Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2012)

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2012)

Autor/-ka: Główny Urząd Statystyczny

Rok pierwszego wydania: 2012

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: statystyki

Rodzaj danych: ilościowe

Rodzaj badania: statystyczne

Link do publikacji: Link do raportu

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku pracy.
Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały zaczerpnięte z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z rejestrów bezrobotnych prowadzonych w urzędach pracy oraz z badania struktury wynagrodzeń według zawodów. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności obejmuje osoby w wieku 15 lat i więcej. Jego wyniki i metodologia są prezentowane kwartalnie w publikacji pt. „Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski”. Dane o bezrobociu rejestrowanym publikowane są miesięcznie na stronie internetowej GUS, a w cyklu kwartalnym, w opracowaniu pt. „Bezrobocie rejestrowane”. Badanie struktury wynagrodzeń według zawodów realizowane jest w Polsce co 2 lata na formularzu Z-12 w jednostkach gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Wyniki tego badania są prezentowane w cyklicznej publikacji „Struktura wynagrodzeń według zawodów”. Powyższe publikacje i inne informacje z zakresu statystyki rynku pracy można znaleźć w Internecie pod adresem: www.stat.gov.pl; temat Praca, Wynagrodzenia.
W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane BAEL z badań przeprowadzonych w IV kwartale w latach 2003–2011 oraz dane z rejestracji bezrobocia według stanu na koniec grudnia w latach 2003–2011. Dane dotyczące krajów Unii Europejskiej zaprezentowano jako przeciętne roczne wyniki badania Labour Force Survey (w Polsce BAEL) i pochodzą z bazy danych Eurostat, dostępnej na stronie internetowej: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (stan w dniu 11 czerwca 2012 roku).
ze Wstępu

Do pobrania