ROLA KOBIET W INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYSOKICH TECHNOLOGII.

ROLA KOBIET W INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYSOKICH TECHNOLOGII.

Autor/-ka: ARC Rynek i Opinia

Rok pierwszego wydania: 2007

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: ewaluacyjne

Badanie jakościowe pozwoliło na zidentyfikowanie czynników decydujących o roli kobiet i karierze zawodowej w przedsiębiorstwach wysokich technologii. Z punktu widzenia kobiety i przebiegu jej kariery czynniki te, wskazywane przez respondentów podczas obydwu etapów badania można podzielić na dwie grupy: jednostkowe oraz czynniki zewnętrzne. Do czynników jednostkowych należy zaliczyć te, które wynikają z indywidualnych cech danej jednostki, cech osobowości. Otwartość, zaangażowanie w pracę, konsekwencja, gotowość do ciągłego dokształcania się, determinacja w dążeniu do celu były cechami najczęściej wskazywanymi przez respondentów i ich zdaniem w znacznym stopniu decydującymi o przebiegu kariery zawodowej i awansie. Należy zaznaczyć, że w świadomości badanych zarówno kobiet jak i mężczyzn właśnie cechy osobowości były uznawane za główny czynnik decydujący o osiągnięciu sukcesu zawodowego. (ze Streszczenia)

Spis treści
1. METODOLOGIA
1.1. CELE BADANIA
1.2. INFORMACJE NA TEMAT PRÓBY I RESPONDENTÓW
2. RÓŻNICE W WARTOŚCIACH WYZNAWANYCH PRZEZ KOBIETY I MĘŻCZYZN
2.1. WARTOŚCI DEKLAROWANE PRZEZ KOBIETY
2.2. WARTOŚCI DEKLAROWANE PRZEZ MĘŻCZYZN
3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA
3.1. PROPORCJA ZATRUDNIENIA KOBIET I MĘŻCZYZN W BADANYCH BRANŻACH
3.2. PROPORCJA ZATRUDNIENIA KOBIET I MĘŻCZYZN W BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH
3.3. PODSUMOWANIE
4. OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW
4.1. PRZEBIEG PROCESU REKRUTACYJNEGO
4.2. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY WYBORZE PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE
STANOWISKA: KADRA ZARZĄDZAJĄCA, SPECJALIŚCI, PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI, PRACOWNICY MERYTORYCZNI
4.3. KWESTIA PŁCI W PROCESIE REKRUTACJI
4.4. PODSUMOWANIE
5. KRYTERIA OCENY PRACOWNIKÓW
5.1. ELEMENTY BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE PRACOWNIKA
5.2. RÓŻNICE W KOMPETENCJACH, KWALIFIKACJACH, UMIEJĘTNOŚCIACH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA ANALOGICZNYCH STANOWISKACH
5.3. RÓŻNICE W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA ANALOGICZNYCH STANOWISKACH
5.4. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA AWANS PRACOWNIKÓW
5.5. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA PRZYZNAWANIE PRACOWNICZYCH SZKOLEŃ
5.6. PODSUMOWANIE
6. RÓŻNICE W PRZEBIEGU KARIERY ZAWODOWEJ
6.1. KARIERA ZAWODOWA
6.1.1. Oczekiwania wobec własnej kariery zawodowej
6.1.2. Indywidualny plan kariery zawodowej
6.1.3. Elementy ułatwiające przebieg kariery zawodowej
6.1.4. Elementy utrudniające przebieg własnej kariery zawodowej
6.2. PODSUMOWANIE
6.3. POSTRZEGANIE RÓŻNIC W ŚCIEŻCE ZAWODOWEJ MIĘDZY OSOBAMI ZATRUDNIONYMI NA ANALOGICZNYCH STANOWISKACH
6.3.1. Kompetencje, kwalifikacje, umiejętności
6.3.2. Staż pracy i zakres obowiązków
6.3.3. Wynagrodzenie i pozapłacowe elementy wynagrodzenia
6.3.4. Szkolenia
6.3.5. Awanse
6.4. PODSUMOWANIE
7. ROLA KOBIET W PRZEDSIĘBIORSTWIE
7.1. KOBIETA W PRACY
7.1.1. Różnice między kobietami i mężczyznami w zakresie stylu pracy
7.1.2. Korzyści płynące z zatrudniania kobiet i mężczyzn
7.1.3. Problemy związane z zatrudnianiem kobiet i mężczyzn
7.1.4. Postrzeganie kobiet i mężczyzn jako przełożonych
7.2. PODSUMOWANIE
8. KOBIETA A MACIERZYŃSTWO
8.1. KOBIETA W CIĄŻY, KOBIETA PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM
8.2. KOBIETA MATKA
8.2.1. Udogodnienia dla kobiet w ciąży i młodych matek
8.3. DALSZY PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
8.4. PODSUMOWANIE
9. STEREOTYPY – TECHNIKA NIEDOKOŃCZONYCH ZDAŃ
9.1. PRACODAWCY - OPIS TECHNIKI PROJEKCYJNEJ
9.2. KOBIETY - OPIS TECHNIKI PROJEKCYJNEJ
9.3. MĘŻCZYŹNI - OPIS TECHNIKI PROJEKCYJNEJ
9.4. PODSUMOWANIE TECHNIKI PROJEKCYJNEJ
10. ZASADA RÓWNOŚCI PŁCI
10.1. ROZUMIENIE ZASADY RÓWNOŚCI PŁCI
10.1.1. Pracodawcy, pracownicy działów HR
10.1.2. Kobiety
10.1.3. Mężczyźni
10.2. REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI PŁCI W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
10.2.1. Pracodawcy, pracownicy działów HR
10.2.2. Kobiety
10.2.3. Mężczyźni
10.3. BARIERY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZASADY RÓWNOŚCI PŁCI
11. NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE
12. NARZĘDZIA BADAWCZE
12.1. ZAŁĄCZNIK 1 – SCENARIUSZ WYWIADU IDI – KADRA ZARZĄDZAJĄCA I
PRACOWNICY DZIAŁÓW PERSONALNYCH
12.2. ZAŁĄCZNIK 2 – SCENARIUSZ WYWIADU IDI – PRACOWNICY - KOBIETY
12.3. ZAŁĄCZNIK 3 – SCENARIUSZ WYWIADU IDI – PRACOWNICY - MĘŻCZYŹNI
12.4. ZAŁĄCZNIK 4 – SCENARIUSZ WYWIADU IDI – PRACOWNICY FIRM DORADZTWA
PERSONALNEGO
12.5. ZAŁĄCZNIK 5 – SCENARIUSZ FGI (ZOGNISKOWANYCH WYWIADÓW GRUPOWYCH)
Spis tabel
Tabela 8-1 Kobiecy styl pracy
Tabela 8-2 Kobiecy i męski styl pracy - pracodawcy
Tabela 8-3 Kobiecy i męski styl pracy – pracodawcy - cytaty
Tabela 8-4 Korzyści płynące z zatrudniania kobiet
Tabela 8-5 Korzyści płynące z zatrudniania kobiet
Tabela 8-6 Korzyści płynące z zatrudniania mężczyzn
Tabela 8-7 Korzyści płynące z zatrudniania mężczyzn - cytaty
Tabela 8-8 Korzyści z zatrudniania kobiet i mężczyzn – pracodawcy
Tabela 8-9 Korzyści z zatrudniania kobiet i mężczyzn – pracodawcy - cytaty
Tabela 8-10 Problemy z zatrudnianiem kobiet
Tabela 8-11 Problemy z zatrudnianiem kobiet - cytaty
Tabela 8-12 Problemy z zatrudnianiem mężczyzn
Tabela 8-13 Problemy związane z zatrudnianiem kobiet i mężczyzn - pracodawcy
Tabela 8-14 Problemy związane z zatrudnianiem kobiet i mężczyzn – pracodawcy - cytaty
Tabela 8-15 Kobiety jako przełożone
Tabela 8-16 Kobiety jako przełożone – cytaty
Tabela 8-17 Mężczyźni jako przełożeni
Tabela 8-18 Mężczyźni jako przełożeni - cytaty
Tabela 8-19 Mężczyźni i kobiety jako przełożeni w opinii pracodawców

Do pobrania