Bariery równości to nierówności systemowe, które w znaczący sposób wpływają na odmienną sytuacją kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej oraz prywatnej.  Bariery te zostały zidentyfikowane i określone przez Komisję Europejską w dokumencie „Plan Działań na rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn na lata 2006-2010”, wyznaczającym cele równościowe zmierzające do poprawy sytuacji płci będącej w trudniejszej sytuacji, co w większości przypadków dotyczy kobiet. Bariery są katalogiem otwartym, ale najczęściej zwraca się tutaj uwagę na następujące kwestie:

  • segregacja pozioma i pionowa na rynku pracy; segregacja pozioma dotyczy istniejących sztucznych podziałów na męskie i kobiece role, zawody, sektory gospodarki, w praktyce sfeminizowane zawody są często gorzej opłacane i cieszą się mniejszym prestiżem; segregacja pionowa natomiast związana jest z dostępem do awansów, kierowniczych i zarządczych stanowisk, w znacznie mniejszym stopniu dostępnych dla kobiet;
  • luka płacowa - różnice w płacach kobiet i mężczyzn zatrudnionych na równoważnych stanowiskach, wykonujących tożsame obowiązki;
  • mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy;
  • niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych;
  • niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji;
  • przemoc ze względu na płeć;
  • niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia - kobiety dużo więcej uwagi poświęcają kwestiom zdrowia i do nich też w większym stopniu skierowane są działania informacyjne i profilaktyka zdrowia. Z kolei lekceważenie badań profilaktycznych przez mężczyzn niekorzystnie wpływa na ich stan zdrowia i większą umieralność. W konsekwencji, wśród kobiet występuje większa zachorowalność i mniejsza umieralność, a u mężczyzn – odwrotnie;
  • niewystarczający system opieki przedszkolnej lub opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • stereotypy płci we wszystkich obszarach - stereotypowe, niepoparte faktami przypisywanie lepszych lub gorszych cech danej płci, co w konsekwencji prowadzi do ich zaniżonej lub zawyżonej oceny związanej wyłącznie z przynależnością do danej płci;
  • dyskryminacja wielokrotna, czyli sytuacja, w której osoba znajduje się w gorszej sytuacji ze względu na przynależność do danej płci, a dodatkowo jej sytuację pogarsza niepełnosprawność, wiek, pochodzenie etniczne, itp.

Chcąc stworzyć przyjazne miejsce pracy dla kobiet i mężczyzn, warto przeanalizować (np. wykorzystując audytowanie pod kątem płci) swoją firmę po to, by zweryfikować, czy funkcjonujące rozwiązania nie tworzą takich barier i nie umacniają istniejących nierówności. Określając cele równościowe, by wypromować swoją firmę jako miejsce pracy równości szans dla obu płci, można skupić się na przełamywaniu którejś konkretnej bariery lub barier i w tym obszarze kształtować wizerunek swojej firmy.