Dokument

Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Stworzenie Agendy działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach PO KL podyktowane zostało wynikami badania ewaluacyjnego dotyczącego realizacji perspektywy równości płci w ramach SPO RZL, zleconego przez MRR w 2007 r. Wyniki wskazały na niska świadomość perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn oraz brak wiedzy na temat…

DECYZJA RADY z dnia 20 grudnia 2000 r. ustanawiająca program odnoszący się do wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równości płci (2001–2005)

Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą prawa Wspólnoty i dyrektywy oraz inne akty przyjęte w zgodzie z nią, odgrywają główną rolęw poprawianiu sytuacji kobiet.(...)

Dyrektywa 2010/41/UE w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG

-Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, w sektorze publicznym lub prywatnym, np. w związku z zakładaniem, wyposażaniem lub rozszerzaniem działalności firmy lub w związku z rozpoczynaniem lub rozszerzaniem jakiejkolwiek innej formy działalności na własny rachunek; -Działania wyrównawcze – np. środki służące propagowaniu inicjatywy przedsiębiorczości kobiet; -Dla małżonków i partnerów życiowych…

Dyrektywa 97/81/WE dotycząca pracy w niepełnym wymiarze godzin

-Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin nie mogą być traktowani w mniej korzystny sposób niż porównywalni pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin jedynie z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, o ile odmienne traktowanie nie znajduje uzasadnienia w przyczynach o charakterze obiektywnym; -Odmowa przejścia od pracy w pełnym wymiarze godzin…

DYREKTYWA RADY 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r.

Dyrektywa w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią(dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r

Artykuł 32 Konstytucji stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Jednocześnie w Artykule 13 zakazuje się istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swych…

KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET - 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.)

KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.) W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "dyskryminacja kobiet" oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu…

Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010

Niniejszy plan działań wyszczególnia sześć priorytetowych obszarów działań na rzecz równości płci na lata 2006-2010, a mianowicie: równą niezależność ekonomiczną kobiet i mężczyzn; pogodzenie życia prywatnego i zawodowego; równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji; wykorzenianie wszelkich form przemocy uwarunkowanej płcią;eliminowanie stereotypów związanych z płcią; propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz…

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 176 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje: § 1. Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i…

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

"Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej „Rzecznikiem”, stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania."

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Art. 1. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania. 2. Wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie. 3. Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 103. Państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności przez:1) inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w tym dotyczących dostępu do środków finansowych pochodzących z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych;1a)…

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy (tzw. ustawa kwotowa) (Dz.U. 2011 nr 34 poz. 172)

- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

ZALECENIE RADY z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji
(96/694/WE)

"Rada przyjęła szereg instrumentów prawodawczych oraz zobowiązań politycznych w dziedzinie równego traktowania irównych możliwoœci dla mężczyzn i kobiet;głowy państw oraz rządy, na spotkaniu z Radą Europejską w Essen, Cannes oraz Madrycie, podkreœliły, że walka zbezrobociem oraz zapewnienie równych szans dla kobiet i mężczyzn są głównymi zadaniami Unii Europejskiej i państwczłonkowskich;uwaga…

Zrównoważone uczestnictwo kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i publicznych

Zaleca rządom państw członkowskich, aby:I. Zobowiązały się do promowania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn poprzez publiczne przyznanie, że równy podział władzy decyzyjnej pomiędzy kobietami i mężczyznami o różnym doświadczeniu i wieku umacnia i wzbogaca demokrację;II. Przestrzegały i promowały równe prawa obywatelskie i polityczne kobiet i mężczyzn , w tym prawo…

Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami - Karta Kobiet (Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna)

Deklaracja Komisji Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2010 r. dla upamiętnienia 15 rocznicy przyjęcia deklaracji i platformy działania na Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet w Pekinie oraz 30 rocznicy Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Równa niezależność ekonomiczna 2. Równa…