROBOCIA KOBIET
4.1. Kwestie definicyjne: kto to jest osoba bezrobotna
4.2. Dlaczego niektóre bezrobotne (subiektywnie) nie szukają pracy
4.3. Struktura populacji bezrobotnych (ekonomicznie) na Mazowszu według wieku, poziomu wykształcenia oraz miejsca zamieszkania
4.4. Sytuacja materialna i zamożność bezrobotnych (ekonomicznie) na Mazowszu
4.5. Postawy i wartości
4.6. Odczuwane skutki bezrobocia
4.7. Wyalienowanie społeczne
4.8. Zadowolenie z życia
4.9. Emocje i samopoczucie psychiczne
4.10. Umiejscowienie na skali zaradność – bezradność
4.11. Bezrobotne na rynku pracy
4.12. Oczekiwania wobec pracy
4.13. Ocena szans na znalezienie odpowiedniej pracy
4.14. Doświadczenia w poszukiwaniu pracy
4.15. Bezrobotne a wymagania rynku pracy
4.16. Starania i sposoby poszukiwania pracy przez bezrobotne
4.17. Korzystanie z oferty aktywnych programów rynku pracy
4.18. Podsumowanie
Michał Feliksiak

ROZDZIAŁ 5 PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE BEZROBOCIA KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
5.1. Bezrobocie według autoidentyfikacji i bezrobocie rejestrowane
5.2. Bezrobocie w definicji BAEL
5.2.1. Okres bezrobocia i poszukiwania pracy
5.2.2. Niektóre cechy społeczno-demograficzne bezrobotnych
5.2.3. Umiejętności, kompetencje i doświadczenia
5.2.4. Praca – przeszłe doświadczenia
5.2.5. Podjęcie pracy
5.2.6. Zadowolenie z życia i samopoczucie psychiczne
5.3. Podsumowanie