Mapa potrzeb godzenia życia zawodowego i rodzinnego w policji

Autor/-ka: Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji

Rok pierwszego wydania: 2010

Rodzaj dokuementu: artykuł

Rodzaj danych: jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Niniejszy raport jest elementem analizy potrzeb w ujęciu narzędzi związanych z godzeniem życia rodzinnego i zawodowego w policji opracowanej w ramach programu pilotażowego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji. Będzie ona służyć opracowaniu założeń modelu pracy w Policji, uwzględniającego możliwość godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Raport składa się z trzech rozdziałów oraz aneksu. Pierwszy z nich zawiera teoretyczne uwarunkowania przedmiotu badań. W drugim przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród policjantek i policjantów Komendy Stołecznej Policji odnoszących się do problematyki godzenia życia rodzinnego i zawodowego. W podsumowaniu stanowiącym trzeci rozdział zaprezentowano Mapę potrzeb dotyczącą godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Policji jako próbę wskazania obszarów, w których występują bariery i ograniczenia.
(fragment)

Do pobrania