Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Poziom: PL

Data publikacji: 15.07.1987

Link do dokumentu: Link do ustawy

"Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej „Rzecznikiem”, stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania."