Przemoc wobec kobiet Badanie na poziomie Unii Europejskiej. Wyniki badania w skrócie

Przemoc wobec kobiet Badanie na poziomie Unii Europejskiej. Wyniki badania w skrócie

Autor/-ka: Agencja Praw Podstawowych (FRA)

Rok pierwszego wydania: 2014

Zakres: europejski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: ewaluacyjne

ISBN: 978-92-9239-390-B

Link do publikacji: Link do streszczenia raportu

Badanie FRA przeprowadzone w skali UE stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na dane dotyczące przemocy wobec kobiet zgłoszone przez Parlament i powtórzone przez Radę UE w Konkluzjach w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet w UE.. Wyniki badań ankietowych można porównać z dostępnymi danymi, biorąc pod uwagę istniejące luki w poziomie wiedzy na temat przemocy wobec kobiet w UE i na poziomie poszczególnych państw członkowskich, i wykorzystać je przy opracowywaniu polityk i działań służących zwalczaniu tego naruszenia praw człowieka.
Wyniki przeprowadzonego przez FRA badania dotyczącego przemocy wobec kobiety zostały opracowane w oparciu o rozmowy z 42 000 kobiet ze wszystkich 28 państw członkowskich UE, przy czym w każdym państwie członkowskim przeprowadzono średnio 1 500 rozmów. Respondentki zostały wybrane metodą doboru losowego. Wyniki badania są reprezentatywne dla doświadczeń i opinii kobiet w wieku od 18 do 74 lat żyjących w UE. Standardowe rozmowy przeprowadzane w ramach badania obejmowały pytania dotyczące przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej, wiktymizacji w dzieciństwie, molestowania seksualnego i prześladowania, w tym także za pośrednictwem nowych środków przekazu, takich jak internet. Kobiety zostały poproszone o podzielenie się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z różnymi formami przemocy oraz o określenie, jak często doświadczały konkretnych rodzajów przemocy i jaki wpływ takie akty przemocy wywarły na ich życie. W ramach badania zgromadzono również informacje na temat zgłaszania i niezgłaszania przypadków przemocy policji oraz informacje na temat korzystania z pomocy innych służb powołanych w celu udzielania wsparcia ofiarom.

SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA 
SKĄD POTRZEBA PRZEPROWADZENIA BADANIA?

1 OPINIE FRA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWOWYCH USTALEŃ 
1.1. Ogólna skala i charakter przemocy wobec kobiet, w tym przemocy w rodzinie 
1.2. Skutki fizycznej i seksualnej przemocy wobec kobiet, w tym przemocy w rodzinie 
1.3. Przemoc psychiczna wobec kobiet ze strony partnera 
1.4. Doświadczenie nękania (stalking) 
1.5. Doświadczenia związane z molestowaniem seksualnym 
1.6. Doświadczenie przemocy w dzieciństwie 
1.7. Obawa przed wiktymizacją i jej skutki 
1.8. Stosunek do przemocy wobec kobiet i świadomość tej przemocy 
2 NA CO WSKAZUJĄ WYNIKI?
2.1. Przemoc fizyczna i seksualna 
2.2. Konsekwencje przemocy 
2.3. Przemoc psychiczna ze strony partnera 
2.4. Nękanie (stalking) 
2.5. Molestowanie seksualne 
2.6. Doświadczenie przemocy w dzieciństwie
2.7. Obawa przed wiktymizacją i jej skutki 
2.8. Postawy i świadomość 
ROZWIĄZANIA NA PRZYSZŁOŚĆ 
BADANIE W PIGUŁCE 

 

Do pobrania