Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH.

Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH.

Autor/-ka: Centrum Badania Opinii Społecznej

Rok pierwszego wydania: 2003

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Link do raportu

W sierpniu 2002 roku na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzono badanie na temat napotykanych przez polskie kobiety barier i ograniczeń w rozwoju ich karier – zjawiska określanego mianem „szklanego sufitu”. Badanie to na podstawie przygotowanego przez nas scenariusza zostało zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Przeprowadzono je metodą wywiadów pogłębionych wśród radnych i menedżerów.
Cel badania
Kobiety są stosunkowo nielicznie reprezentowane na najwyższych stanowiskach kierowniczych oraz stosunkowo rzadko docierają do obszarów związanych z władzą, przywództwem, zarządzaniem najwyższego szczebla. Pojęcie „szklanego sufitu” (glass ceiling) jako kategoria analizy i opisu funkcjonowania kobiet na szeroko rozumianych stanowiskach kierowniczych i przywódczych, ma dość krótką historię (wprowadzili je Hymowitz i Schellardt w 1986 roku). Mianem „szklanego sufitu” określa się przeszkody, jakie napotykają kobiety pełniące funkcje kierownicze: wyrażenie to symbolizuje widoczność awansu przy równoczesnej jego nieosiągalności.
W przeciwieństwie do wiedzy o rozmiarach i charakterze obecności kobiet na rynku pracy, o ich udziale (procentowym) we władzy ustawodawczej i wykonawczej, znacznie mniej wiadomo – nie tylko w Polsce – o mechanizmach blokujących kariery kobiet w życiu zawodowym i politycznym. Podstawowym celem badania było więc uchwycenie/odtworzenie czynników, które współtworzą „szklany sufit” – jeden z podstawowych mechanizmów ograniczających kariery kobiet w sferze publicznej.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
INFORMACJA O BADANIU
CZY „SZKLANY SUFIT” RZECZYWIŚCIE ISTNIEJE? SPOSTRZEGANA DYSPROPORCJA UDZIAŁU KOBIET W ELITACH

CZĘŚĆ 1. ŚCIEŻKI KARIER KOBIET I MĘŻCZYZN
KARIERY KOBIET W ŚWIECIE POLITYKI
KARIERY MĘŻCZYZN W ŚWIECIE POLITYKI
KARIERY KOBIET W ŚWIECIE BIZNESU
KARIERY MĘŻCZYZN W ŚWIECIE BIZNESU

CZĘŚĆ 2. BARIERY AWANSÓW KOBIET
STEREOTYPOWE OPINIE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA KOBIET
STOSUNEK MĘŻCZYZN DO KOBIET W RAMACH WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY
PRZYPISANIE KOBIET DO TRADYCYJNYCH RÓL
SPECYFIKA ŚWIATA POLITYKI: PARYTET – LISTY – WYBORY
SOLIDARNOŚĆ MĘSKA, SOLIDARNOŚĆ KOBIECA
KOBIETY, MĘŻCZYŹNI. SZEFOWIE, PODWŁADNI

CZĘŚĆ 3. DYSKRYMINACJA I JEJ WIELOZNACZNOŚCI. REALNE SZANSE KOBIET
OBSZARY DYSKRYMINACJI
STOSUNEK DO DYSKRYMINACJI
ŚWIADOMOŚĆ WŁASNYCH MOCNYCH STRON
PERSPEKTYWY MŁODYCH KOBIET
VADEMECUM KARIERY MŁODEJ KOBIETY
PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA
POŚREDNIE BARIERY AWANSU KOBIET
BARIERY AWANSU KOBIET
REALNE SZANSE KOBIET I ICH OGRANICZENIA
NOTA O AUTORKACH