Równowaga praca - życie - rodzina

Równowaga praca - życie - rodzina

Białystok, 2008

ISBN: 978‐83‐87981‐73‐0

Liczba stron: 451

Niniejsza publikacja powstała jako element podejmowanych działań w projekcie Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina</b> realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w partnerstwie z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

Publikacja została podzielona na siedem części.

W Części pierwszej zwracamy uwagę na przesłanki nasilającego się w dobie współczesnej konfliktu na polu praca-życie-rodzina, a zarazem wskazujemy na środki zaradcze w postaci programów Work-Life Balance (WLB), z całą gamą instrumentów.

W związku z tym, że stosowanie instrumentów ułatwiających godzenie życia zawodowego z osobistym, w tym rodzinnym, leży w gestii pracodawców, dlatego też w Części drugiej  publikacji przedstawiamy wyniki badań prowadzonych w firmach, mających na celu rozpoznanie skali i zakresu realizowanych programów WLB.

W Trzeciej części zwracamy uwagę na problemy aktywności zawodowej kobiet. Tradycyjnie postrzeganie ról kobiety i mężczyzny w rodzinie powoduje, że ciężar obowiązków domowych spoczywa przede wszystkim na kobietach, co w efekcie kształtuje ich niekorzystną pozycję na rynku pracy w stosunku do mężczyzn. Poza tym kobiety należą do grupy najbardziej dotkniętej brakiem równowagi między pracą i życiem zawodowym,  a w konsekwencji podatnej na dyskryminację.

Z kolei w Czwartej części</b> niniejszej pracy przedstawiamy istotę i znaczenie relacji partnerskich  w rodzinie, zwłaszcza z punktu widzenia godzenia życia zawodowego z rodzinnym i jego wpływu na sytuację kobiet na rynku pracy.

Z punktu widzenia poszukiwania rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym, zwłaszcza przez młodych pracujących rodziców, niezwykle istotną rolę odgrywa instytucjonalna opieka nad dziećmi. Temu problemowi poświęcono Część piątą publikacji.

Elastyczne formy zatrudnienia, organizacji czasu i miejsc pracy są postrzegane z jednej strony jako istotne rozwiązania, które ułatwiają łączenie pracy zawodowej z życiem pozazawodowym, z drugiej – mogą być sposobem na poprawę konkurencyjności firm. Tej kwestii poświęcona jest Część  szósta  niniejszej pracy.

Problemy związane z równowagą praca-życie są jeszcze w Polsce dość słabo rozpoznane, zwłaszcza jeśli chodzi o stosowane w firmach programy WLB. Aktualnie pojawiły się możliwości finansowania badań, jak i wdrożeń w tym zakresie, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o czym traktuje Część siódma przedkładanej publikacji.
(Cecylia Sadowska-Snarska, Wstęp)

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I
ISTOTA I INSTRUMENTY PROGRAMÓW RÓWNOWAGA PRACA - ŻYCIE - RODZINA

BOŻENA BALCERZAK‐PARADOWSKA
OCENA KIERUNKÓW ZAMIAN W POLITYCE RODZINNEJ W POLSCE W ASPEKCIE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM

BOGUSŁAWA BUDROWSKA
ROZWIĄZANIA UŁATWIAJĄCE GODZENIE PRACY Z RODZINĄ JAKO INSTRUMENT WYRÓWNYWANIA SZANS – DOŚWIADCZENIA PROJEKTU GENDER INDEX 2006

DOROTA GŁOGOSZ
REZULTATY PROGRAMÓW PRACA‐ŻYCIE W KRAJACH UE – KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN

KAMIL ZAWADZKI
PRZEJŚCIOWE RYNKI PRACY TYPU PRACA‐ŻYCIE – PRZYKŁADY EUROPEJSKIE

BARBARA KALINOWSKA
RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A RODZINNYM W PERSPEKTYWIE MAKROEKONOMICZNEJ

IWONA WIECZOREK
KONFLIKT PRACA ‐ RODZINA. SZWEDZKIE PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

 

CZĘŚĆ II
ROZWIĄZANIA SPRZYJAJĄCE RÓWNOWADZE PRACA – ŻYCIE STOSOWANE W FIRMACH

ELWIRA GROSS‐GOŁACKA
RÓWNOWAGA PRACA‐ŻYCIE JAKO ELEMENT STRATEGII ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

CECYLIA SADOWSKA‐SNARSKA
WYKORZYSTANIE ROZWIĄZAŃ SPRZYJAJĄCYCH RÓWNOWADZE PRACA – ŻYCIE W PRAKTYCE FIŃSKICH, POLSKICH I HISZPAŃSKICH FIRM

ANNA ROGOZIŃSKA‐PAWEŁCZYK, IZABELA KOŁODZIEJCZYK‐OLCZAK
GODZENIE ŻYCIA OSOBISTEGO Z PRACĄ ZAWODOWĄ W FIRMACH Z SEKTORA MŚP

BEATA BUCHELT, EWELINA JUPOWICZ
ZMIENIAJĄCY SIĘ PARADYGMAT RYNKU PRACY A PRAKTYKA ORGANIZACJI W ZAKRESIE WSPIERANIA RÓWNOWAGI PRACA‐ŻYCIE ZATRUDNIONYCH

IZABELA KOŁODZIEJCZYK‐OLCZAK, ANNA ROGOZIŃSKA‐PAWEŁCZYK
MIEJSCE OCENY I WYNAGRADZANIA EFEKTÓW PRACY JAKO OBSZAR PROGRAMÓW PRACA‐ŻYCIE

 

CZĘŚĆ III
AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET A RODZINA

BEATA JAMKA
KIEROWANIE KARIERAMI KOBIET – PROBLEMY I PERSPEKTYWY

JOLANTA KORCZYŃSKA
PRACA ZAWODOWA A ŻYCIE RODZINNE KOBIET

KATARZYNA GROMADZKA
PRACA ZAWODOWA KOBIET A ICH ROLA W ŻYCIU RODZINY

KRZYSZTOF HAJDER
POZYCJA KOBIET W WYBRANYCH OBSZARACH SPOŁECZNO‐KULTUROWYCH A SYTUACJA NA RYNKU PRACY

IWETTA ANDRUSZKIEWICZ
RÓWNOUPRAWNIENIE KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY

WACŁAW JARMOŁOWICZ, BARBARA KALINOWSKA
RODZINA A PRACA KOBIET NA PRZEŁOMIE WIEKÓW

URSZULA FELINIAK, WITOLD RATAJCZYK
PROBLEMY GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I POZAZAWODOWEGO KOBIET REGIONU ŁÓDZKIEGO

PATRYCJA ZWIECH
OBCIĄŻENIE OBOWIĄZKAMI ZAWODOWYMI I DOMOWYMI MENEDŻEREK I MENEDŻERÓW W POLSCE – WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

PIOTR MICHOŃ
PRACA A ZADOWOLENIE Z ŻYCIA MATEK W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

ANETA CHYBICKA, NATASZA KOSAKOWSKA
TRUDNOŚCI W GODZENIU ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM JAKO PRZYCZYNY OPÓŹNIANIA DECYZJI O POSIADANIU DZIECKA PRZEZ MŁODE KOBIETY

KAROLINA GOŚ‐WÓJCICKA
DOŚWIADCZENIA KAMPANII „ZROBIONE, DOCENIONE, WIELE WARTE" W ZAKRESIE INFORMOWANIA SPOŁECZEŃSTWA O PROBLEMATYCE PRACY DOMOWEJ

 

CZĘŚĆ IV
ISTOTA I ZNACZENIE RELACJI PARTNERSKICH W RODZINIE Z PUNKTU WIDZENIA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM

KRZYSZTOF ARCIMOWICZ
RELACJE PARTNERSKIE W RODZINIE: KORZYŚCI Z NICH PŁYNĄCE I KONIECZNE DZIAŁANIA W POLSCE NA RZECZ ICH POPRAWY

ANNA KWIATKOWSKA, AGNIESZKA NOWAKOWSKA
POSTAWY MĘŻCZYZN WOBEC PARTNERSTWA W RODZINIE. BADANIE W RAMACH PROJEKTU „ELASTYCZNY PRACOWNIK – PARTNERSKA RODZINA”

MARIA KAŹMIERCZAK, ANETA CHYBICKA
KONFLIKT PRACA‐RODZINA A ZADOWOLENIE Z RELACJI PARTNERSKIEJ – ANALIZA WYBRANYCH CZYNNIKÓW DEMOGRAFICZNYCH

AGNIESZKA SZNAJDER
PARTNERSTWO W ZWIĄZKU – JEGO WPŁYW NA SYTUACJĘ NA RYNKU PRACY

 

CZĘŚĆ V
INSTYTUCJONALNE WSPARCIE W OPIECE NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI

ANNA KIENIG
SYTUACJA W ZAKRESIE INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM W POLSCE

MACIEJ MUCZYŃSKI, MAŁGORZATA ŻYNEL
POTRZEBY RODZICÓW W ZAKRESIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIECKIEM NA TERENIE MIASTA BIAŁYSTOK W ŚWIETLE BADAŃ

AGNIESZKA SOŁBUT
ROLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO WE WSPOMAGANIU I PROMOWANIU KONSTRUKTYWNEGO WYCHOWANIA DZIECI W RODZINACH PRACUJĄCYCH I BEZROBOTNYCH OPIEKUNÓW

 

CZĘŚĆ VI
ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA JAKO INSTRUMENT UŁATWIAJĄCY GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM I SPOSÓB NA POPRAWĘ KONKURENCYJNOŚCI FIRM

LUCYNA MACHOL‐ZAJDA
ELASTYCZNE FORMY PRACY – FAKTY I MITY

MICHAŁ SKARZYŃSKI
EFEKTY STOSOWANIA ELASTYCZNYCH FORM PRACY W PRAKTYCE

MICHAŁ MOSZYŃSKI
ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA A KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

ŁUKASZ ARENDT
TELEPRACA I INNOWACYJNOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

CZĘŚĆ VII
PERSPEKTYWY FINANSOWANIA BADAŃ Z ZAKRESU RÓWNOWAGA PRACA - ŻYCIE - RODZINA

HUBERT OSTAPOWICZ
PARTNERSTWO I INNOWACYJNOŚĆ W EUROPEJSKIM FUNDUSZU SPOŁECZNYM W KONTEKŚCIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH W LATACH 2007‐2013

INFORMACJA O AUTORACH

Do pobrania