Różnorodność w firmach - dobre praktyki w miejscu pracy

Różnorodność w firmach - dobre praktyki w miejscu pracy

Autor/-ka: Komisja Europejska

Rok pierwszego wydania: 2005

Zakres: europejski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: ewaluacyjne

Coraz większa liczba firm europejskich wdraża strategie dotyczące różnorodności i równości, nie tylko z przyczyn etycznych i prawnych, ale także z powodu korzyści biznesowych, jakie można przez to uzyskać. Do najważniejszych korzyści należy udoskonalenie rekrutacji, dostęp do szerszego kręgu wysoko wykwalifikowanych pracowników, poprawa wizerunku firmy i jej reputacji, większa innowacyjność oraz lepsze możliwości sprzedaży. Są to niektóre kluczowe wnioski z niniejszego sprawozdania dotyczącego różnorodności w oparciu o odpowiedzi udzielone w dwóch ankietach (łącznie 919 odpowiedzi) przeprowadzonych w ciągu roku 2005 w firmach 25 Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Pierwsze badanie polegało na wykorzystaniu kwestionariuszy oraz szczegółowych rozmów mających na celu zidentyfikowanie przykładów stosowania dobrych praktyk w miejscu pracy w zakresie różnorodności ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność lub wyznanie. Drugie, badanie uzupełniające, bazowało na kwestionariuszu online, którego celem było sprawdzenie, jaki jest stan świadomości w zakresie różnorodności oraz jakie praktyki stosują firmy członkowskie Europejskiego Panelu Testów Biznesowych (EBTP) w ramach wszystkich aspektów różnorodności.
(fragment Streszczenia)

SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
1. WSTĘP
2. METODOLOGIA I KRYTERIA WYBORU
3. TEMATYCZNA ANALIZA WNIOSKÓW Z KONSULTACJI I BADAŃ
3.1 Bieżący stan wdrożenia polityki i praktyk w zakresie różnorodności
3.2. Siła napędowa polityki różnorodności oraz stosowanych praktyk w tym zakresie
3.3 Wdrożenie praktyk dotyczących równości i różnorodności
3.4 Zauważane korzyści płynące z różnorodności
3.5 Ocena wpływu podejścia na rzecz różnorodności
3.6 Główne trudności pojawiające się na etapie realizacji
4. WNIOSKI I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
5. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W MIEJSCU PRACY W ZAKRESIE RÓŻNORODNOŚCI
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik I: Konsultacje EBTP dotyczące różnorodności w miejscu pracy oraz przeciwdziałania dyskryminacji – wyniki zbiorcze
Załącznik II: Podsumowanie wyników wstępnego kwestionariusza na temat „Różnorodność w firmach – dobre praktyki w miejscu pracy”
Załącznik III: Wykaz uczestniczących firm

Do pobrania