Badania i statystyki

ANALIZA GENDER BUDGET "Budżet wrażliwy na płeć"

Niniejsze opracowanie jest pierwszą tego rodzaju kompleksową próbą analizy działań władz lokalnych pod kątem wrażliwości na potrzeby płci na terenie Polski. W ciągu ostatnich lat powstało kilka bardzo interesujących i waĪnych raportów, dotyczących sytuacji i spraw kobiet. Tym niemniej raporty te główny nacisk kładą na działania władz centralnych i niewiele uwagi poświęcają zadaniom…
Atrakcyjny pracodawca, czyli kto?

Atrakcyjny pracodawca, czyli kto?

Termin employer branding jest stosunkowo młody. Został wprowadzony w 2001 roku przez jedną z amerykańskich firmy doradczych. Employer branding można określić jako długoterminowe działania, podejmowane przez firmę, organizację czy instytucję, mających na celu budowę jej wizerunku, jako atrakcyjnego i poŜądanego miejsca pracy - zarówno wśród potencjalnych jak i obecnych pracowników.…
Badanie ilościowe i jakościowe pracodawców i pracobiorców w ramach projektu systemowego:

Badanie ilościowe i jakościowe pracodawców i pracobiorców w ramach projektu systemowego:

Głównym celem niniejszego badania była analiza preferencji i barier ze strony pracodawców i pracobiorców, pozwalająca na określenie warunków koniecznych wdrożenia na szeroką skalę i standaryzacji mechanizmów godzenia ról rodzinnych i zawodowych pracowników na poziomie przedsiębiorstwa. Mechanizmy te zostały zidentyfikowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie rozpoznania dobrych praktyk…
Badanie jakościowe gospodarstw domowych w ramach projektu systemowego:

Badanie jakościowe gospodarstw domowych w ramach projektu systemowego:

Podstawowym celem niniejszego projektu badawczego, obok dokładnej diagnozy w zakresie godzenia ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn, jest określenie możliwości oraz potencjalnych barier w zakresie upowszechnienia w Polsce modelu partnerskiego charakteryzującego się zrównoważonym podziałem prac domowych i uczestnictwem w opiece nad dziećmi obu partnerów. Wyniki badania obok swych funkcji…
Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. System aktywizacji zawodowej kobiet

Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. System aktywizacji zawodowej kobiet "Kobieta pracująca…"

Publikacja wydana została w ramach projekt: System aktywizacji zawodowej kobiet „Kobieta pracująca…” zrealizowany przez następujące instytucje: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (koordynator), Demokratyczna Unia Kobiet – Gdańsk, Niezależna Inicjatywa Kobiet - NIKe, Małopolski Związek Pracodawców, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych.   SPIS TREŚCI INFORMACJE O EUROPEJSKIM FUNDUSZU…
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu

Oddajemy w Państwa ręce publikację Kampanii Przeciw Homofobii (KPH), opracowaną w ramach projektu „Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce” sfinansowanego ze środków Open Society Institute. Wzorem poprzednich lat, wybraliśmy jeden, szczególnie ważny z punktu widzenia ochrony praw osób LGBT, temat, wokół którego autorzy i autorki poszczególnych rozdziałów opracowali/ły swoje teksty. Dziedziną, której w roku 2010 publikacja…
Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy

SPIS TREŚCI Objaśnienia Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy- ewidencja spraw o odszkodowania w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym do lat wcześniejszych (2009 – 2012) Tabela 1. Ewidencja spraw w sądach pierwszej instancji o odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z wybranymi formami dyskryminacji w latach 2009-2013 Mapa…
DYSPROPORCJA MIĘDZY ZAROBKAMI  KOBIET I MĘŻCZYZN  Z WYKSZTAŁCENIEM  ZASADNICZYM ZAWODOWYM

DYSPROPORCJA MIĘDZY ZAROBKAMI KOBIET I MĘŻCZYZN Z WYKSZTAŁCENIEM ZASADNICZYM ZAWODOWYM

Uwarunkowania kulturowe powodują, że zawody postrzegane jako tzw. męskie są z zasady wynagradzane wyżej niż zawody postrzegane jako tzw. kobiece. Jeśli nawet kobiety wkraczają w sferę „męskiej pracy”, to i tak zarabiają mniej niż mężczyźni. Stosunkowo największą dysproporcję między zarobkami kobiet i mężczyzn obserwuje się w grupie osób z wykształceniem…
Equality at work: Tackling the challenges. REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL

Equality at work: Tackling the challenges. REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL

Drugi Raport (Global Report) dotyczący dyskryminacji powstały pod auspicjami  Międzynarodowej Organizacji Pracy bada najbardziej palące problemy w szczególności kwestię modeli dyskryminacji na rynku pracy i istniejących w tym obszarze nierówności wraz z próbami ich politycznego zaadresowania i rozwiązania. W Raporcie zwraca się uwagę na konieczność wzmocnienia prawodawstwa antydyskryminacyjnego jak również…
Equality at work: the continuing challenge

Equality at work: the continuing challenge

Tłem dla trzeciego Raportu dotyczącego dyskryminacji stał się ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny i finansowy, który w oczywisty sposób przekształcił się w poważny kryzys w sferze zatrudnienia. Celem tego Raportu było przedstawienie dynamicznego obrazu trendów z ubiegłych czterech lat, osiągnięć i rekomendacji na przyszłość dla Międzynarodowej Organizacji Pracy i jej agend. Raport…
Kobieta pracująca

Kobieta pracująca

Dane GUS z 2011 roku potwierdzają, iż poziom aktywności ekonomicznej ludności Polski różni się w zależności od płci. Wśród osób w wieku produkcyjnym odsetek zatrudnionych mężczyzn wyniósł w 2011 roku 63,9%, a kobiet – 56,3%. Wskaźnik bezrobocia mężczyzn w wieku produkcyjnym kształtował się w 2011 roku na poziomie 12,7%, a…
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2012)

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2012)

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku pracy. Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały zaczerpnięte z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z rejestrów bezrobotnych prowadzonych w…
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2014)

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2014)

Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób poszukujących pracy są uzależnione od płci. Kobiety często pracują w innych zawodach i branżach niż mężczyźni, mają inne wynagrodzenie i czas…
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2016)

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2016)

Płeć jest jedną z kluczowy cech stosowanych w analizie rynku pracy. Kobiety często pracują w innych zawodach i branżach niż mężczyźni, mają inne wynagrodzenie i czas pracy. Zróżnicowanie to jest uwarunkowane także innymi cechami, takimi jak wykształcenie, zaangażowanie w życie rodzinne czy nawet oczekiwania życiowe. Jedną z istotnych przyczyn tych…
Kobiety na rynku pracy

Kobiety na rynku pracy

Statystycznie kobiety są lepiej wykształcone, mają też wysokie kompetencje. Jednak pomimo wielu pozytywnych sygnałów, w kwestii równej pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Równocześnie z wejściem na drogę zawodową, kobiety często rozpoczynają życie rodzinne, co miewa negatywny wpływ na ich karierę. Niestety otoczenie zawodowe…

Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu.

Zjawisko nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej jest jednym z głównych problemów współczesnego rynku pracy. Zjawisko dyskryminacji rozumiemy jako ograniczenie lub pozbawienie praw społecznych, ekonomicznych i politycznych pewnych grup lub większych zbiorowości danego społeczeństwa. Dyskryminacja może być związana z różnymi cechami jednostek bądź grup, także z płcią. Polega…

KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWIE – RÓWNOUPRAWNIENIE CZY DYSKRYMINACJA

Dla ogromnej większości społeczeństwa zapewnienie kobietom i mężczyznom równych praw oraz równego traktowania w różnych sferach życia jest sprawą niepozostawiającą żadnych wątpliwości. Ponad trzy czwarte Polaków to zdecydowani zwolennicy równouprawnienia płci zarówno w życiu publicznym, rodzinnym, jak i zawodowym. Co piąty jest również przekonany o konieczności takiego równouprawnienia, choć w…
Kobiety w technologiach

Kobiety w technologiach

Jak wynika z przeprowadzonego badania, na najwyższych stanowiskach zarządczych w firmach polskiego sektora teleinformatycznego na 452 stanowiska zasiada jedynie 48 kobiet. To stanowi niewiele ponad 10%wszystkich menedżerów najwyższego szczebla. FunkcjęPrezesa Zarządu w tym sektorze pełni tylko 9 pań, czyli 5%. Mniejsza ogólna liczba stanowisk w radach nadzorczych wynika z faktu,…

Mapa potrzeb godzenia życia zawodowego i rodzinnego w policji

Niniejszy raport jest elementem analizy potrzeb w ujęciu narzędzi związanych z godzeniem życia rodzinnego i zawodowego w policji opracowanej w ramach programu pilotażowego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji. Będzie ona służyć opracowaniu założeń modelu pracy w Policji, uwzględniającego możliwość godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Raport składa się z…
Molestowanie seksualne

Molestowanie seksualne

Ponad jedna piąta osób pracujących lub uczących się (22%) przyznaje, że w miejscu pracy lub na uczelni współpracownicy lub koledzy robią nieodpowiednie, naruszające godność uwagi o podtekście seksualnym, np. niestosownie żartują. Mężczyźni mówią o takich sytuacjach nieznacznie częściej niż kobiety. Molestowanie fizyczne, czyli sytuacje, kiedy współpracownicy lub koledzy wykonują wobec…
MONITOROWANIE RÓWNOŚCI kobiet i mężczyzn w miejscu pracy

MONITOROWANIE RÓWNOŚCI kobiet i mężczyzn w miejscu pracy

Równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy i innych cech demografi czno- -społecznych jest jednym z filarów nowoczesnego zarządzania fi rmą. W literaturze przedmiotu opisuje się je jako zarządzanie różnorodnością (ang. diversity management). Jak pisze R. Roosevelt omas Jr., różnorodność to coś więcej niż akcja afi rmatywna czy…
More women in senior positions. Key to economic stability and growth

More women in senior positions. Key to economic stability and growth

W dalszym ciągu kobiety nie są wystarczająco reprezentowane na wysokich stanowiskach w wielu obszarach i sektorach, pomimo że stanowią prawie połowę siły roboczej, a więcej niż połowa ma wykształcenie uniwersyteckie. Raport ten bada obecna sytuację i trendy w zakresie udziału kobiet w procesach decyzyjnych w Europie. Nacisk położony jest na…
Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia

Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia

Na raport składają się trzy główne części. W pierwszej kolejności przedstawiono szeroki kontekst metodologiczny równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Część ta zakończona jest prezentacją zróżnicowania w oszacowaniach skali nierówności w zależności od metody i zakresu zmiennych kontrolnych, co pozwala czytelnikowi zbudować intuicję na temat pozostałych prezentowanych w raporcie…
O roli kobiet w rodzinie

O roli kobiet w rodzinie

W polskim społeczeństwie rolę kobiety zwykło się uważać za szczególną. Chociaż każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, w ujęciu zbiorczym wyjątkowość kobiet wynika z funkcji pełnionych przez nie w rodzinie – zarówno tych danych z natury, biologicznych, jak i nabytych, wyuczonych w procesie socjalizacji. W obiegowej opinii Polka to dusza domu…
Polityka równości płci. Polska 2007 - Raport

Polityka równości płci. Polska 2007 - Raport

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej (UE) realizowanie polityki równości płci stało się obowiązkiem wszystkich, którzy korzystają ze środków unijnych. Każdy projekt finansowany z funduszy UE powinien sprzyjać urzeczywistnieniu idei równości kobiet i mężczyzn. Ma temu służyć strategia gender mainstreaming (GM) tłumaczona na potrzeby tej publikacji jako polityka równości…
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości kobiet w Polsce dla stworzenia rekomendacji dotyczących form wsparcia i ograniczania barier, stojących na drodze zwiększania ich aktywności zawodowej poprzez pracę na własny rachunek. Cele szczegółowe to: • rozpoznanie aktualnych uwarunkowań kształtowania się i rozwoju postaw przedsiębiorczych wśród kobiet w Polsce;…
PRZEŁAMAĆ TABU

PRZEŁAMAĆ TABU

"Dane mówią same za siebie. Przemoc seksualna doznana ze strony mężczyzn jest powszechnym doświadczeniem kobiet, które wzięły udział w naszym badaniu. 87 procent respondentek spotkało się w swoim życiu z jakąś formą molestowania seksualnego. 37 procent uczestniczyło w aktywności seksualnej wbrew swojej woli. 23 procent doświadczyło próby gwałtu, a 22 procent gwałtu. W większości wypadków sprawcą…
Przemoc wobec kobiet Badanie na poziomie Unii Europejskiej. Wyniki badania w skrócie

Przemoc wobec kobiet Badanie na poziomie Unii Europejskiej. Wyniki badania w skrócie

Badanie FRA przeprowadzone w skali UE stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na dane dotyczące przemocy wobec kobiet zgłoszone przez Parlament i powtórzone przez Radę UE w Konkluzjach w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet w UE.. Wyniki badań ankietowych można porównać z dostępnymi danymi, biorąc pod uwagę istniejące luki w poziomie wiedzy…
Report on equality  between women and men 2014

Report on equality between women and men 2014

Raport prezentuje postęp dokonany w 2014 r. w sześciu priorytetowych obszarach strategii Komisji w zakresie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami na lata 2010-2015. W ten sposób Komisja monitoruje, na bazie dostępnych badań i statystyk, działania podjęte na poziomie europejskim, jak również poszczególnych krajów członkowskich, na rzecz równości płci oraz identyfikuje…
Report on progress on equality between women and men in 2010. The gender balance in business leadership

Report on progress on equality between women and men in 2010. The gender balance in business leadership

Ósmy raport na temat równości szans kobiet i mężczyzn opisuje postępy w działaniach w tym zakresie w Unii Europejskiej w 2010 roku. Ostatni rok był znaczący, głównie z powodu wzmożenia prac Komisji Europejskiej na rzecz równości płci. Niniejszy raport jest pierwszym rocznym raportem stworzonym po wdrożeniu Europejskiej Strategii 2020 (nowej…
ROLA KOBIET W INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYSOKICH TECHNOLOGII.

ROLA KOBIET W INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYSOKICH TECHNOLOGII.

Badanie jakościowe pozwoliło na zidentyfikowanie czynników decydujących o roli kobiet i karierze zawodowej w przedsiębiorstwach wysokich technologii. Z punktu widzenia kobiety i przebiegu jej kariery czynniki te, wskazywane przez respondentów podczas obydwu etapów badania można podzielić na dwie grupy: jednostkowe oraz czynniki zewnętrzne. Do czynników jednostkowych należy zaliczyć te, które…
Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość.

Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość.

Publikacja zawiera podsumowanie czteromiesięcznych badań empirycznych opartych na monitorowaniu ogłoszeń o pracę publikowanych w największych krajowych dziennikach oraz w wybranych specjalistycznych portalach internetowych. Przyczyną, dla której Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zdecydowało się podjąć wysiłek zbadania skali zjawiska dyskryminacji na etapie rekrutacji, była zwiększająca się liczba zgłaszanych nam tego typu problemów…
Równouprawnienie płci?

Równouprawnienie płci?

Ogólnie rzecz biorąc, mimo zauważalnego wzrostu świadomości społecznej i uwrażliwienia na problem nierówności płci, istotne są znaczące różnice w postrzeganiu kwestii dyskryminacji kobiet przez same kobiety i przez mężczyzn. Mimo popierania idei równouprawnienia na poziomie deklaratywnym, wielu mężczyzn wciąż nie dostrzega symptomów braku równouprawnienia w praktyce, zwłaszcza w sferze zawodowej.…
Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce

"Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według zawodów za 2014 rok. Badanie jest realizowanez częstotliwością dwuletnią na formularzu Z-12, ma charakter reprezentacyjny i obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Dane dotyczą osób pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych, które przepracowały cały miesiąc październik 2014 roku.Wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń kobiet…
Różnorodność w firmach - dobre praktyki w miejscu pracy

Różnorodność w firmach - dobre praktyki w miejscu pracy

Coraz większa liczba firm europejskich wdraża strategie dotyczące różnorodności i równości, nie tylko z przyczyn etycznych i prawnych, ale także z powodu korzyści biznesowych, jakie można przez to uzyskać. Do najważniejszych korzyści należy udoskonalenie rekrutacji, dostęp do szerszego kręgu wysoko wykwalifikowanych pracowników, poprawa wizerunku firmy i jej reputacji, większa innowacyjność…

Segregacja pozioma kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Niniejsze zestawienie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu przedstawienie segregacji poziomej ze względu na płeć na rynku pracy z uwzględnieniem różnic płacowych, zapotrzebowania na zawody, bezrobocia i wyborów Edukacyjnych oraz zawodowych kobiet i mężczyzn. Analizą objętych zostało 9 wielkich grup zawodowych…

Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Dane statystyczne dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy uwzględniające dane BAEL, bezrobocia rejestrowanego i in. Opracowania publikowane są każdego roku.
Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH.

Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH.

W sierpniu 2002 roku na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzono badanie na temat napotykanych przez polskie kobiety barier i ograniczeń w rozwoju ich karier – zjawiska określanego mianem „szklanego sufitu”. Badanie to na podstawie przygotowanego przez nas scenariusza zostało zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Przeprowadzono je metodą wywiadów pogłębionych…
Szkolnictwo zawodowe   i rynek pracy dla kobiet   z wykształceniem   zasadniczym zawodowym

Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym

Celem poznawczym podjętych badań było określenie czynników wpływających na wybór przez dziewczęta zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) i kierunków kształcenia, ocena jakości kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych w kontekście rynku pracy oraz opis sytuacji kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy.Materiał empiryczny raportu stanowią dane statystyczne i wyniki badań własnych.Analiza…
Szykany w miejscu pracy

Szykany w miejscu pracy

Mniej więcej co szósty pracownik (17%) deklaruje, że w ciągu ostatnich pięciu lat był szykanowany przez swojego przełożonego, w tym co dwudziesty (5%) twierdzi, że działo się to często. Szykany ze strony koleżanek, kolegów z pracy są rzadsze niż ze strony szefów. W ostatnich pięciu latach co dwunasty pracownik (8%)…
The Global Gender Gap Report - 2014

The Global Gender Gap Report - 2014

Światowe Forum Eknomiczne publikuje serie raportów dotyczacych problemów w skali światowej, jednoczesnie poszukując ich rozwiązań. Jednym z takich raportów jest Global Gender Gap Report publikowany każdego roku. Wydawany do 2006 r., w 2014 r. raport ukazał się po raz dziewiąty.SPIS TREŚCIPrefaceKlaus Schwab, World Economic ForumPART 1: THE GLOBAL GENDER GAP…
The Global Gender Gap Report 2016

The Global Gender Gap Report 2016

Talent and technology together will determine how the Fourth Industrial Revolution can be harnessed to deliver sustainable economic growth and innumerable benefits to society. Yet if half of the world’s talent is not integrated— as both beneficiary and shaper—into the transformations underway, we will compromise innovation and risk a rise…
The Involvement of Men in Gender Equality Initiatives in the European Union - Study Report

The Involvement of Men in Gender Equality Initiatives in the European Union - Study Report

W zebranych danych znajduje się 241 organizacji i 67 osób zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w pracę na rzecz mężczyzn i równości płci w 27 krajach członkowskich UE. Baza danych zawiera wyczerpującą listę kluczowych aktorów w każdym z krajów. Wszystkie 27 krajów znajduje się w bazie danych, chociaż liczba zaangażowanych organizacji…
TIME FOR EQUALITY AT WORK. Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

TIME FOR EQUALITY AT WORK. Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

Time for equality at work to czwarty Raport (Global Report), który powstał pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przedstawiono w nim badania nad różnymi formami dyskryminacji w miejscu pracy zidentyfikowanymi i uznanymi za konieczne do zwalczenia zarówno międzynarodowo jak i w poszczególnych krajach. Eliminacja dyskryminacji jest kluczowa niezależnie od cech jednostkowych,…

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci

Do Koalicji KARAT stale docierały informacje i materiały świadczące o złej sytuacji⁶ pracowników sklepów wielkopowierzchniowych⁷. Chcąc zweryfi kować posiadane dane, uaktualnić je, przedstawić sytuację w różnych sieciach super- i hipermarketów (międzynarodowych i polskich) i sprawdzić, czy istnieje zależność między poziomem ochrony praw pracowniczych a generalnie dobrą sytuacją pracowników na rynku…
Women in trade unions in Europe: bridging the gaps

Women in trade unions in Europe: bridging the gaps

Kiedy mówimy o równości w pracy, to tak naprawdę mówimy o obywatelstwie i demokracji w zatrudnieniu, miejscach pracy i związkach zawodowych, ale również o uczestnictwie i dostępie do kluczowych, decyzyjnych stanowisk. Obecnie około 42% członków związków zawodowych w Europie stanowią kobiety, co ogólnie jest dobrym wynikiem, ale statystyki te wahają…
WOMEN IN TRADE UNIONS: MAKING THE DIFFERENCE.

WOMEN IN TRADE UNIONS: MAKING THE DIFFERENCE.

SPIS TREŚCI PART ONE Analytical Survey 1. A RELATIVELY (UN)FAVOURABLE EUROPEAN CONTEXT FOR EQUAL OPPORTUNITIES › 2. FEMALE EMPLOYMENT: SPECIFIC CHARACTERISTICS OF WORK DONE BY WOMEN 2.1. Different jobs, work and pay › 2.2. Flexibility › 2.3. Unemployment › 3. WOMEN IN TRADE UNIONS 3.1. Specific characteristics of trade union…