Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji

Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji

, 2011

ISBN: 978-92-9192-672-5

Liczba stron: 168

Link do publikacji: Link do publikacji

Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stała się prawnie wiążąca. Ponadto w Traktacie z Lizbony przewidziano przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka. W tej sytuacji poszerzenie wiedzy na temat wspólnych zasad wypracowanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka jest nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne dla prawidłowego wdrożenia na poziomie krajowym kluczowego aspektu europejskich przepisów związanych z prawami człowieka – standardów niedyskryminacji.
 

SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA 
SKRÓTY 

1. WPROWADZENIE DO EUROPEJSKIEGO PRAWA O NIEDYSKRYMINACJI: KONTEKST, ROZWÓJ I KLUCZOWE ZASADY 
1.1 Kontekst i tło europejskiego prawa o niedyskryminacji 
1.1.1. Rada Europy i europejska konwencja praw człowieka 
1.1.2. Unia Europejska i dyrektywy dotyczące niedyskryminacji 
1.2. Obecne i przyszłe zmiany w europejskich mechanizmach ochrony 
1.2.1. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej 
1.2.2. Traktaty ONZ dotyczące praw człowieka 
1.2.3. Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej konwencji praw człowieka 
Główne punkty 
Dodatkowe źródła 

2. RODZAJE DYSKRYMINACJI I UZASADNIENIA DYSKRYMINACJI 
2.1. Wprowadzenie 
2.2. Dyskryminacja bezpośrednia 
2.2.1. Niekorzystne traktowanie 
2.2.2. Źródło porównania 
2.2.3. Cecha chroniona 
2.3. Dyskryminacja pośrednia 
2.3.1. Neutralna reguła, kryterium lub praktyka 
2.3.2. Znacząco bardziej negatywny skutek dla grupy chronionej 
2.3.3. Źródło porównania 
2.4. Molestowanie i nakłanianie do dyskryminacji 
2.4.1. Molestowanie i nakłanianie do dyskryminacji w dyrektywach UE dotyczących niedyskryminacji 
2.4.2. Molestowanie i nakłanianie do dyskryminacji w EKPC 
2.5. Środki specjalne lub szczególne 
Główne punkty 
2.6. Uzasadnienie mniej korzystnego traktowania w europejskim prawie o niedyskryminacji 
2.6.1. Wprowadzenie 
2.6.2. Podział uzasadnień ogólnych 
2.6.3. Zastosowanie uzasadnień ogólnych 
2.6.4. Uzasadnienia szczegółowe w prawie UE 
2.6.4.1. Istotne wymagania zawodowe 
2.6.4.2. Instytucje religijne 
2.6.4.3. Wyjątki związane z wiekiem 
Główne punkty 
Dodatkowe źródła 

3. ZAKRES EUROPEJSKIEGO PRAWA O NIEDYSKRYMINACJI 
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Kto jest objęty ochroną na podstawie europejskiego prawa o niedyskryminacji? 
3.3. Zakres europejskiej konwencji praw człowieka: art. 14 i Protokół nr 12 
3.3.1. Charakter zakazu dyskryminacji przewidzianego w Konwencji 
3.3.1.1. Prawa zawarte w Konwencji 
3.3.1.2. Zakres praw zawartych w Konwencji 
3.3.1.3. Protokół nr 12 do Konwencji 
3.4. Zakres dyrektyw UE dotyczących niedyskryminacji 
3.4.1. Zatrudnienie 
3.4.1.1. Dostęp do zatrudnienia 
3.4.1.2. Warunki zatrudnienia, w tym zwolnienia i wynagrodzenie 
3.4.1.3. Dostęp do doradztwazawodowego i szkoleń 
3.4.1.4. Organizacje pracowników i pracodawców 
3.4.1.5. Europejska Konwencja a kontekst zatrudnienia 
3.4.2. Dostęp do opieki społecznej i form zabezpieczenia społecznego 
3.4.2.1. Ochrona socjalna, w tym zabezpieczenie społeczne i opieka zdrowotna 
3.4.2.2. Przywileje socjalne 
3.4.2.3. Edukacja 
3.4.2.4. Europejska Konwencja a sfera opieki społecznej i edukacji 
3.4.3. Dostęp do towarów i usług, w tym zakwaterowania 
3.4.3.1. Europejska Konwencja a kontekst towarów i usług, w tym zakwaterowania 
3.4.4. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości 
3.4.4.1. Konwencja a sfera dostępu do wymiaru sprawiedliwości
3.5. Zastosowanie Konwencji poza prawem UE 
3.5.1. Sfera „osobista”: życie prywatne i rodzinne, adopcja, dom i małżeństwo 
3.5.2. Udział w życiu politycznym: wolność wyrażania opinii, wolność zgromadzeń i zrzeszania się oraz wolne wybory 
3.5.3. Organy ścigania 
3.5.4. Zagadnienia dotyczące prawa karnego 
Główne punkty 
Dodatkowe źródła 

4. CECHY CHRONIONE 
4.1. Wprowadzenie 
4.2. Płeć 
4.3. Orientacja seksualna 
4.4. Niepełnosprawność 
4.5. Wiek 
4.6. Pochodzenie rasowe i etniczne, kolor skóry i przynależność do mniejszości narodowej 
4.7. Obywatelstwo lub pochodzenie narodowe 
4.8. Wyznanie lub przekonania 
4.9. Język 
4.10. Pochodzenie społeczne, urodzenie i majątek 
4.11. Przekonania polityczne i inne 
4.12. „Jakiekolwiek inne przyczyny” 
Główne punkty 
Dodatkowe źródła 

5. KWESTIE DOWODOWE W PRAWIE DOTYCZĄCYM NIEDYSKRYMINACJI 
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Podział ciężaru dowodu 
5.2.1. Elementy niewymagające dowodu 
5.3. Rola danych statystycznych i innych danych 
Główne punkty 
Dodatkowe źródła 
WYKAZ SPRAW 
Orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
Orzecznictwo Europejskiego Komitetu Praw Społecznych 
Orzecznictwo Komitetu Praw Człowieka 
Orzecznictwo sądów krajowych 
TABELA TEKSTÓW PRAWNYCH 
Instrumenty międzynarodowe 
Instrumenty UE 

MATERIAŁY DODATKOWE NA PŁYCIE CD 
ŹRÓDŁA INTERNETOWE 
UWAGA DOTYCZĄCA CYTATÓW

Do pobrania