Publikacje

AKTORZY ŻYCIA PUBLICZNEGO. Płeć jako czynnik różnicujący.

AKTORZY ŻYCIA PUBLICZNEGO. Płeć jako czynnik różnicujący.

Książka zawiera zbiór jedenastu tekstów współczesnych badaczy amerykańskich i europejskich na temat wpływu płci (gender) na uczestnictwo w życiu publicznym. Anne Phillips pisze o relacji między przestrzenią publiczną i życiem prywatnym. Su Maddock rozważa problem dyskryminacji. Mats Alvesson i Yvonne Due Billing piszą o kobietach i zarządzaniu. Pippa Norris analizuje…
Beyond Formal Equality

Beyond Formal Equality

Problemy definicyjne. Określenie działanie pozytywne nie oddaje różnorodności możliwości, środków i działań. Niestety istnieje tendencja określania działań pozytywnych jako kontrowersyjne i sprowadzania ich do innego rodzaju dyskryminacji. Tymczasem jest wiele możliwych i skutecznych form działań pozytywnych, które nie kolidują z polityką równości i niedyskryminacji. W związku z tym działanie pozytywne…
Catalysts for change?  Equality bodies according to Directive 2000/43/EC : existence, independence and effectiveness

Catalysts for change? Equality bodies according to Directive 2000/43/EC : existence, independence and effectiveness

W preambule do Dyrektywy Rady 2000/43/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne jest zapis, że: 'Ochrona przed dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe i etniczne zostałaby wzmocniona, gdyby w każdym Państwie Członkowskim istniał jeden lub kilka organów, których zadaniem byłoby analizowanie tych…
Compilation of caselaw on the equality of treatment between women and men and on non-discrimination in the European Union (third edition)

Compilation of caselaw on the equality of treatment between women and men and on non-discrimination in the European Union (third edition)

Publikacja prezentuje orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości od 1971 roku w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, jak również niedyskryminowania. W każdym przypadku przedstawione jest tło, kwestie przedstawione Trybunałowi oraz wyrok końcowy. Pierwsza część publikacji dotyczy równego traktowania kobiet i mężczyzn. Druga prezentuje orzecznictwa w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. SPIS TREŚCI Chronological…
CZAS PRACY, RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ GODZENIE PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM

CZAS PRACY, RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ GODZENIE PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM

Polityka sprzyjająca godzeniu życia zawodowego z prywatnym zyskała w ostatnich latach na wadze w wielu Państwach Członkowskich UE jako jedno z narzędzi służących zapewnieniu równości kobiet i mężczyzn oraz odpowiedź na wyzwania natury gospodarczej i demograficznej. EKZZ i związki stowarzyszone od wielu lat podejmowali kroki na rzecz wdrażania polityki zapewniającej kobietom i mężczyznom możliwość łączenia dobrej…
Dajmy sobie szansę - niepełnosprawna kobieta pełnosprawnym pracownikiem NGO

Dajmy sobie szansę - niepełnosprawna kobieta pełnosprawnym pracownikiem NGO

Stowarzyszenia i fundacje są idealnym miejscem zatrudnienia dla osób, które ze względu na chorobę i długą przerwę w pracy nie mogą się odnaleźć na współczesnym rynku pracy. Nie dotyczy to wyłącznie organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, lecz wszystkich, które są gotowe wykorzystać ten ogromny potencjał. Dzięki środkom unijnym realizowany…
Decision-making. Exchange of good practices.

Decision-making. Exchange of good practices.

Równość szans kobiet mężczyzn jest główną zasadą Unii Europejskiej. Zbilansowany udział kobiet i mężczyzn w ważnych decyzjach politycznych i gospodarczych jest kluczowy w rozwoju prawdziwej demokracji i wpływa na wzrost gospodarczy. I chociaż w ostatniej dekadzie poczyniono duże postępy, to nadal zbyt mało kobiet zajmuje kluczowe, decyzyjne stanowiska, pomimo że…
Dolnośląska Akademia Gender - poradnik równościowy

Dolnośląska Akademia Gender - poradnik równościowy

W niniejszej publikacji znajdziesz artykuły dotyczące mechanizmu stereotypizacji i dyskryminacji osób ze względu na płeć, oraz informacje, jak skutecznie przeciwdziałać tym zjawiskom. Poznasz także narzędzia gender mainstreaming, które należy wykorzystać w różnych obszarach życia społecznego, zawodowego oraz politycznego. Przybliżymy Ci sposoby rozpoznawania dyskryminacji ze względu na płeć w kontekście obowiązującego…
Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu

Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu

Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu to zjawiska, które zostały wyraźnie zdeiniowane w polskim prawie pracy dopiero kilka lat temu. Głównym motorem zmian legislacyjnych w tym kierunku były dążenia Polski do członkostwa w strukturach Unii Europejskiej, gdzie zasada równości, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym równe wynagrodzenie za jednakową pracę lub…
Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy

Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy

(...) Głównym celem monografii jest analiza i ocena ekonomicznej sytuacji kobiet na polskim rynku pracy w latach 1999-2003. Zasadniczymi płaszczyznami takich rozważań są zwłaszcza: status prawny kobiet i mężczyzn, aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie oraz wynagrodzenia. W analizie i ocenie problemów kobiet w wyróżnionej wyżej płaszczyźnie najistotniejszym dążeniem autorki jest…
DYSKRYMINACJA WIELOKROTNA – historia, teorie, przegląd badań

DYSKRYMINACJA WIELOKROTNA – historia, teorie, przegląd badań

Rozważając zagadnienie dyskryminacji wielokrotnej, warto rozpocząć od tego, że każda osoba posiada wiele aspektów tożsamości. Ludzie nie postrzegają samych siebie jako wyłącznie kobiety lub mężczyzn, wyłącznie osoby w konkretnym wieku, tylko jako osoby hetero- lub homoseksualne. Tożsamości ludzi składają się z wielu komponentów, są funkcjami przynależności i identyfikacji z wieloma…
Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie

Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie

Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Dyskryminacja nie odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której kobiety są dyskryminowane przez mężczyzn albo mężczyźni przez kobiety, ale ma miejsce także wówczas, kiedy, stosując…
Dyskryminacyjna funkcja państwa

Dyskryminacyjna funkcja państwa

W 2002 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowano konferencję poświęconą dyskryminacyjnej funkcji państwa. Miała ona charakter socjologiczno-politologiczny. Zdecydowaliśmy się na jej zorganizowanie ze względu na narastanie dysfunkcjonalności państwa, szczególnie w obszarze polityki społecznej. W zbiorze artykułów pod takim samym tytułem przedstawiamy jej dorobek. (fragment) Spis treści Wstęp Danuta Zalewska…
Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji

Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji

Wielu mieszkańców Unii Europejskiej spotyka się z dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek i płeć. Znaczna część tych osób nie wie jednak o obowiązującym ustawodawstwie, które zapewnia ochronę przed tego typu przejawami. W niniejszym raporcie skupiono się na dyskryminacji ze względu…
Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu.

Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu.

Książka Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu jest rezultatem zainteresowań badawczych szeroko rozumianymi relacjami między tożsamością kobiet, edukacją, kulturą i społeczeństwem. Autorka sądzi, że można ją usytuować, podobnie jak poprzednie jej prace, na pograniczu socjologii edukacji oraz gender studies. Z jednej strony podnosi ona problemy związane ze społecznymi…
Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej

Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej

Książka przedstawia: - Przystępnie podaną analizę krytyczną wybranych teorii ekonomicznych z pozycji feministycznej; dotyczą one zwłaszcza związków pomiędzy zatrudnieniem kobiet a obecnością dzieci w rodzinie oraz podziału pracy w ramach rodziny. - Rzetelną i pogłębioną analizę danych statystycznych obrazujących aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Unii Europejskiej…
Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej. Poradnik dla psychologów, doradców zawodowych i personalnych.

Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej. Poradnik dla psychologów, doradców zawodowych i personalnych.

Wsparcie doradcze, odpowiadające na nowe wyzwania rynku pracy, istotnie wykracza poza obszar tradycyjnego poradnictwa zawodowego orientującego się na aktywizacji zawodowej bezrobotnych czy reorientacji zawodowej osób zagroŜonych bezrobociem. Nowe wartości na rynku pracy oraz związane z nimi problemy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, wykonywaniem samej pracy czy wreszcie funkcjonowaniem rodziny…
Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców.

Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców.

Poradnik powstał jako element podejmowanych działań w projekcie Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w partnerstwie z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Próby godzenia przez kobietę obowiązków zawodowych i rodzinnych…
Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracowników.

Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracowników.

Poradnik został przygotowany jako jedno z dwóch podobnych opracowań (jedno dla pracodawców; drugie dla pracowników) związanych z realizacją projektu IW EQUAL <i>Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina</i>, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obserwacje z ostatnich lat wskazują, że wiele polskich rodzin napotyka na poważne trudności w łączeniu ról rodzinnych z pracowniczymi,…

Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia.

W warunkach współczesnej gospodarki mamy do czynienia z rosnącymi trudnościami w łączeniu życia osobistego, zwłaszcza rodzinnego, z życiem zawodowym. Od pracowników oczekuje się coraz częściej ciągłego zdobywania nowych umiejętności, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zaangażowania i dyspozycyjności. Nic więc dziwnego, że osoby przerywające pracę z powodu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego mają ogromne…
Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?

Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?

Publikacja zawiera zbiór ekspertyz, których przedmiotem jest analiza uwarunkowań i możliwości prowadzenia w Polsce polityki flexicurity. Jest to koncepcja poszukiwania równowagi między elastycznością rynku pracy, zwiększającą konkurencyjność przedsiębiorstw i całej gospodarki a bezpieczeństwem socjalnym osób zatrudnionych i bezrobotnych. Polityka flexicurity znajduje odzwierciedlenie w dokumentach Unii Europejskiej (m.in. w "Strategii Lizbońskiej"),…
Firma Równych Szans. Przewodnik dobrych praktyk.

Firma Równych Szans. Przewodnik dobrych praktyk.

Mamy nadzieję, że przewodnik jako praktyczne narzędzie wypełni istniejącą lukę i dostarczy pracodawcom wiedzy i pomysłów w sferze wdrażania równości szans w miejscu pracy. Przewodnik składa się z części wprowadzającej i zbioru dobrych praktyk. W części wprowadzającej zawarto teksty na temat podstaw prawnych polityki równego traktowania kobiet i mężczyzn, równości…
Gdańska Inicjatywa Budżetowania pod kątem płci

Gdańska Inicjatywa Budżetowania pod kątem płci

Płeć stanowi podstawową kategorię społeczną. Rodzimy się, żyjemy i umieramy jako osoby określonej płci. Jej rodzaj determinuje relacje społeczne, które są szczególnie widoczne w stereotypach płci. Zawarte w nich społeczne przekazy mówią o obowiązkach oraz tradycyjnych formach zachowania się. Jako kobiety i mężczyźni, mamy różne potrzeby i problemy, i przez…
Gender Equality and Decent Work. Selected ILO Conventions and Recommendations Promoting Gender Equality.

Gender Equality and Decent Work. Selected ILO Conventions and Recommendations Promoting Gender Equality.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równości  należało do fundamentalnych zasad działania Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) od momentu, w którym organizacja została założona, czyli od 1919. Te wartości stały się także integralną częścią Agendy na rzecz Godnej Pracy (Decent Work Agenda), w której mówi się o promowaniu godnych warunków pracy definiowanych między…
Gender Equality and Descent Work. Good practices at the workplace.

Gender Equality and Descent Work. Good practices at the workplace.

Publikacja ta, która jest pierwszą częścią podręcznika nt. gender mainstreaming w środowisku pracy przygotowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy, przedstawia wybór praktyk promujących równość płci. Praktyki te pokazują jak instytucje tworzące Międzynarodową Organizację Pracy - instytucje rządowe, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców (i otoczenia biznesu) - działają na rzecz równości płci…
Gender Mainstreaming - put you gender glassess on - please!

Gender Mainstreaming - put you gender glassess on - please!

Działania na rzecz równości płci są określane jako obligatoryjne w rozporządzeniu ogólnym Europejskiego Funduszu Społecznego (2007-2013) i w przepisach rozporządzania Europejskiego Funduszu Społecznego. Gender mainstreaming jest narzędziem, które pozwala dopelnić tego obowiązku. Gender mainstreaming jest często określane jako "nałożenie równościowych okularów". Oznacza to, że poprzez politykę Europejskiego Funduszu Społecznego, biorącą…
Gender mainstreaming active inclusion policies

Gender mainstreaming active inclusion policies

A gender-based analysis is therefore essential for understanding the extent and form of social exclusion among disadvantaged groups within the population: some disadvantaged groups are numerically dominated by one sex. Many are female dominated, e.g single parents and older persons in low-income households; others are male dominated, for example some…
Gender Mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał?

Gender Mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał?

Pekińska Platforma działania wprowadziła pojęcie płci społeczno-kulturowej (gender) do polityki międzynarodowej. Dzięki temu w dokumencie międzynarodowym, przyjętym podczas konferencji, znalazł się zapis uznający, że role płciowe mają znaczenie w sferze społecznej, politycznej, ekonomicznej i kulturowej, choć różnie to wygląda w różnych społeczeństwach. Ze względu na przemiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach…
Genderowy Index Problemów - Genderowy Index Rozwiązań

Genderowy Index Problemów - Genderowy Index Rozwiązań

"Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym ogólnoświatowym dokumentem nawołującym do przyznania równych praw kobietom i mężczyznom, a uwłasnowolnienie kobiet zostało uznane za klucz do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Przyjęte w 2000 r. przez wszystkie państwa członkowskie ONZ Milenijne Cele Rozwoju zawierają wymierne zobowiązanie znaczącej poprawy jakości życia na całym świecie do…
Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet

Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet

Publikacja stanowi wynik współpracy o charakterze transgranicznym dwóch partnerów ze strony Polski – Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku oraz ze strony Białorusi – Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie, wspólnie realizujących projekt pt. „Współpraca naukowa Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Uniwersytetu Grodzieńskiego w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego – wyrównywanie szans kobiet…
Język równościowy

Język równościowy

Bardzo ważnym narzędziem kształtującym rzeczywistość jest język. Można go używać dwojako: utrwalając dotychczasowe stereotypy i uprzedzenia albo je eliminując. Współczesne badania lingwistyczne dowodzą, że to jak mówimy nie jest jedynie odbiciem rzeczywistości, ale także narzędziem do jej kształtowania. Zmiany społeczne często wyprzedzają zmiany języka. Dlatego warto być wrażliwym na te…
Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca‐życie-rodzina

Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca‐życie-rodzina

Publikacja powstała jako element podejmowanych działań w projekcie Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w partnerstwie z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Praca ta jest rezultatem dyskutowanych w środowisku naukowców i praktyków…
Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce

Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce

Obowiązki rodzinne stają się balastem w życiu zawodowym kobiet, zaś intensywny rozwój kariery zawodowej wyraźnie koliduje z życiem prywatnym i obowiązkami wynikającymi z posiadania rodziny. Kobieta jest mniej cenionym pracownikiem, bowiem pracodawca nie może liczyć na ciągłość jej pracy i wysokie zaangażowanie w firmie, co powoduje, że kobiety otrzymują niższe…
Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Eurpejskiej i w Polsce.

Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Eurpejskiej i w Polsce.

Dyskryminacja ze względu na płeć na rynku pracy jest zdeterminowana instytucjonalnie: system ochrony kobiet wkomponowany jest bowiem w politykę społeczno-gospodarczą państwa, znaczenie mają również głęboko zakorzenione i upowszechniane w zachowaniach społecznych historycznie wykształcone stereotypy, określające podział ról w rodzinie, grupie, a także miejsce kobiety w życiu społecznym. Książka jest poświęcona…
Kobiety i władza

Kobiety i władza

Koniunkcja (i) w tytule tej książki ma dawać do myślenia: Jaka władza? Nad kim władza? Które kobiety mają władzę? Kiedy ją miały? Lepiej byłoby dać tytuł „Kobiety i brak władzy” albo „Kobiety i władza alkowy”, żeby się wpisać w mainstream wydawnictw kobiecych, które co rusz radośnie zawiadamiają swoje czytelniczki, że…
Kobiety w Europie. Równość płci i sprawiedliwość ekonomiczna w procesie akcesji i integracji z unią europejską. Pakiet informacyjny.

Kobiety w Europie. Równość płci i sprawiedliwość ekonomiczna w procesie akcesji i integracji z unią europejską. Pakiet informacyjny.

Pakiet informacyjny, który trafi ł w Państwa ręce, został przygotowany przez organizacje pozarządowe z krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii, które staną się wkrótce członkami Unii Europejskiej. Został on opracowany w ramach kampanii na rzecz praw kobiet koordynowanej przez Stowarzyszenie Wschodnio-Zachodnia Sieć Współpracy Kobiet (Network of East-West Women Polska…
Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów

Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów

Zachodzące w ostatnich czasach przemiany społeczne i gospodarcze stwarzały sprzyjającą atmosferę i dawały dobrą argumentację, uzasadniającą konieczność większego uczestnictwa kobiet w zarządzaniu. Można by zatem oczekiwać, że ich sytuacja ulegać będzie znacznej poprawie. Statystyki i wyniki licznych badań potwierdzają jednak, że kobiety w nierównym stopniu uczestniczą w zarządzaniu i podejmowaniu…
Limits and potential of the concept of indirect discrimination

Limits and potential of the concept of indirect discrimination

Pojęcie dyskryminacji pośredniej ma dziś już swoje konkretne miejsce w międzynarodowych prawach człowieka i prawie Unii Europejskiej. W prawie międzynarodowym w takich regulacjach jak Konwencja w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej, Konwencja w sprawie eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Wobec Kobiet oraz Konwencja Praw Osób z Niepełnosprawnością dokładnie definiują dyskryminację…
Lingwistyka płci - ona i on w języku polskim

Lingwistyka płci - ona i on w języku polskim

Nie ulega wątpliwości, że obraz obu płci w języku nie zawsze jest paralelny, lecz wykazuje znaczne zróżnicowanie. Dlatego męska rozmowa dotyczy ważnych, zasadniczych spraw, babskie gadanie zaś to paplanie o błahostkach, o rzeczach niemających większego znaczenia? Dlaczego mówimy "klient nasz pan", a brak wyrażenia "klientka nasza pani"? Dlaczego brak żeńskich…
Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Aktywizm na rzecz praw kobiet

Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Aktywizm na rzecz praw kobiet

Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom powstały na początku kwietnia 2016 r. w odpowiedzi na zapowiedź zaostrzenia ustawy aborcyjnej, a de facto wprowadzenie jej całkowitego zakazu. Dodatkowo, premier Szydło zapowiedziało poparcie tego projektu. To skłoniło kobiety w całej Polsce do upomnienia się o swoje prawa i łączenia się w formalne i nieformalne grupy.…
Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety

Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety

Na macierzyństwo można patrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, można je traktować jako rodzaj społecznej instytucji i opisywać w kategoriach skonstruowanych w danej kulturze wzorców związanych z rolą matki. Do pełnienia tej roli dziewczęta przygotowywane są od najmłodszych lat. Podlegają procesowi socjalizacji do macierzyństwa, który ma na celu wytworzenie u…
MAKING WORK PAY debates from a gender perspective. A comparative review of some recent policy reforms in thirty European countries.

MAKING WORK PAY debates from a gender perspective. A comparative review of some recent policy reforms in thirty European countries.

Raport zawiera przegląd ostatnio przeprowadzonych w 25 krajach UE reform na poziomie krajowym oraz debat politycznych w odniesieniu do polityki "opłacalności pracy" z uwzględnieniem perspektywy równościowej. W raporcie zawarte są również informacje z trzech krajów EOG, Islandii, Norwegii i Lichtenstein'u, oraz dwóch krajów kandydujących, Bułgarii i Rumunii. SPIS TREŚCI Summary…
Manual for gender mainstreaming - employment, social inclusion and social protection policies

Manual for gender mainstreaming - employment, social inclusion and social protection policies

Równość płci jest podstawowym prawem, wspólną wartością Unii Europejskiej i niezbędnym warunkiem osiągnięcia unijnych celów rozwoju, zatrudnienie i spójność społeczna. W "Mapie drogowej na rzecz równości kobiet i mężczyzn" przyjętej na lata 2006-2010, Komisja Europejska podkreśla potrzebę równej niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn. Sama Komisja dziala na rzecz wzmocnienia zasady…
Manual for gender mainstreaming of employment policies

Manual for gender mainstreaming of employment policies

Równość płci jest podstawowym prawem, wspólną wartością Unii Europejskiej i niezbędnym warunkiem osiągnięcia unijnych celów rozwoju, zatrudnienie i spójność społeczna. Jednym z głównych wyzwań Unii jest zwiększenie zatrudnienia kobiet, w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy oraz zrównania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. W ciągu ostatnich kilku lat poczyniono działania…

Metody zwalczania luki płacowej

Luka płacowa (ang. gender wage gap lub gender pay gap) jest to różnica w zarobkach między kobietami i mężczyznami wyrażona jako procent wynagrodzenia mężczyzn1 . Zgodnie z danymi Eurostatu w Polsce wynosiła ona w 2013 6,4%2 . W Unii Europejskiej kobiety zarabiały średnio 16,4% mniej niż mężczyźni. Państwa o najwyższym…
Między grupami

Między grupami

Dlaczego warto przeczytać?W obecnych czasach przychodzi nam mierzyć się z podziałami, które zaczynają być coraz bardziej groźne. Podziałami, z którymi w sposób uświadamiany i nieuświadamiany zaczyna się identyfikować coraz więcej osób. Podziałami, które, polaryzując się i radykalizując, zaczynają negatywnie wpływać na życie i sytuację poszczególnych grup, czy wręcz zagrażać ich…
Mobbing

Mobbing

Nie jednokrotnie zdarza się słyszeć pytania pracownika: czy to czego doświadczam jest mobbingiem? Co mogę zrobić? Jak się zachować? Wydaje mi się, że pracodawca/pracownik źle mnie traktuje – czy to jest mobbing? Odkąd 14 listopada 2003 roku definicja mobbingu pojawiła się w Kodeksie pracy, pracownicy zaczęli używać jej do opisania…
Mobbing w polskim prawie pracy

Mobbing w polskim prawie pracy

Wprowadzenie W dniu 1.1.2004 r. pojawił się w Kodeksie pracy art. 943, zawierający przepisy dotyczące nieznanego dotąd polskiemu prawu pojęcia mobbingu. Przez trzy lata ich obowiązywania powstało na ten temat dużo opracowań i pojawiło się kilka orzeczeń Sądu Najwyższego. Niemniej jednak wiele pytań, które towarzyszyły kodeksowej definicji mobbingu od dnia…
MOBBING W STOSUNKACH PRACY. Zagadnienia prawne

MOBBING W STOSUNKACH PRACY. Zagadnienia prawne

Monografia stanowi wszechstronną analizę problematyki prawnej ochrony przed mobbingiem w stosunkach pracy w społecznej gospodarce rynkowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zawiera omówienie podstaw prawnych ochrony przed mobbingiem ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących pojęcia mobbingu w świetle kodeksu pracy oraz zakresu odpowiedzialności pracodawcy na gruncie prawa pracy. Opisuje również…
Mobbing, dyskryminacja, molestowanie - zasady przeciwdziałania

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie - zasady przeciwdziałania

Publikacja przybliża sposoby przeciwdziałania mobbingowi oraz zjawiskom dyskryminacji i molestowania w realiach przedsiębiorstw i innych organizacji. Powyższe zagadnienia omówiono w kontekście interesującym pracodawców; przedstawiono również szczegółowe rozwiązania - przede wszystkim formalne, organizacyjne i kadrowe. Istotna część książki poświęcona jest właśnie praktyce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Zamieszczono w niej przykłady regulacji…