Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci

Rok pierwszego wydania: 2008

Zakres: lokalny

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: jakościowe

Rodzaj badania: monitoring

ISBN: 83-919601-7-X

Link do publikacji: Link do raportu

Do Koalicji KARAT stale docierały informacje i materiały świadczące o złej sytuacji⁶ pracowników sklepów wielkopowierzchniowych⁷. Chcąc zweryfi kować posiadane dane, uaktualnić je, przedstawić sytuację w różnych sieciach super- i hipermarketów (międzynarodowych i polskich) i sprawdzić, czy istnieje zależność między poziomem ochrony praw pracowniczych a generalnie dobrą sytuacją pracowników na rynku pracy w Polsce, KARAT podjął się przeprowadzić badanie: „Sytuacja pracownic super- i hipermarketów”⁸. Badanie, stanowiące punkt wyjścia do dalszych działań, miało na celu zebranie informacji od kobiet zatrudnionych w sklepach wielkopowierzchniowych na temat ich warunków pracy i pomogło zidentyfi kować obszary oraz formy naruszeń praw pracowniczych w sieciach marketów. Jednocześnie ukazane zostały słabe punkty systemu przestrzegania prawa pracy. W ramach badania przeprowadzono dwa zogniskowane wywiady grupowe (focusy): w Krakowie i Olsztynie, oraz pięć wywiadów indywidualnych z działaczkami związków zawodowych w Tychach i Warszawie. Całe poniższe opracowanie ma na celu przeanalizowanie warunków pracy, przepisów prawa pracy oraz systemu ochrony praw pracowniczych w super- i hipermarketach w odniesieniu do wyników tych badań i stwierdzonych dzięki nim naruszeń.

 

SPIS TREŚCI
1. Wstęp
1.1. Projekt „Ochrona praw pracowniczych osób zatrudnionych w super- i hipermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci
1.1.1. Cele i założenia projektu
1.1.2. Badania
1.2. Prawo pracy jako system

2.Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne
2.1. Dyskryminacja
2.2. Mobbing
2.3. Molestowanie seksualne
2.4. Wnioski

3. Stosunek pracy
3.1. Umowa o pracę na czas
3.2. Zakres obowiązków
3.3. Umowa zlecenie
3.4. Wnioski

4. Wynagrodzenie za pracę
4.1. Ewidencja czasu pracy
4.2. Wynagrodzenie zasadnicze
4.3. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
4.4. Wnioski

5. Czas pracy i związane z nim okresy odpoczynku
5.1. Czas pracy
5.2. System pracy
5.3. Odpoczynek, przerwy w pracy
5.4. Praca w godzinach nadliczbowych
5.5. Wnioski 

6. Urlopy pracownicze i zwolnienia lekarskie
6.1. Urlop wypoczynkowy
6.2. Urlop na żądanie
6.3. Zwolnienia lekarskie
6.4. Wnioski

7. Rodzicielstwo a praca
7.1. Wnioski

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy, choroby zawodowe
8.1. BHP
8.2 Choroby zawodowe i związane z wykonywaną
8.3. Wnioski

9. Związki zawodowe
9.1. Wnioski

10. Zagrożenia dla praw pracowniczych
10.1. System generowania zysków przy minimalnych kosztach na przykładzie sieci sklepów „Biedronka"
10.1.1. Niedobory kadrowe
10.1.2. Niezatrudnianie ładowaczy-magazynierów, brak elektrycznych wózków widłowych
10.1.3. Dopuszczanie do pracy bez badań lekarskich
10.1.4. Fałszowanie ewidencji pracy
10.1.5. Odpowiedzialność karna za naruszenia praw pracowniczych
10.2. Przestrzeganie praw pracowniczych dziś
10.3. Wybrane problemy dotyczące roszczeń pracowniczych
10.3.1. Przedawnienie
10.3.2. Mobbing
10.3.3. Prawo kadry zarządzającej do wynagrodzenia za nadgodziny
10.4. Wnioski

11. Zakończenie

Aneks – Rekomendacje Rady Konsultacyjnej
Bibliografia