MONITOROWANIE RÓWNOŚCI kobiet i mężczyzn w miejscu pracy

MONITOROWANIE RÓWNOŚCI kobiet i mężczyzn w miejscu pracy

Autor/-ka: UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Rok pierwszego wydania: 2007

Rodzaj dokuementu: publikacja przeglądowa

Rodzaj danych: jakościowe

Rodzaj badania: monitoring

ISBN: 978-83-917047-9-0

Równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy i innych cech demografi czno- -społecznych jest jednym z filarów nowoczesnego zarządzania fi rmą. W literaturze przedmiotu opisuje się je jako zarządzanie różnorodnością (ang. diversity management). Jak pisze R. Roosevelt omas Jr., różnorodność to coś więcej niż akcja afi rmatywna czy stwarzanie szans kobietom. To bardziej uniwersalne zjawisko odnoszące się do każdego zespołu ludzi, charakteryzujące się występowaniem pewnego zasobu różnic i podobieństw wśród jednostek tworzących zespół oraz napięć przez te różnice lub podobieństwa wywoływanych. Zarówno R. omas, jak i inni autorzy, analizując sytuację w Stanach Zjednoczonych, zwracają uwagę na istotne zmiany w podejściu do zarządzania, które są generowane właśnie różnorodnością w miejscu pracy. Początkowo podejście to opierało się na przekonaniu, że ludzie są równi niezależnie od ich koloru skóry czy płci, czyli należy tworzyć warunki do asymilacji różnorodnych pracowników, przeciwdziałać dyskryminacji i dążyć do zapewnienia równowagi demografi cznej zasobów pracy (akcje afirmatywne) oraz promować równe szanse dla wszystkich, w tym kobiet i – w społeczeństwach wielonarodowych jak amerykańskie – przedstawicieli różnych ras. Następnie zaczęto sobie uświadamiać istniejące różnice kulturowe między ludźmi i doceniać ukryte w nich wartości oraz dyskontować je w procesie ekspansji i rozszerzania relacji biznesowych na niszowe rynki krajowe lub międzynarodowe, np. w europejskich oddziałach fi rmy zatrudniano Europejczyków, w azjatyckich – Azjatów z amerykańskimi dyplomami MBA. Przyczyniało się to do wzrostu konkurencyjności, ale skutkowało także tworzeniem odrębnych kategorii z ludzi o szczególnych zdolnościach czy talentach, co zaprzeczało asymilacji i przeciwdziałaniu dyskryminacji, zakłócało proces rozwoju tych pracowników i ograniczało ich szanse zawodowe, a w dłuższym okresie ograniczało rozwój fi rmy. Te doświadczenia umożliwiły powstanie nowego modelu zarządzania różnorodnością, opartego na paradygmacie „nauki i efektywności”3, który promuje i tworzy równe szanse, docenia wartości ukryte w różnicach kulturowych między ludźmi oraz uczy, jak z tych różnic korzystać, by fi rma efektywnie się rozwijała. Jednym z istotnych elementów zarządzania różnorodnością zgodnie z tym paradygmatem jest stawianie wszystkim pracownikom, bez względu na ich płeć czy pochodzenie etniczne, równie wysokich wymagań i oczekiwanie od personelu jednakowo wysokich wyników. Drugim istotnym elementem jest szeroki przepływ informacji, idei i konstruktywnej krytyki od pracowników do kadry zarządzającej, czemu służy względnie egalitarna struktura organizacji (bardziej spłaszczona i odbiurokratyzowana).
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Ewa Lisowska

Gender Index a polityka ONZ na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Magdalena Gryszko, Beata Balińska

Gender Index a inne wskaźniki równościowe
Marta Rawłuszko

Wskaźnik Gender Index – opis i zasady konstruowania
Ireneusz Kuropka, Zdzisław Pisz

Równe traktowanie w procesie rekrutacji
Małgorzata Fuszara

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
Małgorzata Ciesielska

Płeć a dostęp do szkoleń i awansów
Renata Siemieńska

Świadczenia związane z rodzicielstwem w opinii pracodawców
Bożena Balcerzak-Paradowska

Łączenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi
Bogusława Budrowska

Oczekiwania pracowników wobec rozwiązań w zakresie łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi a praktyka pracodawców
Irena E. Kotowska

Ochrona przed mobbingiem i molestowaniem oraz innymi przejawami dyskryminacji ze względu na płeć
Eleonora Zielińska

Analiza badań fokusowych dotyczących równego traktowania w miejscu pracy
Małgorzata Fuszara

Podsumowanie i wnioski końcowe
Ewa Lisowska

Bibliografia
Alfabetyczna lista firm, które wzięły udział w konkursie „Firma Równych Szans 2006”
Laureaci konkursu „Firma Równych Szans 2006”
Kwestionariusze ankiet
Ankieta dla przedsiębiorstw
Ankieta dla pracowników
Ankieta dla pracodawców

Do pobrania