Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

Autor/-ka: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Rok pierwszego wydania: 2011

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

ISBN: ISBN 978-83-7633-188-1

Link do publikacji: Link do raportu

Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości kobiet w Polsce dla stworzenia rekomendacji dotyczących form wsparcia i ograniczania barier, stojących na drodze zwiększania ich aktywności zawodowej poprzez pracę na własny rachunek. Cele szczegółowe to:
• rozpoznanie aktualnych uwarunkowań kształtowania się i rozwoju postaw przedsiębiorczych wśród kobiet w Polsce;
• ocena warunków funkcjonowania kobiet prowadzących działalność gospodarczą w polskich realiach społeczno-ekonomicznych;
• zidentyfikowanie barier i stymulatorów podejmowania działalności gospodarczej przez kobiety, wpływających na rozwój ich firm oraz rozpoznanie sytuacji w zakesie możliwości godzenia działalności na własny rachunek z obowiązkami rodzinnymi.

 

Dla realizacji tych celów poddano weryfikacji w drodze badań empirycznych pięć hipotez badawczych:
1. Motywacje kobiet, podejmujących działalność na własny rachunek są zróżnicowane: część z nich podejmuje taką działalność z potrzeby – widząc w tym szansę na rozwój zawodowy – część na skutek braku alternatywy w postaci pracy najemnej.
2. Działania zorientowane na zwiększanie motywacji kobiet do zakładania firm mogą w istotny sposób przyczynić się do aktywizacji zawodowej kobiet biernych zawodowo, w tym wychowujących małe dzieci.
3. Istnieją uwarunkowania i bariery instytucjonalne, które bardziej wpływają na poziom przedsiębiorczości kobiet niż mężczyzn (m.in. określona infrastruktura techniczna, edukacja, dzielność, system podatkowy, dostęp do instytucjonal- nej opieki nad małymi dziećmi, praca zawodowa innych członków rodziny).
4. Istnieją uwarunkowania i bariery społeczno-kulturowe dla zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, których szczególnie doświadczają kobiety, w tym czynniki psychologiczne, które stanowią przyczynę częstsze go zakładania
5. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma wpływ na godzenie obowiązków rodzinnych z obowiązkami zawodowymi.

 

SPIS TREŚCI
Streszczenie  
Wstęp 
Rozdział I. Przedsiębiorczość kobiet w świetle dotychczasowych badań
1. Wpływ przedsiębiorczości na gospodarkę  
2. Charakterystyka przedsiębiorczości kobiet w statystyce  
3. Motywy podejmowania działalności gospodarczej – perspektywa kobiet  
4. Determinanty przedsiębiorczości  
5. Bariery rozwoju przedsiębiorczości  
6. Poziom wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Rozdział II. Cel, hipotezy badawcze i metody ich weryfikacji 
1. Cel badań i hipotezy badawcze  
2. Metodologia badań 

Rozdział III. Bariery i determinanty przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Wyniki badań empirycznych  
1. Motywy podejmowania działalności gospodarczej  
2. Uwarunkowania i bariery rozwoju przedsiębiorczości kobiet 

Rozdział IV. Prowadzenie działalności gospodarczej a życie rodzinne  
1. Hierarchia wartości życiowych a postawy wobec przedsiębiorczości wśród kobiet i mężczyzn prowadzących  
2. Najistotniejsze zalety i wady pracy zawodowej
3. Prowadzenie własnej firmy a plany i decyzje matrymonialne i prokreacyjne kobiet przedsiębiorczyń 
4. Preferowany i realizowany model rodziny kobiet - przedsiebiorczyń  
5. Formy opieki nad małymi dziećmi i innymi niesamodzielnymi osobami  
6. Postulaty w zakresie rozwiązań ułatwiających kobietom prowadzących własne firmy łączenie pracy z obowiązkami rodzinnymi  

WNIOSKI 
REKOMENDACJE 
BIBLIOGRAFIA 
ZAŁĄCZNIK 1 - Raport z badania eksperymentalnego

Do pobrania