ANALIZA GENDER BUDGET "Budżet wrażliwy na płeć"

Rok pierwszego wydania: 2005

Zakres: lokalny

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Link do raportu

Niniejsze opracowanie jest pierwszą tego rodzaju kompleksową próbą analizy działań władz lokalnych pod kątem wrażliwości na potrzeby płci na terenie Polski. W ciągu ostatnich lat powstało kilka bardzo interesujących i waĪnych raportów, dotyczących sytuacji i spraw kobiet. Tym niemniej raporty te główny nacisk kładą na działania władz centralnych i niewiele uwagi poświęcają zadaniom i możliwościom władz lokalnych. Poniższy raport ma za zadanie przede wszystkim przedstawić działania skierowane na problemy społeczności lokalnej, jaką są mieszkańcy Gdańska.
(z Wprowadzenia)

 

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Wstęp

CZĘŚĆ I: SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN W GDAŃSKU

1 Demografia
1.1 Dane podstawowe
1.2 Struktura wiekowa ludności
1.3 Ruch naturalny ludności
1.4 Osoby niepełnosprawne

2 Edukacja
2.1 Wykształcenie mieszkańców Gdańska
2.2 Struktura uczniów na poszczególnych szczeblach nauczania
2.3 Kierunki kształcenia kobiet i mężczyzn
2.4 Szkolnictwo dla dorosłych
2.5 Opieka nad dziećmi
2.6 Żłobki
2.7 Przedszkola i przedszkola specjalne

3 Rynek pracy i bezrobocie
3.1 Aktywność zawodowa mieszkańców Gdańska
3.2 Analiza struktury pracujących
3.3 Bezrobocie

4 Bezpieczeństwo publiczne
4.1 Przestępstwa.
4.2 Sytuacja na drogach
4.3 Samobójstwa
4.4 Alkoholizm
4.5 Nadużywanie substancji psychoaktywnych
4.6 Problematyka bezpieczeństwa w opinii publicznej

5 Stan zdrowia mieszkańców Gdańska
5.1 Samoocena zdrowia wśród społeczeństwa
5.2 Uprawianie sportu
5.3 Zgony
5.4 Analiza struktury usług medycznych
5.5 Publiczna służba zdrowia w opinii mieszkańców

6 Kobiety w ogródkach władzy

6.1 Rada Miasta Gdańska
6.2 Urząd Miasta
Podsumowanie

CZĘŚĆ II: GENDER BUDGET

7 Gender budget - Istota budżetów wrażliwych na płeć
7.1 Definicja i rys historyczny
7.2 Przesłanki stworzenia gender budget
7.3 Fazy analizy gender budget – na czym polega proces wdrażania budżetów wrażliwych na płeć
7.4 Narzędzia oceny budżetu wrażliwego na płeć

8 Doświadczenia krajów stosujących gender budget
8.1 Charakterystyka ogólna
8.2 Rozwiązania i postulaty Unii Europejskiej

CZĘŚĆ III: BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

9 Charakterystyka budżetów lokalnych
9.1 Znaczenie finansów publicznych w zaspakajaniu potrzeb społecznych
9.2 Zadania zlecone miastom na prawach powiatu
9.3 System budżetowy w Polsce
9.4 Procedura budżetowa
9.5 Dochody JST jako wyraz silnej zależności od budżetu centralnego
9.6 Wydatki budżetów lokalnych.
9.7 Znaczenie kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego
9.8 Budżet zadaniowy jako element optymalizacji polityki budżetowej samorządów terytorialnych

10 Ogólna charakterystyka wybranych wielkości Budżetu Miasta Gdańska
10.1 Systematyka podstawowych wielkości według działów
10.2 Dochody Gdańska

CZĘŚĆ IV: GENDER BUDGET W WYBRANYCH OBSZARACH PROGRAMOWYCH
Wstęp

11 Aktywizacja osób starszych
11.1 Programy Urzędu Miasta Gdańska
11.1.1 Strategia rozwiązywania problemów społecznych
11.1.2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11.1.3 Wybrane działania w ramach poszczególnych departamentów Urzędu Miasta Gdańska
11.2 Wybrane działania na terenie Gdańska
11.3 Doświadczenie innych krajów
11.4 Rekomendacje
11.4.1 Poprawa jakości zbiorów statystycznych
11.4.2 Działania na rzecz aktywizacji osób starszych poprzez organizację czasu wolnego i rozwój ich zainteresowań
11.4.3 Działania na rzecz aktywizacji osób starszych w sferze zawodowej
11.4.4 Działania na rzecz kształcenia osób w wieku średnim i starszym
11.4.5 Grupa działań związana z koniecznością zaplanowanych aktywności w perspektywie starzenia się społeczeństw

12 Zwalczanie długotrwałego bezrobocia
12.1 Psychologiczne skutki długotrwałego bezrobocia
12.2 Kobiety i mężczyźni w odpowiedzi na bezrobocie
12.3 Programy Urzędu Miasta Gdańska
12.3.1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
12.3.2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12.3.3 Działania w ramach poszczególnych departamentów Urzędu Miasta Gdańska
12.4 Wybrane działania Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy
12.5 Doświadczenia innych krajów
12.6 Rekomendacje
12.6.1 Poprawa jakości zbiorów statystycznych
12.6.2 Stworzenie nowych form współpracy i zwiększenie liczby programów kierowanych do kobiet

13 Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy i aktywizacja zawodowa kobiet
13.1 Programy Urzędu Miasta Gdańska
13.1.1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
13.1.2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13.1.3 Działania w ramach poszczególnych departamentów Urzędu Miasta Gdańska
13.2 Wybrane działania Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy
13.3 Wybrane programy realizowane na terenie Gdańska
13.4 Doświadczenia innych krajów
13.5 Rekomendacje
13.5.1 Poprawa jakości zbiorów statystycznych
13.5.2 Zwiększenie liczby programów skierowanych na zaspakajanie potrzeb kobiet
13.5.3 Działania na rzecz aktywizacji kobiet w sferze zawodowej
13.5.4 Działania promocyjne i informacyjne skierowane na pracodawców
13.5.5 Zajęcia szkolne jako forma zapobiegania przyczynom nierówności
13.5.6 Nowoczesna opieka instytucjonalna

Resume
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów